Nowy katalog kar i nagród w schroniskach dla nieletnich i poprawczakach

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 10 października 2013 r.
Poleć znajomemu
Nowy katalog kar i nagród w schroniskach dla nieletnich i poprawczakach

8 października 2013 r. weszła w życie ustawa zmieniająca ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich w zakresie regulującym udzielanie nagród i stosowanie środków dyscyplinarnych wobec nieletnich umieszczonych w schroniskach dla nieletnich oraz zakładach poprawczych.

8 października 2013 r. weszła w życie ustawa zmieniająca ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich w zakresie regulującym udzielanie nagród i stosowanie środków dyscyplinarnych wobec nieletnich umieszczonych w schroniskach dla nieletnich oraz zakładach poprawczych.

Dotychczasowe zasady były niezgodne z Konstytucją

Trybunał Konstytucyjny 2 października 2012 r. orzekł, że rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich jest niezgodne z Konstytucją. Katalog kar i nagród powinien bowiem znajdować się w ustawie, a nie w rozporządzeniu. Wykonując wyrok Trybunału, do ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich dodano rozdział, który kompleksowo reguluje zasady nagradzania i karania osób przebywających w ośrodkach dla nieletnich.

Katalog nagród

Nagrody udziela się za właściwe zachowanie nieletniego, wyróżniające wykonywanie obowiązków, wzorowe przestrzeganie regulaminu schroniska dla nieletnich albo zakładu poprawczego lub osiąganie bardzo dobrych wyników w nauce.

Nagrodą jest:

 

 1. pochwała;
 2. list pochwalny do rodziców albo opiekuna;
 3. list pochwalny do sądu rodzinnego;
 4. zezwolenie na rozmowę telefoniczną na koszt schroniska lub zakładu;
 5. nagroda rzeczowa lub pieniężna;
 6. zgoda na wykonanie przedmiotu lub usługi w warsztatach szkolnych na potrzeby nieletniego lub jego osób najbliższych;
 7. zgoda na korzystanie z internetu lub gier komputerowych;
 8. zgoda na udział w imprezach, zajęciach oświatowych i sportowych oraz szkoleniach poza schroniskiem lub zakładem;
 9. skrócenie lub darowanie uprzednio zastosowanego środka dyscyplinarnego;
 10. udzielenie przepustki na okres do 3 dni
w zakładzie poprawczym
 1. udzielenie urlopu;
 2. podwyższenie kieszonkowego na okres do 3 miesięcy do wysokości 4,5% kwoty bazowej ustalonej dla kuratorów zawodowych na podstawie przepisów o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej.

 

Katalog środków dyscyplinarnych

Środek dyscyplinarny stosuje się w przypadku niewykonywania obowiązków wynikających z ustawy lub regulaminu ustalonego w schronisku lub zakładzie, zachowania godzącego w dobro innych osób, ucieczki ze schroniska albo zakładu lub nieusprawiedliwionego niepowrócenia z udzielonego urlopu lub z przepustki.

Środkiem dyscyplinarnym jest:

 

 1. upomnienie;
 2. nagana;
 3. zawiadomienie rodziców albo opiekuna o niewłaściwym zachowaniu nieletniego;
 4. zawiadomienie sądu rodzinnego o niewłaściwym zachowaniu nieletniego;
 5. cofnięcie zezwolenia albo nieudzielanie zezwolenia na rozmowy telefoniczne na koszt schroniska albo zakładu na okres do 1 miesiąca, z wyjątkiem rozmów z rodzicami albo opiekunem;
 6. obniżenie kieszonkowego, nie więcej niż do 0,5% kwoty bazowej ustalonej dla kuratorów zawodowych na podstawie przepisów o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, na okres do 3 miesięcy;
 7. cofnięcie zgody na korzystanie z internetu lub gier komputerowych na okres do 3 miesięcy;
 8. cofnięcie zgody albo nieudzielanie zgody na udział w imprezach, zajęciach oświatowych i sportowych oraz szkoleniach poza schroniskiem albo zakładem na okres do 3 miesięcy;
 9. cofnięcie zgody albo nieudzielanie zgody na wyjście poza teren schroniska albo zakładu na okres do 3 miesięcy.
w zakładzie poprawczym

 

 
 • Ustawa z 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 1165) - art. 1 pkt 23.
 
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel