Rekrutacja w 2020 r. według nowego rozporządzenia

Data publikacji: 10 października 2019 r.
Poleć znajomemu
Rekrutacja w 2020 r. według nowego rozporządzenia

Od 2020 r. obowiązywało będzie nowe rozporządzenie MEN dotyczące rekrutacji. Sprawdzamy, czy przewiduje ono nowe rozwiązania prawne.

Zakres regulacji nowego rozporządzenia jest analogiczny jak w przypadku dotychczasowego. Otóż reguluje ono:

  • sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów rekrutacji,
  • sposób ustalania punktacji w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia odpowiednio do egzaminu ósmoklasisty lub do danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty;
  • skład i szczegółowe zadania komisji rekrutacyjnej oraz szczegółowy tryb przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego.

Co do zasady rozporządzenie powiela dotychczasowy stan prawny. Zmiany mają na celu dostosowanie zasad rekrutacji do aktualnego brzmienia przepisów systemowych czyli Prawa oświatowego i ustawy o systemie oświaty. W nowym rozporządzeniu:

  • zmieniono kryteria postępowania rekrutacyjnego do branżowej szkoły II stopnia, a mianowicie zrezygnowano z brania pod uwagę szczególnych osiągnięć wymienionych na świadectwie ukończenia branżowej szkoły I stopnia;
  • zastąpiono placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego – centrami kształcenia zawodowego (konsekwencja zmian ustroju szkolnictwa zawodowego)
  • uzupełniono regulacje przejściowe regulujące sposób przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, o których mowa w art. 95 ust. 3 pkt 1 ustawy z 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, wymienionych na świadectwie ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej, oraz ilość punktów przyznawanych za świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej z wyróżnieniem.
  • doprecyzowano, które z zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych podlegają przeliczeniu na punkty.
Rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2020 r., co oznacza, że znajdzie zastosowanie do rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 (z zastrzeżeniem regulacji przejściowych dla szkół ponadpodstawowych).
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2019 r. poz. 1737).

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel