Nowe przepisy w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Data publikacji: 5 października 2016 r.
Poleć znajomemu
Nowe przepisy w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli

Z dniem 1 października 2016 r. weszło w życie nowe Rozporządzenie MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli. Nowe przepisy przewidują kilka zmian w stosunku do dotychczasowego stanu prawnego.

Zakres regulacji nowego rozporządzenia

Nowe rozporządzenie reguluje warunki i tryb tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz organizację i sposób działania placówek doskonalenia nauczycieli. Określa również zakres ich działalności obowiązkowej. Ponadto przedmiotem regulacji rozporządzenia są zadania doradców metodycznych oraz warunki i tryb powierzania nauczycielom zadań doradcy metodycznego. W nowych przepisach wskazano również zadania, które mogą być powierzane wyłącznie placówkom akredytowanym, placówkom o zasięgu ogólnokrajowym, dla szkół artystycznych i dla nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Likwidacja zakładów kształcenia nauczycieli

Najważniejszą ze zmian jest wyeliminowanie z systemu oświaty tzw. zakładów kształcenia nauczycieli. Uprawnienia w zakresie doskonalenia nauczycieli posiadają wyłącznie placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe i inne jednostki, których zadania statutowe są związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli. Przy czym szkoły wyższe i inne jednostki mogą co najwyżej prowadzić takie formy doskonalenia, jak seminaria, konferencje, wykłady, warsztaty i szkolenia.

Poszerzone kompetencje kuratora oświaty

Nowe rozporządzenie poszerza również kompetencje kuratora oświaty względem placówek doskonalenia nauczycieli. Przede wszystkim kurator ma za zadanie opiniować plan pracy publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, a obowiązkiem dyrektora jest w związku z tym przedkładanie kuratorowi planu pracy na każdy rok szkolny – w terminie do 15 lipca poprzedniego roku szkolnego. Kurator wydaje również opinię w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora publicznej placówki doskonalenia nauczycieli w przypadku nierozstrzygnięcia konkursu.

Nowy wymóg dla kandydata na dyrektora placówki

Na uwagę zasługuje również wprowadzenie dodatkowego wymogu dla kandydata na dyrektora publicznej placówki doskonalenia nauczycieli. Otóż musi on wyrazić zgodę na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego na podstawie ustawy z 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych. Natomiast w placówkach dla cudzoziemców kandydat na dyrektora będzie musiał legitymować się odpowiednio poświadczoną znajomością języka polskiego.

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2016 r. poz. 1591).
Opracowanie: Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel