Nowe zasady rekrutacji do szkół zaczną obowiązywać od stycznia 2016 roku

Monika Fidler

Monika Fidler

Redaktor Portalu Oświatowego
Data publikacji: 25 listopada 2015 r.
Poleć znajomemu
Nowe zasady rekrutacji do szkół zaczną obowiązywać od stycznia 2016 roku

Jednolite zasady i terminy rekrutacji oraz określenie składu komisji rekrutacyjnej to nowe wytyczne dotyczące rekrutacji do szkół i przedszkoli, które zaczną obowiązywać od stycznia 2016 r. Oznacza to, że dyrektorzy szkół i placówek muszą przeprowadzić rekrutację na rok szkolny 2016/2017 według nowych przepisów.

Jednolite zasady dla typów szkół i placówek

Rozporządzenie MEN z 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym wprowadza jednolite, obowiązujące na terenie całego kraju, zasady ustalania maksymalnej liczby punktów decydujących o przyjęciu do klasy pierwszej:

 1. szkoły podstawowej sportowej, szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego i oddziału sportowego w szkole podstawowej ogólnodostępnej,
 2. oddziału międzynarodowego w szkole podstawowej ogólnodostępnej,
 3. gimnazjum dwujęzycznego, oddziału dwujęzycznego i oddziału międzynarodowego w gimnazjum ogólnodostępnym,
 4. gimnazjum sportowego, gimnazjum mistrzostwa sportowego i oddziału sportowego w gimnazjum ogólnodostępnym,
 5. szkoły ponadgimnazjalnej, z wyjątkiem szkoły, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. d i e ustawy o systemie oświaty,
 6. szkoły ponadgimnazjalnej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego i oddziału międzynarodowego w szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej,
 7. szkoły ponadgimnazjalnej sportowej, szkoły ponadgimnazjalnej mistrzostwa sportowego i oddziału sportowego w szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej.
Przepisy rozporządzenia stosuje się także odpowiednio do niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego.
Postępowanie rekrutacyjne do gimnazjum - sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów

W przypadku postępowania rekrutacyjnego do gimnazjum dwujęzycznego lub oddziału dwujęzycznego i oddziału międzynarodowego w gimnazjum ogólnodostępnym oraz do gimnazjum sportowego, gimnazjum mistrzostwa sportowego lub oddziału sportowego w gimnazjum ogólnodostępnym, zasadniczym kryterium branym pod uwagę są szczególne predyspozycje uczniów. Dopiero w kolejnych etapach postępowania rekrutacyjnego uwzględniane są wyniki ze sprawdzianu oraz inne osiągnięcia uczniów wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

W rozporządzeniu przyjęto, że:

 • 2/3 punktów za kryteria określone w ustawie stanowią punkty uzyskane z dwóch części sprawdzianu,
 • 1/3 punktów stanowią osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie.
Postępowanie rekrutacyjne do szkół ponadgimnazjalnych - sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów

Sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadgimnazjalnych przyjęto dotychczasowe rozwiązania. W przypadku postępowania rekrutacyjnego do szkoły ponadgimnazjalnej dwujęzycznej lub oddziału dwujęzycznego i oddziału międzynarodowego w szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej oraz do szkoły ponadgimnazjalnej sportowej, mistrzostwa sportowego lub oddziału sportowego w szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej, zasadniczym kryterium branym pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym są - tak samo jak w szkole gimnazjalnej - szczególne predyspozycje uczniów. Dopiero w kolejnych etapach, gdy liczba kandydatów spełniających powyższe warunki jest większa niż liczba wolnych miejsc w szkole, uwzględnia się:

 • wyniki z egzaminu gimnazjalnego,
 • oceny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
 • inne osiągnięcia uczniów wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.
Sposób punktowania poszczególnych kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadgimnazjalnych zakłada, że liczba 5 punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu gimnazjalnego powinna być równa liczbie punktów możliwych do uzyskania za oceny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz za osiągnięcia ucznia. Ustalając podział punktów za oceny i osiągnięcia wymienione na świadectwie przyjęto, że może to być maksymalnie 100 pkt, w tym:
 • 4/5 tych punktów stanowią punkty możliwe do uzyskania za cztery oceny z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie,
 • 1/5 stanowią punkty za inne osiągnięcia wymienione na świadectwie.
Ustalając podział punktów w przypadku wyników z egzaminu gimnazjalnego przyjęto, że kandydat może maksymalnie uzyskać 100 pkt

Możliwość uzyskania maksymalnie 100 punktów za oceny i osiągnięcia wymienione na świadectwie, analogicznie jak w przypadku przeliczania wyników z egzaminu gimnazjalnego, ma na celu motywowanie uczniów do zdobywania wiedzy przez cały etap edukacyjny, uczestniczenia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, a także angażowania się w działalność społeczną, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

Corocznie do końca lutego kurator oświaty podaje do publicznej wiadomości wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być przeliczane na punkty w postępowaniu rekrutacyjnym.
Przepisy wprowadzają jednolite terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

W przypadku przedszkoli lub innych form wychowania przedszkolnego harmonogram określonych czynności dokonywanych w ramach przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego albo postępowania uzupełniającego, określać będą organy prowadzące ww. przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego i szkoły podstawowe do końca stycznia każdego roku. Natomiast w przypadku gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych ww. harmonogramy ustalać będzie kurator oświaty.

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów zostały określone w sześciu załącznikach do rozporządzenia.
Skład komisji rekrutacyjnej do tej pory nie był określony - teraz wchodzi 6 ważnych zasad

Zasady określające skład komisji:

 1. w skład komisji rekrutacyjnej wchodzą nauczyciele danej szkoły, którzy z racji swoich obowiązków zawodowych mogą zapewnić prawidłowe przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego,
 2. możliwość uzupełniania składu komisji rekrutacyjnej, gdy liczba nauczycieli zatrudnionych w danym przedszkolu, szkole lub placówce jest niewystarczająca do przeprowadzenia wszystkich etapów postępowania rekrutacyjnego, w tym uzupełniającego, z zachowaniem przewidzianego dla nauczycieli czasu pracy - w takiej sytuacji skład komisji rekrutacyjnej może być uzupełniony o przedstawiciela lub przedstawicieli organu prowadzącego dane przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę lub placówkę,
 3. przedstawicieli organu prowadzącego w przypadku przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół lub placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego wyznacza wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa,
 4. do pracy w komisji rekrutacyjnej nie może być powołana osoba, której dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzanym w tym przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce,
 5. do pracy w komisji rekrutacyjnej nie może być także powołany dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki, ponieważ zgodnie z art. 20zc ust. 8 ustawy o systemie oświaty, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,
 6. dyrektor może dokonywać zmiany osoby wyznaczonej na przewodniczącego komisji rekrutacyjnej lub zmian w jej składzie
(§ 11 rozporządzenia).
Z posiedzeń komisji należy sporządzić protokół

W sprawie trybu pracy i zadań komisji rekrutacyjnej ustalono m.in.:

 1. minimalną liczba członków komisji rekrutacyjnej - 2/3 pełnego składu komisji,
 2. szczególne kompetencje przewodniczącego komisji - uprawnienia ułatwią organizację pracy komisji także w sytuacjach nadzwyczajnych, dla odpowiedniego udokumentowania prac ustala się, że komisja sporządza protokoły postępowania rekrutacyjnego z posiedzeń komisji. W § 12 ust. 7 i 8 rozporządzenia wskazano, jakie dane i informacje powinny zawierać ww. protokoły.
Przepisy przejściowe związane z przyjmowaniem do szkół ponadgimnazjalnych

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017 do szkoły ponadgimnazjalnej przyjmuje się kandydatów uwzględniając oceny z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych. W § 18 rozporządzenia dodano przepis przejściowy określający sposób przeliczania na punkty oceny z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

W związku z tym, że w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017 i 2017/2018 do szkół ponadgimnazjalnych brane są pod uwagę wyłącznie wyniki z egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, w rozporządzeniu ustalono dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, sposób przeliczania na punkty oceny z języka obcego nowożytnego, przyjmując, że kandydat może uzyskać maksymalnie 20 punktów (§ 19 rozporządzenia).

Rozporządzenie będzie obowiązywało od 1 stycznia 2016 r. - od rekrutacji na rok szkolny 2016/2017.
 • Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz.U. poz. 1942).

Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel