Jest nowe rozporządzenie o świadectwach szkolnych i e-legitymacjach

Data publikacji: 4 czerwca 2018 r.
Poleć znajomemu
Jest nowe rozporządzenie o świadectwach szkolnych i e-legitymacjach

Nowe rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, należy stosować już od tego roku szkolnego. Zawiera ono wiele przepisów przejściowych, a także nowości w zasadach wypełniania świadectw.

Nowości dotyczące świadectw

Przepisy nowego rozporządzenia zawierają kilka nowości dotyczących świadectw:

  • rozszerzono podstawę dokonania zmiany imienia (imion) lub nazwiska na świadectwie, dyplomie, zaświadczeniu i w dokumentacji przebiegu nauczania (dotychczas zmiana taka mogła być dokonana jedynie na podstawie decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądowego wydanego w postępowaniu w sprawie zmiany płci). Wg nowego przepisu będzie możliwe dokonanie takich zmian na podstawie decyzji administracyjnej i każdego orzeczenia sądowego w tym zakresie, w takiej sytuacji uczniowi należy założyć nowy arkusz ocen – na nowe imię (imiona) lub nazwisko w celu ochrony prywatności,
  • doprecyzowano, że odpis świadectwa dojrzałości oraz odpis aneksu do świadectwa dojrzałości drukuje się łącznie z wizerunkiem pieczęci i podpisu dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, a nie jak dotychczas z wizerunkiem pieczęci urzędowej oraz z pieczęcią i podpisem dyrektora komisji okręgowej,
  • zrezygnowano z obligatoryjnego wydawania świadectw szkolnych szkoły z językiem nauczania mniejszości narodowej, etnicznej lub językiem regionalnym, w dwóch częściach (w języku polskim i języku danej mniejszości),
  • określono, jaką adnotację o poziomie nauczania języka obcego nowożytnego umieszcza się na świadectwach szkolnych i arkuszach ocen,
  • doprecyzowano, że zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty otrzymuje uczeń, który przystąpił do egzaminu i uzyskał wszystkie pozytywne oceny końcowe (uczeń, który przystąpił do egzaminu, ale nie uzyskał pozytywnych ocen końcowych otrzymuje informację o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty),
  • zrezygnowano z konieczności wpisywania na zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty kodu ucznia nadawanego przez OKE (wpisuje się kod arkusza egzaminacyjnego),
Nowe wzory świadectw można pobrać tutaj>>

E-legitymacje już od września

Już od września 2018 r. szkoły będą mogły wydawać uczniom i słuchaczom, a także niepełnosprawnym dzieciom w przedszkolach – odpowiednio legitymacje szkolne oraz legitymacje przedszkolne w postaci papierowej (jak dotychczas) lub e-legitymacji szkolnych, lub e-legitymacji przedszkolnych. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule „Nowe wzory świadectw, arkuszy ocen i e-legitymacje”.

Na rewersie wzoru e-legitymacji znalazło się pole umożliwiające nadruk – w procesie personalizacji karty – numeru układu elektronicznego oraz kodu kreskowego. Możliwe będzie również kodowanie na e-legitymacji dodatkowych usług wynikających z działalności statutowej szkoły oraz ulg związanych z przejazdami środkami publicznego transportu. O rodzaju usług kodowanych na e-legitymacji szkolnej będzie decydował dyrektor szkoły za zgodą rodziców lub pełnoletnich uczniów.

Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel