Nowe rozporządzenie w sprawie konkursu na stanowisko kuratora oświaty

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Data publikacji: 29 grudnia 2016 r.
Poleć znajomemu
Nowe rozporządzenie w sprawie konkursu na stanowisko kuratora oświaty

Od 1 stycznia obowiązywać będą nowe przepisy regulujące zasady przeprowadzania konkursu na stanowisko kuratora oświaty. W stosunku do dotychczasowego stanu prawnego nowe rozporządzenie MEN wprowadza zmiany, które mają przede wszystkim charakter precyzujący.

Konsekwencja nowelizacji ustawy o systemie oświaty

Nowe rozporządzenie jest konsekwencją wejścia w życie w dniu 23 stycznia 2016 r. przepisów ustawy z 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 35) wprowadzających zmiany w dotychczasowym sposobie powoływania i odwoływania kuratorów oświaty. Na mocy tych przepisów dotychczasowe rozporządzenie MEN w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko kuratora oświaty oraz trybu pracy komisji konkursowej zachowuje moc do dnia wejścia w życie nowego rozporządzenia, nie dłużej jednak niż do dnia 1 stycznia 2017 r. Z tego względu zmiany w stosunku do obowiązującego stanu prawnego mają w zasadniczej części charakter dostosowujący, a większość regulacji została powtórzona.

Zasady ogłaszania konkursu

Doprecyzowano zasady publikacji ogłoszenia o konkursie na stanowisko kuratora oświaty. Konkurs na stanowisko kuratora oświaty będzie ogłaszał i przeprowadzał wojewoda, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia, w którym nastąpiło odwołanie kuratora. Ogłoszenie będzie zamieszczane wg wzoru z załącznika do rozporządzenia, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej wojewody oraz – co stanowi nowość - w miejscu ogólnodostępnym w siedzibie urzędu wojewódzkiego. Dotyczy to również ogłoszenia o wynikach konkursu. Ogłoszenie o samym konkursie może również zostać zamieszczone w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym lub dzienniku o zasięgu wojewódzkim (dotychczas publikacja w prasie była obowiązkowa).

Rozstrzygnięcie po jednym posiedzeniu komisji konkursowej

W nowym rozporządzeniu wydłużono termin na odbycie posiedzenia komisji konkursowej. Posiedzenie to może odbyć się w ciągu 21 dni od dnia upływu terminu do składania ofert przez kandydatów. Wykluczono natomiast możliwość odroczenia posiedzenia komisji. W nowym stanie prawnym komisja będzie musiała rozstrzygnąć konkurs na jednym posiedzeniu.

Nieprawidłowości w powiadomieniu kandydata o posiedzeniu skutkują unieważnieniem konkursu

W dotychczasowym stanie prawnym niepowiadomienie kandydata lub członka komisji konkursowej o terminie i miejscu posiedzenia komisji stanowiło przesłankę zarządzenia ponownego przeprowadzenia konkursu. Taką przesłanką nie było jednak powiadomienie bez zachowania ustawowego terminu 7 dni przed terminem posiedzenia. Nowe rozporządzenie przewiduje, że gdy choćby jeden z kandydatów lub członków komisji otrzyma powiadomienie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia bądź w formie innej niż pisemna, wówczas obowiązkiem wojewody będzie unieważnienie konkursu. Taki skutek wywołają też inne okoliczności, które dotychczas stanowiły przesłanki zarządzenia ponownego przeprowadzenia konkursu.

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 16 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko kuratora oświaty oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 2150).
Opracowanie: Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel