Nowe zasady prowadzenia dokumentacji szkolnej już obowiązują

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 3 września 2014 r.
Poleć znajomemu
Nowe zasady prowadzenia dokumentacji szkolnej już obowiązują

3 września 2014 r. wchodzi w życie nowe rozporządzenie ws. prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania. Nowe przepisy mają uprościć prowadzenie tej dokumentacji poprzez m.in. rezygnację z osobnego dziennika godzin karcianych, zmianę sposobu prowadzenia ksiąg arkuszy ocen oraz dokonywania wpisów w księdze uczniów, a także odstąpienie od wydawania kopii arkusza ocen i zastąpienie go zaświadczeniem o przebiegu nauczania. Poznaj szczegóły wprowadzonych zmian.

3 września 2014 r. wchodzi w życie nowe rozporządzenie ws. prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania. Nowe przepisy mają uprościć prowadzenie tej dokumentacji poprzez m.in. rezygnację z osobnego dziennika godzin karcianych, zmianę sposobu prowadzenia ksiąg arkuszy ocen oraz dokonywania wpisów w księdze uczniów, a także odstąpienie od wydawania kopii arkusza ocen i zastąpienie go zaświadczeniem o przebiegu nauczania. Poznaj szczegóły wprowadzonych zmian.

Bez dziennika godzin karcianych

Nowe rozporządzenie przewiduje, że zajęcia prowadzone w ramach tzw. „godzin karcianych” będą odnotowywane w dzienniku zajęć świetlicowych oraz dzienniku innych zajęć, a nie w odrębnym dzienniku godzin karcianych, jak dotychczas.

Od roku szkolnego 2014/2015 nie zakładaj dziennika godzin karcianych.
Dziennik innych zajęć - dla części godzin karcianych oraz zajęć specjalistów

Przedszkole, szkoła i placówka prowadzą dzienniki innych zajęć niż zajęcia wpisywane odpowiednio do dziennika zajęć przedszkola, dziennika lekcyjnego, i dziennika zajęć w świetlicy jeżeli jest to uzasadnione koniecznością dokumentowania przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej, w szczególności zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęć w ramach godzin karcianych.

Do dziennika innych zajęć wpisuje się:

  • w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona odpowiednio dzieci, uczniów, słuchaczy lub wychowanków;
  • oddział, do którego uczęszczają,
  • adresy poczty elektronicznej rodziców i numery ich telefonów, jeżeli je posiadają,
  • indywidualny program pracy z dzieckiem, uczniem, słuchaczem lub wychowankiem, a w przypadku zajęć grupowych - program pracy grupy,
  • tygodniowy plan zajęć,
  • daty i czas trwania oraz tematy przeprowadzonych zajęć,
  • ocenę postępów i wnioski dotyczące dalszej pracy z dzieckiem, uczniem, słuchaczem lub wychowankiem;
  • obecność dzieci, uczniów, słuchaczy lub wychowanków na zajęciach.

 

Jeżeli w zakresie godzin karcianych nauczyciel realizuje zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów lub słuchaczy, do dziennika innych zajęć wpisuje się imiona i nazwiska uczniów lub słuchaczy, daty i tematy przeprowadzonych zajęć, liczbę godzin tych zajęć oraz odnotowuje się obecność uczniów lub słuchaczy.
Raz zaświadczenie o przebiegu nauczania a raz kopia arkusza ocen

W przypadku przejścia ucznia albo słuchacza do innej szkoły po okresie nauki krótszym niż jeden rok (w przypadku szkoły policealnej dla młodzieży i szkoły dla dorosłych- jeden semestr) przesyła się do tej szkoły lub wydaje rodzicom ucznia, pełnoletniemu uczniowi albo słuchaczowi zaświadczenie  o przebiegu nauczania ucznia. Rodzice ucznia, pełnoletni uczeń albo słuchacz potwierdzają podpisem otrzymanie zaświadczenia.

Jeżeli uczeń przechodzi do innej szkole po co najmniej jednym roku nauki (jednym semestrze w szkołach policealnych dla młodzieży i szkołach dla dorosłych), przesyła się do tej szkoły lub wydaje rodzicom ucznia, pełnoletniemu uczniowi albo słuchaczowi kopię arkusza ocen ucznia albo słuchacza poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły.
Trzeba uwzględnić przy klasyfikacji oceny uzyskane w szkole specjalnej

W przypadku pobierania przez ucznia nauki w szkole specjalnej zorganizowanej w podmiocie leczniczym lub jednostce pomocy społecznej, nowe rozporządzenia wprowadza obowiązek przesłania dyrektorowi szkoły, do której uczeń wraca, pisemnej informacji o ocenach bieżących uzyskanych przez ucznia w czasie pobytu w tej szkole, jeżeli w tym okresie uczeń nie był klasyfikowany, a także informację o jego zachowaniu. Informacje te należy uwzględnić przy ustalaniu śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zachowania.

Wpis w księdze uczniów dopiero po rozpoczęciu nauki w danej szkole

Niekiedy uczeń na skutek różnych zdarzeń losowych nie rozpoczyna faktycznie nauki w szkole, do której został przyjęty, a mimo wszystko dotychczas był wpisywany do księgi uczniów. Od 3 września 2014 r. wpis w księdze uczniów dokonywany jest chronologiczne według daty rozpoczęcia nauki w danej szkole.

Weryfikacja godzin nieobecności ucznia w szkole

W dzienniku lekcyjnym należy odnotowywać już nie tylko  obecność uczniów na zajęciach edukacyjnych, a także liczbę godzin usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych nieobecności. Dzięki temu nie będzie wątpliwości, czy nieobecność ucznia przekroczyła połowę czasu przeznaczonego na dane zajęcia w szkolnym planie nauczania.

Zmiana sposobu prowadzenia ksiąg arkuszy ocen

Od roku szkolnego 2014/2015, jak dawniej, księgi arkuszy ocen należy układać w porządku alfabetycznym uczniów, którzy w danym roku szkolnym ukończyli lub opuścili szkołę. Ułatwi to odszukanie arkuszy ocen uczniów, którzy powtarzali klasę lub mieli odroczony obowiązek nauki.

Gwarancja bezpłatnego dostępu do dziennika elektronicznego dla rodziców

Nowe rozporządzenie jednoznacznie wskazuje, że wgląd do dziennika elektronicznego jest dla rodziców bezpłatny w zakresie dotyczącym ich dzieci.

Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel