Od dziś obowiązują nowe wymogi opieki zdrowotnej nad uczniami

Bożena Winczewska

Bożena Winczewska

Data publikacji: 12 września 2019 r.
Poleć znajomemu
Od dziś obowiązują nowe wymogi opieki zdrowotnej nad uczniami

Dziś w życie wchodzi nowa ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniów. Przewiduje ona nowe rozwiązania prawne w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej i opieki stomatologicznej dla uczniów. Przypominamy, co to oznacza dla dyrektora szkoły i organu prowadzącego

Kogo dotyczy nowa regulacja

Szkoła musi zapewnić opiekę zdrowotną dla każdego ucznia do ukończenia 19 roku życia, a w przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – do ukończenia szkoły ponadpodstawowej powinni mieć zapewnioną opiekę zdrowotną w szkole.

Nową regulacją nie objęto przedszkoli, ale też nie dotyczy ona słuchaczy szkół dla dorosłych, branżowych szkół II stopnia i szkół policealnych oraz uczniów szkół artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne. W tych szkołach i placówkach organizacja tej opieki zależy od podmiotów działających w ochronie zdrowia oraz oświacie.

Szkoła nie odpowiada za jakość świadczeń

To pracownicy ochrony zdrowia są uprawnieni do sprawowania opieki zdrowotnej i odpowiedzialni za jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych. Chodzi tu o:

  • pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania albo higienistkę szkolną (w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej),
  • lekarza dentystę oraz higienistkę stomatologiczną w zakresie związanym z edukacją zdrowotną i promocją zdrowia (w zakresie opieki stomatologicznej).

Nie musimy zatrudniać lekarza, dentysty czy pielęgniarki

Wskazane osoby nie są pracownikami szkoły. Dyrektor nie zawiera więc z nimi umowy o pracę, nie ma też obowiązku poszukiwania personelu medycznego do szkoły. Z drugiej strony osoby te nie ponoszą odpowiedzialności służbowej względem dyrektora.

Co musi zrobić dyrektor …

Do obowiązków dyrektora należy natomiast:

  • współpraca z podmiotami sprawującymi opiekę zdrowotną nad uczniami,
  • współpraca z pielęgniarką albo higienistką szkolną w podejmowaniu wspólnych działań w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, z uwzględnieniem potrzeb zdrowotnych oraz rozpoznanych czynników ryzyka dla zdrowia uczniów danej szkoły, w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole,
  • wnioskowanie o przedstawianie na zebraniach rady pedagogicznej zagadnień z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia uczniów, z zachowaniem prawa do tajemnicy o stanie zdrowia uczniów,
  • współpraca z rodzicami w przypadku wystąpienia problemów zdrowotnych lub higienicznych, w oparciu o procedury organizacyjne postępowania, które powinny być ustalone w szkole,
  • zapewnienie pracownikom szkoły szkolenia lub innych form zdobycia wiedzy na temat sposobu postępowania wobec uczniów przewlekle chorych lub niepełnosprawnych, odpowiednio do potrzeb zdrowotnych uczniów,
  • przekazanie rodzicom i pełnoletnim uczniom na pierwszym zebraniu rodziców oraz na pierwszych zajęciach z wychowawcą w roku szkolnym informacji o zakresie opieki zdrowotnej oraz o prawie do wyrażenia sprzeciwu w sprawie objęcia ucznia profilaktyczną opieką zdrowotną oraz opieką stomatologiczną. Sprzeciw kierowany jest w formie pisemnej do świadczeniodawcy.
  • umieszczenie ww. informacji w miejscu ogólnie dostępnym w szkole.
  • po uzyskaniu informacji a przed udzielaniem świadczenia zdrowotnego zgromadzenie pisemnych zgód rodziców albo pełnoletnich uczniów na zapewnienie opieki stomatologicznej w zakresie świadczenia ogólnostomatologiczne w szkole lub dentobusie.

… a co organ prowadzący

Z kolei organ prowadzący musi:

1)      zapewnić uczniom możliwość korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej i gabinetu dentystycznego, spełniających określone przepisami wymagania (innymi słowy sfinansować wyposażenie gabinetów),

2)      nieodpłatnie udostępnić pielęgniarce środowiska nauczania i wychowania albo higienistce szkolnej gabinet profilaktyki zdrowotnej w szkole na podstawie zawartej z nią umowy,

3)      zawrzeć porozumienie z podmiotem wykonującym działalność leczniczą udzielającym świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży finansowanych ze środków publicznych, w przypadku braku gabinetu dentystycznego w szkole - nie jest to więc obowiązek szkoły!

Zarówno dyrektor jak i organ prowadzący odpowiadają za zapewnienie warunków organizacyjnych opieki zdrowotnej nad uczniami.

Gdzie będzie świadczona opieka zdrowotna

Opieka zdrowotna nad uczniami jest świadczona na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej pomiędzy Narodowym Funduszem a osobami uprawnionymi do jej sprawowania lub ze świadczeniodawcami, u których te osoby są zatrudnione lub wykonują zawód pielęgniarki lub lekarza.

Profilaktyczna opieka zdrowotna może być sprawowana w gabinecie profilaktyki zdrowotnej zlokalizowanym w szkole, a w przypadku braku takiego gabinetu w szkole - w miejscu określonym w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Natomiast opieka stomatologiczna może być sprawowana w gabinecie dentystycznym zlokalizowanym w szkole, poza szkołą albo dentobusie, prowadzonymi przez podmiot wykonujący działalność leczniczą współpracujący ze szkołą.

Więcej na temat nowych zasad opieki zdrowotnej nad uczniami już niebawem w temacie numeru.
Bożena Winczewska

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel