Nowe przepisy dotyczące organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży

Monika Fidler

Monika Fidler

Data publikacji: 19 października 2015 r.
Poleć znajomemu
Nowe przepisy dotyczące organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży

Wzmocnienie nadzoru nad wypoczynkiem dzieci i młodzieży, a w tym zwiększenie ich bezpieczeństwa to główne założenia podpisanej 14 października 2015 r. przez Prezydenta RP ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 kwietnia 2016 r.

6 zmian poprawi bezpieczeństwo dzieci i młodzieży podczas wypoczynku

Ustawa ma na celu przede wszystkim:

  1. wprowadzenie zmian w zasadach organizowania i nadzorowania wypoczynku,
  2. wprowadzenie zmian dotyczących organizowania i nadzorowania kursów na kierowników i wychowawców wypoczynku,
  3. zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas wypoczynku,
  4. wzmocnienie nadzoru,
  5. zapewnienie odpowiedniej opieki wychowawczej,
  6. zapewnienie szerszego zakresu informacji dla użytkowników elektronicznej bazy wypoczynku.

System oświaty zyska wsparcie Państwowej Straży Pożarnej

Nowe przepisy wprowadzają zobowiązanie organów administracji publicznej, w tym organów prowadzących szkoły i placówki, do współdziałania z podmiotami wyspecjalizowanymi w ochronie ludności (jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej) w realizacji zadań. W szczególności w prowadzeniu zajęć edukacyjnych z zakresu podnoszenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, w tym bezpieczeństwa przeciwpożarowego (art. 2a ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty w zw. z art. 1 ust. 1 ustawy z 11 września 2015 r.).

18 zmian w ustawie o systemie oświaty, które zaczną obowiązywać od kwietnia 2016 r.

Ustawa z 11 września 2015 r. wprowadza do ustawy o systemie oświaty zmiany dotyczące bezpieczeństwa i nadzoru nad wypoczynkiem, są to m.in.:

1. nowa definicja wypoczynku i jego podstawowe formy - wypoczynek jest organizowany dla dzieci i młodzieży w celach rekreacyjnych lub regeneracji sił fizycznych i psychicznych, jest on połączony ze szkoleniem lub pogłębianiem wiedzy, rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień lub kompetencji społecznych dzieci i młodzieży, trwa nieprzerwanie co najmniej 2 dni, odbywa się w czasie ferii letnich, zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej, w kraju lub za granicą, w szczególności w formie: kolonii, półkolonii, zimowiska, obozu i biwaku (art. 92a ustawy o systemie oświaty),

2. zasady pierwszeństwa w korzystaniu z wypoczynku finansowanego ze środków pozostających w dyspozycji wojewody:

   a) objęte pieczą zastępczą;
   b) pochodzące z rodzin żyjących w trudnych warunkach materialnych,
   c) z zaburzeniami somatycznymi potwierdzonymi zaświadczeniem lekarskim i zamieszkujące w środowisku ekologicznie zagrożonym
   (art. 92b ww. ustawy),

3. katalog podmiotów, które mogą organizować wypoczynek dla dzieci i młodzieży,

   a) szkoły i placówki,
   b) przedsiębiorcy wpisani do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych,
   c) osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, organizujące wypoczynek w celu: niezarobkowym albo zarobkowym, jeżeli organizowany wypoczynek nie stanowi imprezy turystycznej
   (art. 92c ust. 1 ww. ustawy),

4. warunki, jakie jest obowiązany zapewnić organizator wypoczynku w zakresie bezpieczeństwa i higieny wypoczynku (organizacja wypoczynku w obiekcie lub na terenie spełniającym wymagania ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz warunki higieniczno-sanitarne, określone w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, ochronie środowiska i Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a w przypadku wypoczynku z udziałem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - w obiekcie lub na terenie dostosowanym do potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności uczestników wypoczynku) - art. 92c ust. 2 pkt 1 ww. ustawy,

5. warunki, jakie musi spełniać kadra wypoczynku - kierownik wypoczynku i wychowawcy, liczba wychowawców wypoczynku jest odpowiednia do liczby uczestników wypoczynku, w zależności od programu wypoczynku i realizowanych zajęć - trenerzy i instruktorzy sportu, rekreacji, animacji kulturalno-oświatowej, lektorzy języka i inne osoby prowadzące zajęcia, które:
   a) mają ukończone 18 lat,
   b) posiadają co najmniej wykształcenie średnie,
   c) posiadają wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do realizowanych zajęć
   (art. 92c ust. 2 pkt 2 ww. ustawy),

      a także dostęp do opieki medycznej, program wypoczynku i zajęcia dostosowane do wieku, zainteresowań i potrzeb uczestników, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej i umiejętności, zapewnienie stosowania zasad higieny żywienia, bezpieczne korzystanie z obszarów wodnych, bezpieczne przebywanie w górach oraz na zorganizowanych terenach narciarskich, obowiązek organizatora wypoczynku, który organizuje wypoczynek poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zawarcia umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia na rzecz uczestników wypoczynku (art. 92c ust. 2 pkt 3-7, ust. 3 i 4 ww. ustawy),

6. tryb zgłaszania wypoczynku przez organizatorów oraz elementy, jakie musi to zgłoszenie zawierać (art. 92d ust. 3 ww. ustawy),

7. warunki organizowania przez szkoły i placówki wypoczynku trwającego do 3 dni bez konieczności przedstawiania kuratorowi oświaty zgłoszenia wypoczynku i umieszczenia tego zgłoszenia w bazie wypoczynku (art. 92e ww. ustawy),

8. ustalenie przez organizatora wypoczynku wysokości opłaty za udział w wypoczynku (art. 92f ww. ustawy),

9. zakres danych zawartych w zgłoszeniu wypoczynku umieszczonym w bazie wypoczynku, udostępnianych państwowemu inspektorowi sanitarnemu, komendantowi powiatowemu (miejskiemu) Państwowej Straży Pożarnej oraz kuratorowi oświaty, właściwym ze względu na lokalizację wypoczynku (art. 92g ww. ustawy),

10. prowadzenie przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, za pomocą systemu teleinformatycznego, bazy wypoczynku, w której będą umieszczane przez kuratora oświaty zgłoszenia wypoczynku - zmiana dotyczy wprowadzenia obowiązku przechowywania danych zawartych w bazie oraz dokumentacji dotyczącej zgłoszenia wypoczynku przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, kuratorów oświaty i służby sprawujące nadzór przez okres 5 lat od dnia usunięcia zgłoszenia z bazy wypoczynku (art. 92h ww. ustawy),

Szkoła lub placówka przechowuje kartę wypoczynku przez okres 5 lat od dnia zakończenia wypoczynku.

11. obowiązek organizatora wypoczynku niezwłocznego zawiadomienia kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania organizatora wypoczynku o zmianach okoliczności objętych zgłoszeniem wypoczynku (art. 92i ww. ustawy),

12. obowiązek organizatora wypoczynku informowania rodziców uczestników albo pełnoletnich uczestników wypoczynku o warunkach organizacji wypoczynku (art. 92j ww. ustawy),

13. obowiązek organizatora wypoczynku założenia dla uczestnika karty kwalifikacyjnej- karta zawiera m.in.: informacje dotyczące wypoczynku, dane uczestnika, informację kierownika wypoczynku o stanie zdrowia uczestnika w czasie trwania wypoczynku oraz o chorobach przebytych w jego trakcie, informacje i spostrzeżenia wychowawcy wypoczynku dotyczące uczestnika (art. 92k ww. ustawy),

14. zasady postępowania w sytuacji wypadku - każda osoba wchodząca w skład kadry wypoczynku, która powzięła wiadomość o wypadku z udziałem uczestnika wypoczynku, niezwłocznie udziela mu pierwszej pomocy i zapewnia opiekę, a w razie potrzeby powiadamia podmioty ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego (art. 92l ww. ustawy),

15. sposób sprawowania nadzoru nad wypoczynkiem organizowanym w kraju przez kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce lokalizacji wypoczynku (art. 92m ww. ustawy),

O zamiarze przeprowadzenia kontroli kurator oświaty zawiadamia organizatora wypoczynku.

16. wymagania wobec osób, które mogą pełnić funkcję kierownika wypoczynku i wychowawcy wypoczynku (art. 92p ww. ustawy),

17. katalog podmiotów, które mogą prowadzić kursy na kierownika wypoczynku i wychowawcę wypoczynku bez konieczności uzyskania zgody kuratora oświaty, a także obowiązki organizatora kursów i zasady nadzoru nad ich prowadzeniem, w tym przeprowadzania kontroli (art. 92q-s ww. ustawy),

18. upoważnienie dla ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do określenia, w drodze rozporządzenia przepisów wykonawczych umożliwiających realizację zaproponowanych rozwiązań dotyczących (art. 92t ww. ustawy).

Zamiar zorganizowania wypoczynku w okresie ferii letnich w roku szkolnym 2015/2016 organizator wypoczynku zgłasza kuratorowi oświaty od 1 maja 2016 r.

Przewidziano kary za nieprawidłowości w zakresie organizacji wypoczynku

Za brak zgłoszenia wypoczynku do bazy wypoczynku czy też niepoinformowanie kuratora oświaty o zmianach okoliczności objętych zgłoszeniem przewidziano karę grzywny dla organizatora. Orzekanie w ww. sprawach będzie następować w trybie ustawy z 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

Kandydaci na kierowników i wychowawców wypoczynku zwolnieni z opłaty

Od uiszczenia opłaty za wydanie z Krajowego Rejestru Karnego informacji zwolnieni są będący wolontariuszami kandydaci na kierowników wypoczynku lub wychowawców wypoczynku, obowiązani do przedstawienia informacji organizatorowi wypoczynku. W ramach przepisów przejściowych uregulowano sytuację osób, które dotychczas były zwolnione z obowiązku ukończenia kursu na wychowawcę wypoczynku, ważności zgód na prowadzenie kursów na kierownika wypoczynku i na wychowawcę wypoczynku wydanych przed dniem wejścia w życie ustawy oraz zasad ukończenia kursów na kierownika i wychowawcę wypoczynku dla osób, które rozpoczną ww. kursy przed dniem i po dniu wejścia w życie ustawy.

  • Ustawa z 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz.U. poz. 1629).
  • Ustawa z 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. z 2013 r. poz. 395 ze zm.).
Opracowanie: Monika Fidler  

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel