Nowe przepisy na rok szkolny 2014/2015

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych.
Data publikacji: 27 sierpnia 2014 r.
Poleć znajomemu
Nowe przepisy na rok szkolny 2014/2015

Na przestrzeni ostatnich miesięcy uchwalono wiele zmian w prawie oświatowym, które wchodzą w życie z początkiem roku szkolnego 2014/2015. Nowe zasady realizacji i odraczania obowiązku szkolnego, zmiany w zakresie opieki świetlicowej, systematyczne wprowadzanie języka obcego do podstawy programowej przedszkoli - przypomnijmy najważniejsze zmiany w prawie oświatowym na rok szkolny 2014/2015.

Dwa roczniki dzieci idą do szkoły podstawowej

Zgodnie z przepisami przejściowymi 1 września 2014 do klas I szkoły podstawowej obowiązkowo pójdą dzieci urodzone w 2007 roku, które nie rozpoczęły nauki w szkole jako sześciolatki oraz dzieci urodzono w pierwszej połowie 2008 roku. Sześciolatki z drugiej połowy 2008 roku również mogą - na wniosek rodziców - rozpocząć naukę w szkole, jednakże nie mają takiego obowiązku. Po 1 września 2014 r. naukę w szkole podstawowej będzie mogło rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 5 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej, a rodzice złożą wniosek o wcześniejsze przyjęcie dziecka do szkoły.

Odroczenie obowiązku szkolnego - wniosek do 31 grudnia

Rodzice sześciolatków, którzy uważają, że ich dziecko nie powinno jeszcze rozpocząć edukacji szkolnej lub po rozpoczęciu roku szkolnego uznają, że dziecko powinno wrócić do przedszkola - mogą złożyć wniosek o odroczenie obowiązku szkolnego aż do końca roku, w którym dziecko kończy 6 lat.

Aby odroczyć spełnianie przez dziecko 6-letnie owiązku szkolnego rodzice powinni:

  1. Wystąpić do publicznej psychologiczno - pedagogicznej albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej zatrudniającej pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych o wydanie opinii w sprawie potrzeby odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym;
  2. Do 31 grudnia 2014 roku złożyć wniosek o odroczenie spełniania obowiązku szkolnego do dyrektora szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka, a w przypadku gdy dziecko zostało już przyjęte do szkoły podstawowej innej niż szkoła rejonowa - do dyrektora szkoły podstawowej, do której zostało przyjęte dziecko; do wniosku należy załączyć opinię poradni.
dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

 

Nie więcej niż 25. dzieci w klasach I-III

Od roku szkolnego 2014/2015 zajęcia w klasach I szkoły podstawowej mają być prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów. W kolejnych latach szkolnych, zasada ta ma obowiązywać wszystkie klasy I-III szkół podstawowych. W latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 podziału uczniów klasy I publicznej szkoły podstawowej na oddziały dokonuje się według roku i miesiąca urodzenia, poczynając od uczniów najmłodszych - odstąpienie od tej zasady możliwe jest jedynie na wniosek rodziców, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Ministerstwo już planuje złagodzenie przepisów ograniczających liczbę uczniów w klasach I-III. Polecam artykuł: „W klasach I-III będzie mogło być więcej niż 25 uczniów”.
Zatrudnienie asystenta nauczyciela - póki co tylko możliwość, a nie obowiązek

Od roku szkolnego 2014/2015 powstała możliwość zatrudnienia asystenta nauczyciela w klasach I - III szkół podstawowych, w tym specjalnych i integracyjnych a także asystenta wychowawcy świetlicy. Asystent ma wspierać nauczyciela (wychowawcę świetlicy), wykonując swoje zadania wyłącznie pod jego kierunkiem. O utworzeniu stanowiska asystenta decyduje dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym. Planowane na 2015 rok zmiany w ustawie o systemie oświaty mają jednak wprowadzić obowiązek zatrudnienia asystenta nauczyciela w klasach I-III, w których w związku z przyjęciem nowych uczniów do szkoły w trakcie roku szkolnego, liczebność klasy przekracza 27. dzieci.

Sprawdzian szóstoklasistów i egzamin maturalny wg nowych zasad

W roku szkolnym 2014/2015 po raz pierwszy uczniowie klas szóstych przystąpią do nowej formuły sprawdzianu, zaś absolwenci liceum ogólnokształcącego zmierzą się z nową formułą egzaminu maturalnego.  Zakres sprawdzianu został rozszerzony do część dotyczącą języka obcego nowożytnego, zaś na egzaminie maturalnym będzie można wybrać w sumie 6 przedmiotów dodatkowych.

Religia i etyka dla każdego chętnego dziecka

Od 1 września 2014 r. zmieniają się zasady organizowania lekcji religii i etyki w szkołach. Nowe regulacje odchodzą od konieczności zgłoszenia się co najmniej trzech uczniów, by zorganizować zajęcia w grupach międzyszkolnych  oraz precyzują, że oświadczenie o chęci uczęszczania na te zajęcia ma być składane na piśmie.  Uczeń może uczestniczyć zarówno w lekcjach religii jak i etyki, przy czym na świadectwie szkolnym wpisuje się wówczas ocenę wyższą, bez wskazywania którego z tych przedmiotów dotyczy.

Nowe zasady organizacji świetlic szkolnych

Szkoła podstawowa. szkoła prowadząca kształcenie specjalne oraz gimnazjum, są zobowiązane zapewnić zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na:

  • czas pracy rodziców - na wniosek rodziców;
  • organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.

 

Na zajęciach świetlicowych pod opieką jednego nauczyciela nie może pozostawać więcej niż 25. uczniów. W przypadku szkół specjalnych, integracyjnych oraz oddziałów integracyjnych i specjalnych, liczba uczniów pod opieką jednego nauczyciela nie będzie mogła przekraczać liczby uczniów wymaganej dla oddziału specjalnego lub integracyjnego
Wniosek o edukację domową także w trakcie roku szkolnego

Od 4 czerwca 2014 r. rodzice uczniów mogą złożyć wniosek o realizację obowiązku szkolnego poza placówką w dowolnym momencie roku szkolnego. Do wniosku o spełnianie obowiązku szkolnego poza placówką należy dołączyć:

  • opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej;
  • oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia;
  • zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko objęte edukacją domową do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych.

 

Angielski w przedszkolu już od 2014 roku

Choć język obcy zostanie wprowadzony do podstawy programowej wychowania przedszkolnego dopiero od 1 września 2017 r., w latach szkolnych 2014/2015 -2016/2017 istnieje możliwość realizowania w ramach podstawy programowej przygotowania dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym, jednakże decyzję w tej sprawie podejmuje:

  • dyrektor przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez jst - po uzyskaniu opinii rady pedagogicznej oraz za zgodą organu prowadzącego;
  • osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego prowadzoną przez osobę prawną niebędącą jst lub osobę fizyczną - za zgodą organu prowadzącego.

 

Do 31 sierpnia 2020 r. kwalifikacje nauczycieli języków obcych w przedszkolu zostały złagodzone. Sprawdź, komu można powierzyć prowadzenie tych zajęć>>
Wychowanie przedszkolne nie dłużej niż do 8. roku życia

Od 1 września 2014 r.wychowanie przedszkolne będzie obejmować dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowy,  którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat, a nie jak dotychczas 10.

Nie ma już zatem wątpliwości, że do przedszkola mogą uczęszczać nie tylko dzieci, które przed 1 września ukończyły 3 lata, ale także te, które w dniu rozpoczęcia edukacji przedszkolnej nie osiągnęły wieku 3 lat, lecz skończą 3 lata w danym roku kalendarzowym.

Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel