Postępowanie dyscyplinarne nauczycieli 2021 – wykaz zmian

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 7 stycznia 2021 r.
Poleć znajomemu
Postępowanie dyscyplinarne nauczycieli 2021 – wykaz zmian

19 stycznia 2021 r. zmienią się zasady postępowania dyscyplinarnego nauczycieli m.in. poprzez wydłużenie do 14 dni czasu na zgłoszenie przewinienia dyscyplinarnego, możliwość odstąpienia od zgłoszenia przewinienia naruszającego prawa i dobro dziecka, jak również złagodzenie przepisów dotyczących obligatoryjnego zawieszenia nauczyciela w pełnieniu obowiązków. Sprawdź co się dokładnie zmieni.  

Jest do 18.01.2021 r.

Będzie od 19.01.2021 r.

Podstawa prawna

Obowiązek zawiadomienia rzecznika dyscyplinarnego o popełnieniu przez nauczyciela czynu naruszającego prawa i dobro dziecka nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o popełnieniu czynu.

Obowiązek zawiadomienia rzecznika dyscyplinarnego o popełnieniu przez nauczyciela czynu naruszającego prawa i dobro dziecka nie później niż w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o podejrzeniu popełnienia takiego czynu.

art. 75 ust. 2a Karty Nauczyciela

Obowiązek zawiadomienia o każdym podejrzeniu popełnienia czynu naruszającego prawa i dobro dziecka.

Odstąpienie od zawiadomienia rzecznika o podejrzeniu popełnienia czynu naruszającego prawa i dobro dziecka, gdy okoliczności bezspornie wskazują, że nie doszło do popełnienia takiego czynu.

art. 75 ust. 2a Karty Nauczyciela

Brak terminu dla rzecznika dyscyplinarnego na skierowanie do komisji dyscyplinarnej pierwszej instancji wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego albo wydanie postanowienia o umorzeniu postępowania wyjaśniającego.

Nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, rzecznik dyscyplinarny kieruje do komisji dyscyplinarnej pierwszej instancji wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego albo wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania wyjaśniającego.

art. 85 ust. 3 Karty Nauczyciela

Brak regulacji

Jeżeli nauczyciel, którego dotyczy postępowanie wyjaśniające, z powodu nieobecności w pracy nie ma możliwości złożenia wyjaśnień, bieg 3-miesięcznego terminu  na skierowanie przez rzecznika wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego lub wydania postanowienia o umorzeniu postępowania wyjaśniającego, ulega zawieszeniu do dnia jego stawienia się do pracy.

art. 85 ust. 3a Karty Nauczyciela

Postępowanie dyscyplinarne nie może być wszczęte po upływie 3 miesięcy od dnia powzięcia przez organ, przy którym działa komisja dyscyplinarna pierwszej instancji, wiadomości o popełnieniu przewinienia dyscyplinarnego raz po upływie 3 lat od popełnienia tego czynu.

Postępowanie dyscyplinarne nie może być wszczęte po upływie 5 miesięcy od dnia powzięcia przez organ, przy którym działa komisja dyscyplinarna pierwszej instancji, wiadomości o popełnieniu przewinienia dyscyplinarnego raz po upływie 2 lat od popełnienia tego czynu.

art. 85o ust. 1 Karty Nauczyciela

Jeżeli czyn narusza prawa i dobro dziecka postępowanie dyscyplinarne może być wszczęte także po upływie 3 miesięcy od dnia powzięcia przez organ, przy którym działa komisja dyscyplinarna pierwszej instancji, wiadomości o popełnieniu przewinienia dyscyplinarnego.

Przepis uchylony

art. 85o ust. 7 Karty Nauczyciela,

art. 1 pkt 4 lit. c ustawy z 19 listopada 2020 r.

Dyrektor szkoły zawiesza w pełnieniu obowiązków nauczyciela, a organ prowadzący szkołę - nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora szkoły, jeżeli wszczęte postępowanie karne lub złożony wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczy czynu naruszającego prawa i dobro dziecka.

Odstąpienie od obligatoryjnego zawieszenia nauczyciela, gdy:

  • we wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego rzecznik dyscyplinarny wnosi o wymierzenie kary dyscyplinarnej, o której mowa wart.76 ust. 1 pkt 1, i jednocześnie
  •  ze względu na powagę i wiarygodność zarzutów niecelowe jest odsunięcie odpowiednio nauczyciela albo nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora szkoły od wykonywania obowiązków w szkole.

art. 85t ust. 2 Karty Nauczyciela

Przepisy dotychczasowe stosuje się:
  • do postępowań wyjaśniających oraz postępowań dyscyplinarnych wobec nauczycieli wszczętych i niezakończonych przed 19.01.2021 r.
  • do postępowania dyscyplinarnego wszczętego po 19.01.2021 r. w przypadku gdy postępowanie wyjaśniające zostało wszczęte przed 19.01.2021 r., a do tego dnia nie zostało wszczęte postępowanie dyscyplinarne.
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel