Od dziś obowiązują nowe wymogi opieki zdrowotnej nad uczniami

Bożena Winczewska

Bożena Winczewska

W latach 1995-2007 dyrektor Wydziału Wychowania i Kształcenia Specjalnego KO
Data publikacji: 12 września 2019 r.
Poleć znajomemu
Od dziś obowiązują nowe wymogi opieki zdrowotnej nad uczniami

Dziś w życie wchodzi nowa ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniów. Przewiduje ona nowe rozwiązania prawne w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej i opieki stomatologicznej dla uczniów. Przypominamy, co to oznacza dla dyrektora szkoły i organu prowadzącego

Kogo dotyczy nowa regulacja

Szkoła musi zapewnić opiekę zdrowotną dla każdego ucznia do ukończenia 19 roku życia, a w przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – do ukończenia szkoły ponadpodstawowej powinni mieć zapewnioną opiekę zdrowotną w szkole.

Nową regulacją nie objęto przedszkoli, ale też nie dotyczy ona słuchaczy szkół dla dorosłych, branżowych szkół II stopnia i szkół policealnych oraz uczniów szkół artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne. W tych szkołach i placówkach organizacja tej opieki zależy od podmiotów działających w ochronie zdrowia oraz oświacie.

Szkoła nie odpowiada za jakość świadczeń

To pracownicy ochrony zdrowia są uprawnieni do sprawowania opieki zdrowotnej i odpowiedzialni za jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych. Chodzi tu o:

  • pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania albo higienistkę szkolną (w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej),
  • lekarza dentystę oraz higienistkę stomatologiczną w zakresie związanym z edukacją zdrowotną i promocją zdrowia (w zakresie opieki stomatologicznej).

Nie musimy zatrudniać lekarza, dentysty czy pielęgniarki

Wskazane osoby nie są pracownikami szkoły. Dyrektor nie zawiera więc z nimi umowy o pracę, nie ma też obowiązku poszukiwania personelu medycznego do szkoły. Z drugiej strony osoby te nie ponoszą odpowiedzialności służbowej względem dyrektora.

Co musi zrobić dyrektor …

Do obowiązków dyrektora należy natomiast:

  • współpraca z podmiotami sprawującymi opiekę zdrowotną nad uczniami,
  • współpraca z pielęgniarką albo higienistką szkolną w podejmowaniu wspólnych działań w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, z uwzględnieniem potrzeb zdrowotnych oraz rozpoznanych czynników ryzyka dla zdrowia uczniów danej szkoły, w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole,
  • wnioskowanie o przedstawianie na zebraniach rady pedagogicznej zagadnień z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia uczniów, z zachowaniem prawa do tajemnicy o stanie zdrowia uczniów,
  • współpraca z rodzicami w przypadku wystąpienia problemów zdrowotnych lub higienicznych, w oparciu o procedury organizacyjne postępowania, które powinny być ustalone w szkole,
  • zapewnienie pracownikom szkoły szkolenia lub innych form zdobycia wiedzy na temat sposobu postępowania wobec uczniów przewlekle chorych lub niepełnosprawnych, odpowiednio do potrzeb zdrowotnych uczniów,
  • przekazanie rodzicom i pełnoletnim uczniom na pierwszym zebraniu rodziców oraz na pierwszych zajęciach z wychowawcą w roku szkolnym informacji o zakresie opieki zdrowotnej oraz o prawie do wyrażenia sprzeciwu w sprawie objęcia ucznia profilaktyczną opieką zdrowotną oraz opieką stomatologiczną. Sprzeciw kierowany jest w formie pisemnej do świadczeniodawcy.
  • umieszczenie ww. informacji w miejscu ogólnie dostępnym w szkole.
  • po uzyskaniu informacji a przed udzielaniem świadczenia zdrowotnego zgromadzenie pisemnych zgód rodziców albo pełnoletnich uczniów na zapewnienie opieki stomatologicznej w zakresie świadczenia ogólnostomatologiczne w szkole lub dentobusie.

… a co organ prowadzący

Z kolei organ prowadzący musi:

1)      zapewnić uczniom możliwość korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej i gabinetu dentystycznego, spełniających określone przepisami wymagania (innymi słowy sfinansować wyposażenie gabinetów),

2)      nieodpłatnie udostępnić pielęgniarce środowiska nauczania i wychowania albo higienistce szkolnej gabinet profilaktyki zdrowotnej w szkole na podstawie zawartej z nią umowy,

3)      zawrzeć porozumienie z podmiotem wykonującym działalność leczniczą udzielającym świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży finansowanych ze środków publicznych, w przypadku braku gabinetu dentystycznego w szkole - nie jest to więc obowiązek szkoły!

Zarówno dyrektor jak i organ prowadzący odpowiadają za zapewnienie warunków organizacyjnych opieki zdrowotnej nad uczniami.

Gdzie będzie świadczona opieka zdrowotna

Opieka zdrowotna nad uczniami jest świadczona na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej pomiędzy Narodowym Funduszem a osobami uprawnionymi do jej sprawowania lub ze świadczeniodawcami, u których te osoby są zatrudnione lub wykonują zawód pielęgniarki lub lekarza.

Profilaktyczna opieka zdrowotna może być sprawowana w gabinecie profilaktyki zdrowotnej zlokalizowanym w szkole, a w przypadku braku takiego gabinetu w szkole - w miejscu określonym w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Natomiast opieka stomatologiczna może być sprawowana w gabinecie dentystycznym zlokalizowanym w szkole, poza szkołą albo dentobusie, prowadzonymi przez podmiot wykonujący działalność leczniczą współpracujący ze szkołą.

Więcej na temat nowych zasad opieki zdrowotnej nad uczniami już niebawem w temacie numeru.
Bożena Winczewska

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel