Nowe regulacje dotyczące kształcenia uczniów z zagranicy

Monika Fidler

Monika Fidler

Data publikacji: 19 września 2016 r.
Poleć znajomemu
Nowe regulacje dotyczące kształcenia uczniów z zagranicy

Weszły w życie przepisy regulujące zasady organizacji kształcenia uczniów mających trudności adaptacyjne i komunikacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą. Główna zmiana polega na rozszerzeniu kryteriów przy przyjmowaniu ucznia do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr. Przedstawiamy najważniejsze obszary zmian!

5 najważniejszych zmian

Przepisy rozporządzenia MEN z 9 września 2016 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, wprowadzają możliwość:

1)      rozszerzenia kryteriów, na podstawie których dyrektor szkoły publicznej może zakwalifikować ucznia przybywającego z zagranicy do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr, w tym uwzględnienie wieku ucznia przy przyjmowaniu do szkoły lub kwalifikowaniu do udziału w zajęciach,

2)      zapewnienia dodatkowo nauki języka polskiego w formie zajęć lekcyjnych prowadzonych indywidualnie lub w grupach, w wymiarze pozwalającym na opanowanie języka polskiego w stopniu umożliwiającym udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, nie niższym niż 2 godziny lekcyjne tygodniowo,

3)      możliwość organizacji w szkole dodatkowych zajęć wyrównawczych z przedmiotu, którego nauczyciel stwierdzi konieczność uzupełnienia różnic programowych – mogą być prowadzone indywidualnie lub w grupach, w formie dodatkowych zajęć lekcyjnych z tego przedmiotu, w wymiarze 1 godziny lekcyjnej tygodniowo, łączny wymiar godzin zajęć lekcyjnych organizowanych dodatkowo nie może być wyższy niż 5 godzin tygodniowo w odniesieniu do jednego ucznia,

4)      dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia,

5)      możliwości utworzenia w szkole oddziału przygotowawczego – z wyjątkiem szkół artystycznych, specjalnych, sportowych.

Warunki utworzenia oddziału przygotowawczego

Na podstawie § 17 ww. rozporządzenia dla uczniów przybywających z zagranicy, podlegających obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, którzy nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, organ prowadzący może zorganizować oddział przygotowawczy w szkole, do której uczniowie ci uczęszczają, z uwzględnieniem, że:

  • dyrektor kwalifikuje ucznia do danego oddziału przygotowawczego na wniosek powołanego przez dyrektora szkoły zespołu kwalifikacyjnego, składającego się z 2 nauczycieli oraz pedagoga lub psychologa, nie jest przy tym wymagana opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej,
  • liczba uczniów w oddziale nie może przekraczać 15 i mogą do niego uczęszczać uczniowie innej szkoły,
  • zajęcia w oddziale przygotowawczym prowadzą nauczyciele danych zajęć edukacyjnych, którzy mogą być wspomagani przez osobę władającą językiem kraju pochodzenia ucznia,
  • nauczanie w oddziale przygotowawczym jest prowadzone według realizowanych w danej szkole programów nauczania, z dostosowaniem metod i form ich realizacji do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów,
  • na realizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych w oddziale przygotowawczym przeznacza się w szkolnym planie nauczania taką liczbę godzin, aby zapewniona była realizacja przyjętych w danej szkole programów nauczania w: szkole podstawowej dla klas I-III - nie mniej niż 20 godzin tygodniowo; szkole podstawowej dla klas IV-VI - nie mniej niż 23 godziny tygodniowo; gimnazjum - nie mniej niż 25 godzin tygodniowo; szkole ponadgimnazjalnej - nie mniej niż 26 godzin tygodniowo;
  • w ramach tygodniowego wymiaru godzin realizuje się zajęcia edukacyjne, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania, w wymiarze 3 godzin tygodniowo, oparte na ramowym programie kursów nauki języka polskiego dla cudzoziemców,
  • w przypadku nagłego wzrostu w szkole liczby uczniów oddział przygotowawczy może być zorganizowany w trakcie roku szkolnego,
  • nauka w oddziale przygotowawczym może być przedłużona nie dłużej niż o 1 rok szkolny, a w przypadku szkoły dla dorosłych - o 1 semestr na podstawie decyzji rady pedagogicznej, na wniosek złożony przez uczących ucznia nauczycieli, pedagoga lub psychologa nie później niż na miesiąc przed zakończeniem drugiego semestru nauki w oddziale przygotowawczym. Decyzję o zakończeniu nauki przez ucznia w oddziale przygotowawczym w trakcie roku szkolnego podejmuje rada pedagogiczna, na wniosek złożony przez uczących go nauczycieli, pedagoga lub psychologa.
Nowe rozporządzenie zastąpiło rozporządzenie MEN z 30 lipca 2015 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, a także organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia (Dz.U. poz. 1202).
Monika Fidler, Marzenna Czarnocka

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel