Nowe przepisy na rok szkolny 2014/2015

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 27 sierpnia 2014 r.
Poleć znajomemu
Nowe przepisy na rok szkolny 2014/2015

Na przestrzeni ostatnich miesięcy uchwalono wiele zmian w prawie oświatowym, które wchodzą w życie z początkiem roku szkolnego 2014/2015. Nowe zasady realizacji i odraczania obowiązku szkolnego, zmiany w zakresie opieki świetlicowej, systematyczne wprowadzanie języka obcego do podstawy programowej przedszkoli - przypomnijmy najważniejsze zmiany w prawie oświatowym na rok szkolny 2014/2015.

Na przestrzeni ostatnich miesięcy uchwalono wiele zmian w prawie oświatowym, które wchodzą w życie z początkiem roku szkolnego 2014/2015. Nowe zasady realizacji i odraczania obowiązku szkolnego, zmiany w zakresie opieki świetlicowej, systematyczne wprowadzanie języka obcego do podstawy programowej przedszkoli - przypomnijmy najważniejsze zmiany w prawie oświatowym na rok szkolny 2014/2015.

Dwa roczniki dzieci idą do szkoły podstawowej

Zgodnie z przepisami przejściowymi 1 września 2014 do klas I szkoły podstawowej obowiązkowo pójdą dzieci urodzone w 2007 roku, które nie rozpoczęły nauki w szkole jako sześciolatki oraz dzieci urodzono w pierwszej połowie 2008 roku. Sześciolatki z drugiej połowy 2008 roku również mogą - na wniosek rodziców - rozpocząć naukę w szkole, jednakże nie mają takiego obowiązku. Po 1 września 2014 r. naukę w szkole podstawowej będzie mogło rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 5 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej, a rodzice złożą wniosek o wcześniejsze przyjęcie dziecka do szkoły.

Odroczenie obowiązku szkolnego - wniosek do 31 grudnia

Rodzice sześciolatków, którzy uważają, że ich dziecko nie powinno jeszcze rozpocząć edukacji szkolnej lub po rozpoczęciu roku szkolnego uznają, że dziecko powinno wrócić do przedszkola - mogą złożyć wniosek o odroczenie obowiązku szkolnego aż do końca roku, w którym dziecko kończy 6 lat.

Aby odroczyć spełnianie przez dziecko 6-letnie owiązku szkolnego rodzice powinni:

  1. Wystąpić do publicznej psychologiczno - pedagogicznej albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej zatrudniającej pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych o wydanie opinii w sprawie potrzeby odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym;
  2. Do 31 grudnia 2014 roku złożyć wniosek o odroczenie spełniania obowiązku szkolnego do dyrektora szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka, a w przypadku gdy dziecko zostało już przyjęte do szkoły podstawowej innej niż szkoła rejonowa - do dyrektora szkoły podstawowej, do której zostało przyjęte dziecko; do wniosku należy załączyć opinię poradni.
dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

 

Nie więcej niż 25. dzieci w klasach I-III

Od roku szkolnego 2014/2015 zajęcia w klasach I szkoły podstawowej mają być prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów. W kolejnych latach szkolnych, zasada ta ma obowiązywać wszystkie klasy I-III szkół podstawowych. W latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 podziału uczniów klasy I publicznej szkoły podstawowej na oddziały dokonuje się według roku i miesiąca urodzenia, poczynając od uczniów najmłodszych - odstąpienie od tej zasady możliwe jest jedynie na wniosek rodziców, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Ministerstwo już planuje złagodzenie przepisów ograniczających liczbę uczniów w klasach I-III. Polecam artykuł: „W klasach I-III będzie mogło być więcej niż 25 uczniów”.
Zatrudnienie asystenta nauczyciela - póki co tylko możliwość, a nie obowiązek

Od roku szkolnego 2014/2015 powstała możliwość zatrudnienia asystenta nauczyciela w klasach I - III szkół podstawowych, w tym specjalnych i integracyjnych a także asystenta wychowawcy świetlicy. Asystent ma wspierać nauczyciela (wychowawcę świetlicy), wykonując swoje zadania wyłącznie pod jego kierunkiem. O utworzeniu stanowiska asystenta decyduje dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym. Planowane na 2015 rok zmiany w ustawie o systemie oświaty mają jednak wprowadzić obowiązek zatrudnienia asystenta nauczyciela w klasach I-III, w których w związku z przyjęciem nowych uczniów do szkoły w trakcie roku szkolnego, liczebność klasy przekracza 27. dzieci.

Sprawdzian szóstoklasistów i egzamin maturalny wg nowych zasad

W roku szkolnym 2014/2015 po raz pierwszy uczniowie klas szóstych przystąpią do nowej formuły sprawdzianu, zaś absolwenci liceum ogólnokształcącego zmierzą się z nową formułą egzaminu maturalnego.  Zakres sprawdzianu został rozszerzony do część dotyczącą języka obcego nowożytnego, zaś na egzaminie maturalnym będzie można wybrać w sumie 6 przedmiotów dodatkowych.

Religia i etyka dla każdego chętnego dziecka

Od 1 września 2014 r. zmieniają się zasady organizowania lekcji religii i etyki w szkołach. Nowe regulacje odchodzą od konieczności zgłoszenia się co najmniej trzech uczniów, by zorganizować zajęcia w grupach międzyszkolnych  oraz precyzują, że oświadczenie o chęci uczęszczania na te zajęcia ma być składane na piśmie.  Uczeń może uczestniczyć zarówno w lekcjach religii jak i etyki, przy czym na świadectwie szkolnym wpisuje się wówczas ocenę wyższą, bez wskazywania którego z tych przedmiotów dotyczy.

Nowe zasady organizacji świetlic szkolnych

Szkoła podstawowa. szkoła prowadząca kształcenie specjalne oraz gimnazjum, są zobowiązane zapewnić zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na:

  • czas pracy rodziców - na wniosek rodziców;
  • organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.

 

Na zajęciach świetlicowych pod opieką jednego nauczyciela nie może pozostawać więcej niż 25. uczniów. W przypadku szkół specjalnych, integracyjnych oraz oddziałów integracyjnych i specjalnych, liczba uczniów pod opieką jednego nauczyciela nie będzie mogła przekraczać liczby uczniów wymaganej dla oddziału specjalnego lub integracyjnego
Wniosek o edukację domową także w trakcie roku szkolnego

Od 4 czerwca 2014 r. rodzice uczniów mogą złożyć wniosek o realizację obowiązku szkolnego poza placówką w dowolnym momencie roku szkolnego. Do wniosku o spełnianie obowiązku szkolnego poza placówką należy dołączyć:

  • opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej;
  • oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia;
  • zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko objęte edukacją domową do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych.

 

Angielski w przedszkolu już od 2014 roku

Choć język obcy zostanie wprowadzony do podstawy programowej wychowania przedszkolnego dopiero od 1 września 2017 r., w latach szkolnych 2014/2015 -2016/2017 istnieje możliwość realizowania w ramach podstawy programowej przygotowania dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym, jednakże decyzję w tej sprawie podejmuje:

  • dyrektor przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez jst - po uzyskaniu opinii rady pedagogicznej oraz za zgodą organu prowadzącego;
  • osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego prowadzoną przez osobę prawną niebędącą jst lub osobę fizyczną - za zgodą organu prowadzącego.

 

Do 31 sierpnia 2020 r. kwalifikacje nauczycieli języków obcych w przedszkolu zostały złagodzone. Sprawdź, komu można powierzyć prowadzenie tych zajęć>>
Wychowanie przedszkolne nie dłużej niż do 8. roku życia

Od 1 września 2014 r.wychowanie przedszkolne będzie obejmować dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowy,  którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat, a nie jak dotychczas 10.

Nie ma już zatem wątpliwości, że do przedszkola mogą uczęszczać nie tylko dzieci, które przed 1 września ukończyły 3 lata, ale także te, które w dniu rozpoczęcia edukacji przedszkolnej nie osiągnęły wieku 3 lat, lecz skończą 3 lata w danym roku kalendarzowym.

Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel