Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +63. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu Oświatowego wskazane przez ankietowanych:

46%
Docenia aktualność treści
26%
Docenia merytoryczność treści
21%
Docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
54%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
11%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu WiP, z którego korzystają.

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu Oświatowego. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu Oświatowego. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu Oświatowego

Nowe rozporządzenie w sprawie konkursu na stanowisko kuratora oświaty

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Radca prawny, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa oświatowego
Data publikacji: 29 grudnia 2016 r.
Poleć znajomemu
Nowe rozporządzenie w sprawie konkursu na stanowisko kuratora oświaty

Od 1 stycznia obowiązywać będą nowe przepisy regulujące zasady przeprowadzania konkursu na stanowisko kuratora oświaty. W stosunku do dotychczasowego stanu prawnego nowe rozporządzenie MEN wprowadza zmiany, które mają przede wszystkim charakter precyzujący.

Konsekwencja nowelizacji ustawy o systemie oświaty

Nowe rozporządzenie jest konsekwencją wejścia w życie w dniu 23 stycznia 2016 r. przepisów ustawy z 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 35) wprowadzających zmiany w dotychczasowym sposobie powoływania i odwoływania kuratorów oświaty. Na mocy tych przepisów dotychczasowe rozporządzenie MEN w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko kuratora oświaty oraz trybu pracy komisji konkursowej zachowuje moc do dnia wejścia w życie nowego rozporządzenia, nie dłużej jednak niż do dnia 1 stycznia 2017 r. Z tego względu zmiany w stosunku do obowiązującego stanu prawnego mają w zasadniczej części charakter dostosowujący, a większość regulacji została powtórzona.

Zasady ogłaszania konkursu

Doprecyzowano zasady publikacji ogłoszenia o konkursie na stanowisko kuratora oświaty. Konkurs na stanowisko kuratora oświaty będzie ogłaszał i przeprowadzał wojewoda, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia, w którym nastąpiło odwołanie kuratora. Ogłoszenie będzie zamieszczane wg wzoru z załącznika do rozporządzenia, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej wojewody oraz – co stanowi nowość - w miejscu ogólnodostępnym w siedzibie urzędu wojewódzkiego. Dotyczy to również ogłoszenia o wynikach konkursu. Ogłoszenie o samym konkursie może również zostać zamieszczone w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym lub dzienniku o zasięgu wojewódzkim (dotychczas publikacja w prasie była obowiązkowa).

Rozstrzygnięcie po jednym posiedzeniu komisji konkursowej

W nowym rozporządzeniu wydłużono termin na odbycie posiedzenia komisji konkursowej. Posiedzenie to może odbyć się w ciągu 21 dni od dnia upływu terminu do składania ofert przez kandydatów. Wykluczono natomiast możliwość odroczenia posiedzenia komisji. W nowym stanie prawnym komisja będzie musiała rozstrzygnąć konkurs na jednym posiedzeniu.

Nieprawidłowości w powiadomieniu kandydata o posiedzeniu skutkują unieważnieniem konkursu

W dotychczasowym stanie prawnym niepowiadomienie kandydata lub członka komisji konkursowej o terminie i miejscu posiedzenia komisji stanowiło przesłankę zarządzenia ponownego przeprowadzenia konkursu. Taką przesłanką nie było jednak powiadomienie bez zachowania ustawowego terminu 7 dni przed terminem posiedzenia. Nowe rozporządzenie przewiduje, że gdy choćby jeden z kandydatów lub członków komisji otrzyma powiadomienie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia bądź w formie innej niż pisemna, wówczas obowiązkiem wojewody będzie unieważnienie konkursu. Taki skutek wywołają też inne okoliczności, które dotychczas stanowiły przesłanki zarządzenia ponownego przeprowadzenia konkursu.

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 16 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko kuratora oświaty oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 2150).
Opracowanie: Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel