Nowe regulacje dotyczące kształcenia uczniów z zagranicy

Monika Fidler

Monika Fidler

Redaktor Portalu Oświatowego
Data publikacji: 19 września 2016 r.
Poleć znajomemu
Nowe regulacje dotyczące kształcenia uczniów z zagranicy

Weszły w życie przepisy regulujące zasady organizacji kształcenia uczniów mających trudności adaptacyjne i komunikacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą. Główna zmiana polega na rozszerzeniu kryteriów przy przyjmowaniu ucznia do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr. Przedstawiamy najważniejsze obszary zmian!

5 najważniejszych zmian

Przepisy rozporządzenia MEN z 9 września 2016 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, wprowadzają możliwość:

1)      rozszerzenia kryteriów, na podstawie których dyrektor szkoły publicznej może zakwalifikować ucznia przybywającego z zagranicy do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr, w tym uwzględnienie wieku ucznia przy przyjmowaniu do szkoły lub kwalifikowaniu do udziału w zajęciach,

2)      zapewnienia dodatkowo nauki języka polskiego w formie zajęć lekcyjnych prowadzonych indywidualnie lub w grupach, w wymiarze pozwalającym na opanowanie języka polskiego w stopniu umożliwiającym udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, nie niższym niż 2 godziny lekcyjne tygodniowo,

3)      możliwość organizacji w szkole dodatkowych zajęć wyrównawczych z przedmiotu, którego nauczyciel stwierdzi konieczność uzupełnienia różnic programowych – mogą być prowadzone indywidualnie lub w grupach, w formie dodatkowych zajęć lekcyjnych z tego przedmiotu, w wymiarze 1 godziny lekcyjnej tygodniowo, łączny wymiar godzin zajęć lekcyjnych organizowanych dodatkowo nie może być wyższy niż 5 godzin tygodniowo w odniesieniu do jednego ucznia,

4)      dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia,

5)      możliwości utworzenia w szkole oddziału przygotowawczego – z wyjątkiem szkół artystycznych, specjalnych, sportowych.

Warunki utworzenia oddziału przygotowawczego

Na podstawie § 17 ww. rozporządzenia dla uczniów przybywających z zagranicy, podlegających obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, którzy nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, organ prowadzący może zorganizować oddział przygotowawczy w szkole, do której uczniowie ci uczęszczają, z uwzględnieniem, że:

  • dyrektor kwalifikuje ucznia do danego oddziału przygotowawczego na wniosek powołanego przez dyrektora szkoły zespołu kwalifikacyjnego, składającego się z 2 nauczycieli oraz pedagoga lub psychologa, nie jest przy tym wymagana opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej,
  • liczba uczniów w oddziale nie może przekraczać 15 i mogą do niego uczęszczać uczniowie innej szkoły,
  • zajęcia w oddziale przygotowawczym prowadzą nauczyciele danych zajęć edukacyjnych, którzy mogą być wspomagani przez osobę władającą językiem kraju pochodzenia ucznia,
  • nauczanie w oddziale przygotowawczym jest prowadzone według realizowanych w danej szkole programów nauczania, z dostosowaniem metod i form ich realizacji do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów,
  • na realizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych w oddziale przygotowawczym przeznacza się w szkolnym planie nauczania taką liczbę godzin, aby zapewniona była realizacja przyjętych w danej szkole programów nauczania w: szkole podstawowej dla klas I-III - nie mniej niż 20 godzin tygodniowo; szkole podstawowej dla klas IV-VI - nie mniej niż 23 godziny tygodniowo; gimnazjum - nie mniej niż 25 godzin tygodniowo; szkole ponadgimnazjalnej - nie mniej niż 26 godzin tygodniowo;
  • w ramach tygodniowego wymiaru godzin realizuje się zajęcia edukacyjne, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania, w wymiarze 3 godzin tygodniowo, oparte na ramowym programie kursów nauki języka polskiego dla cudzoziemców,
  • w przypadku nagłego wzrostu w szkole liczby uczniów oddział przygotowawczy może być zorganizowany w trakcie roku szkolnego,
  • nauka w oddziale przygotowawczym może być przedłużona nie dłużej niż o 1 rok szkolny, a w przypadku szkoły dla dorosłych - o 1 semestr na podstawie decyzji rady pedagogicznej, na wniosek złożony przez uczących ucznia nauczycieli, pedagoga lub psychologa nie później niż na miesiąc przed zakończeniem drugiego semestru nauki w oddziale przygotowawczym. Decyzję o zakończeniu nauki przez ucznia w oddziale przygotowawczym w trakcie roku szkolnego podejmuje rada pedagogiczna, na wniosek złożony przez uczących go nauczycieli, pedagoga lub psychologa.
Nowe rozporządzenie zastąpiło rozporządzenie MEN z 30 lipca 2015 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, a także organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia (Dz.U. poz. 1202).
Monika Fidler, Marzenna Czarnocka

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel