Nowe zasady rekrutacji do szkół zaczną obowiązywać od stycznia 2016 roku

Monika Fidler

Monika Fidler

Data publikacji: 25 listopada 2015 r.
Poleć znajomemu
Nowe zasady rekrutacji do szkół zaczną obowiązywać od stycznia 2016 roku

Jednolite zasady i terminy rekrutacji oraz określenie składu komisji rekrutacyjnej to nowe wytyczne dotyczące rekrutacji do szkół i przedszkoli, które zaczną obowiązywać od stycznia 2016 r. Oznacza to, że dyrektorzy szkół i placówek muszą przeprowadzić rekrutację na rok szkolny 2016/2017 według nowych przepisów.

Jednolite zasady dla typów szkół i placówek

Rozporządzenie MEN z 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym wprowadza jednolite, obowiązujące na terenie całego kraju, zasady ustalania maksymalnej liczby punktów decydujących o przyjęciu do klasy pierwszej:

 1. szkoły podstawowej sportowej, szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego i oddziału sportowego w szkole podstawowej ogólnodostępnej,
 2. oddziału międzynarodowego w szkole podstawowej ogólnodostępnej,
 3. gimnazjum dwujęzycznego, oddziału dwujęzycznego i oddziału międzynarodowego w gimnazjum ogólnodostępnym,
 4. gimnazjum sportowego, gimnazjum mistrzostwa sportowego i oddziału sportowego w gimnazjum ogólnodostępnym,
 5. szkoły ponadgimnazjalnej, z wyjątkiem szkoły, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. d i e ustawy o systemie oświaty,
 6. szkoły ponadgimnazjalnej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego i oddziału międzynarodowego w szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej,
 7. szkoły ponadgimnazjalnej sportowej, szkoły ponadgimnazjalnej mistrzostwa sportowego i oddziału sportowego w szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej.
Przepisy rozporządzenia stosuje się także odpowiednio do niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego.

Postępowanie rekrutacyjne do gimnazjum - sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów

W przypadku postępowania rekrutacyjnego do gimnazjum dwujęzycznego lub oddziału dwujęzycznego i oddziału międzynarodowego w gimnazjum ogólnodostępnym oraz do gimnazjum sportowego, gimnazjum mistrzostwa sportowego lub oddziału sportowego w gimnazjum ogólnodostępnym, zasadniczym kryterium branym pod uwagę są szczególne predyspozycje uczniów. Dopiero w kolejnych etapach postępowania rekrutacyjnego uwzględniane są wyniki ze sprawdzianu oraz inne osiągnięcia uczniów wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

W rozporządzeniu przyjęto, że:

 • 2/3 punktów za kryteria określone w ustawie stanowią punkty uzyskane z dwóch części sprawdzianu,
 • 1/3 punktów stanowią osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie.

Postępowanie rekrutacyjne do szkół ponadgimnazjalnych - sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów

Sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadgimnazjalnych przyjęto dotychczasowe rozwiązania. W przypadku postępowania rekrutacyjnego do szkoły ponadgimnazjalnej dwujęzycznej lub oddziału dwujęzycznego i oddziału międzynarodowego w szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej oraz do szkoły ponadgimnazjalnej sportowej, mistrzostwa sportowego lub oddziału sportowego w szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej, zasadniczym kryterium branym pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym są - tak samo jak w szkole gimnazjalnej - szczególne predyspozycje uczniów. Dopiero w kolejnych etapach, gdy liczba kandydatów spełniających powyższe warunki jest większa niż liczba wolnych miejsc w szkole, uwzględnia się:

 • wyniki z egzaminu gimnazjalnego,
 • oceny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
 • inne osiągnięcia uczniów wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.
Sposób punktowania poszczególnych kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadgimnazjalnych zakłada, że liczba 5 punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu gimnazjalnego powinna być równa liczbie punktów możliwych do uzyskania za oceny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz za osiągnięcia ucznia. Ustalając podział punktów za oceny i osiągnięcia wymienione na świadectwie przyjęto, że może to być maksymalnie 100 pkt, w tym:
 • 4/5 tych punktów stanowią punkty możliwe do uzyskania za cztery oceny z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie,
 • 1/5 stanowią punkty za inne osiągnięcia wymienione na świadectwie.

Ustalając podział punktów w przypadku wyników z egzaminu gimnazjalnego przyjęto, że kandydat może maksymalnie uzyskać 100 pkt

Możliwość uzyskania maksymalnie 100 punktów za oceny i osiągnięcia wymienione na świadectwie, analogicznie jak w przypadku przeliczania wyników z egzaminu gimnazjalnego, ma na celu motywowanie uczniów do zdobywania wiedzy przez cały etap edukacyjny, uczestniczenia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, a także angażowania się w działalność społeczną, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

Corocznie do końca lutego kurator oświaty podaje do publicznej wiadomości wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być przeliczane na punkty w postępowaniu rekrutacyjnym.

Przepisy wprowadzają jednolite terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

W przypadku przedszkoli lub innych form wychowania przedszkolnego harmonogram określonych czynności dokonywanych w ramach przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego albo postępowania uzupełniającego, określać będą organy prowadzące ww. przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego i szkoły podstawowe do końca stycznia każdego roku. Natomiast w przypadku gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych ww. harmonogramy ustalać będzie kurator oświaty.

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów zostały określone w sześciu załącznikach do rozporządzenia.

Skład komisji rekrutacyjnej do tej pory nie był określony - teraz wchodzi 6 ważnych zasad

Zasady określające skład komisji:

 1. w skład komisji rekrutacyjnej wchodzą nauczyciele danej szkoły, którzy z racji swoich obowiązków zawodowych mogą zapewnić prawidłowe przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego,
 2. możliwość uzupełniania składu komisji rekrutacyjnej, gdy liczba nauczycieli zatrudnionych w danym przedszkolu, szkole lub placówce jest niewystarczająca do przeprowadzenia wszystkich etapów postępowania rekrutacyjnego, w tym uzupełniającego, z zachowaniem przewidzianego dla nauczycieli czasu pracy - w takiej sytuacji skład komisji rekrutacyjnej może być uzupełniony o przedstawiciela lub przedstawicieli organu prowadzącego dane przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę lub placówkę,
 3. przedstawicieli organu prowadzącego w przypadku przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół lub placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego wyznacza wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa,
 4. do pracy w komisji rekrutacyjnej nie może być powołana osoba, której dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzanym w tym przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce,
 5. do pracy w komisji rekrutacyjnej nie może być także powołany dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki, ponieważ zgodnie z art. 20zc ust. 8 ustawy o systemie oświaty, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,
 6. dyrektor może dokonywać zmiany osoby wyznaczonej na przewodniczącego komisji rekrutacyjnej lub zmian w jej składzie
(§ 11 rozporządzenia).

Z posiedzeń komisji należy sporządzić protokół

W sprawie trybu pracy i zadań komisji rekrutacyjnej ustalono m.in.:

 1. minimalną liczba członków komisji rekrutacyjnej - 2/3 pełnego składu komisji,
 2. szczególne kompetencje przewodniczącego komisji - uprawnienia ułatwią organizację pracy komisji także w sytuacjach nadzwyczajnych, dla odpowiedniego udokumentowania prac ustala się, że komisja sporządza protokoły postępowania rekrutacyjnego z posiedzeń komisji. W § 12 ust. 7 i 8 rozporządzenia wskazano, jakie dane i informacje powinny zawierać ww. protokoły.

Przepisy przejściowe związane z przyjmowaniem do szkół ponadgimnazjalnych

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017 do szkoły ponadgimnazjalnej przyjmuje się kandydatów uwzględniając oceny z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych. W § 18 rozporządzenia dodano przepis przejściowy określający sposób przeliczania na punkty oceny z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

W związku z tym, że w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017 i 2017/2018 do szkół ponadgimnazjalnych brane są pod uwagę wyłącznie wyniki z egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, w rozporządzeniu ustalono dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, sposób przeliczania na punkty oceny z języka obcego nowożytnego, przyjmując, że kandydat może uzyskać maksymalnie 20 punktów (§ 19 rozporządzenia).

Rozporządzenie będzie obowiązywało od 1 stycznia 2016 r. - od rekrutacji na rok szkolny 2016/2017.
 • Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz.U. poz. 1942).

Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel