Nowe limity zwolnień od podatku dochodowego

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 3 stycznia 2018 r.
Poleć znajomemu
Nowe limity zwolnień od podatku dochodowego

Od 1 stycznia 2018 r. zmieniły się kwoty wolne od podatku dotyczące głównie świadczeń z ZFŚS. Od tego roku pracownicy zapłacą podatek dopiero od nadwyżki ponad 1.000 zł  wartości przyznanych świadczeń z ZFŚS, a emeryci od kwoty ponad 3.000 zł. Sprawdź, w jakich jeszcze przypadkach zmieniły się kwoty wolne od opodatkowania.

Wyższe kwoty wolne od podatku

Zmiany w ustawie o podatku od osób fizycznych podniosły limity świadczeń otrzymywanych przez pracowników i emerytów i rencistów – byłych pracowników, które nie podlegają opodatkowaniu. Ważną zmianą jest zwolnienie w całości zapomóg otrzymanych z ZFŚS w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie zmian w kwotach wolnych od podatku z podziałem na kwoty obowiązujące do dnia 31.12.2017 r. i od dnia 01.2018 r.

Przedmiot opodatkowania

Kwota wolna od podatku do  31.12.2017 r. (wysokość dotyczy roku podatkowego)

Kwota wolna od podatku od 1 stycznia 2018 r. (wysokość dotyczy roku podatkowego)

Zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci:

a) z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, z funduszy związków zawodowych lub zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra,

b) z innych źródeł.

a i b 2.280 zł

a) Zwolnione w całości

b) 6.000 zł

Inne zapomogi wypłacane z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji

638 zł

1.000 zł

Świadczenia otrzymywane przez emerytów lub rencistów w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy, w tym od związków zawodowych

2.280 zł

3.000 zł

Wartość otrzymanych przez pracownika ze środków ZFŚS rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych. Rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi;

380 zł

1.000 zł

Świadczenia otrzymane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, związane z pobytem dzieci osób uprawnionych do tych świadczeń w żłobkach, klubach dziecięcych lub przedszkolach.

W całości

W całości

Świadczenia, które nie są finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, otrzymane od pracodawcy z tytułu: objęcia dziecka pracownika opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna lub uczęszczania dziecka pracownika do żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola.

W przypadku przedszkola – 200 zł; w pozostałych przypadkach 400 zł.

1.000 zł miesięcznie

Świadczenia otrzymane na podstawie odrębnych przepisów przez członków rodzin zmarłych pracowników oraz zmarłych emerytów lub rencistów.

2.280 zł

3.000 zł

Dopłaty do: wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu - dzieci i młodzieży do lat 18:

a)  z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra niezależnie od ich wysokości,

b) z innych źródeł.

a) w całości

b) 760 zł

a)  W całości

b)  2.000 zł

Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel