Rozporządzenia MEN w sprawie ramowych planów nauczania i wzorów świadectw podpisane

Wioleta Szczygielska

Wioleta Szczygielska

Data publikacji: 30 grudnia 2014 r.
Poleć znajomemu
Rozporządzenia MEN w sprawie ramowych planów nauczania i wzorów świadectw podpisane

Minister edukacji narodowej podpisała rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych i w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych. Część zmian wejdzie w życie po 14 dniach od opublikowania rozporządzeń w Dzienniku Ustaw. Na pozostałe będzie trzeba poczekać do 1 września 2015 r.

Minister edukacji narodowej podpisała rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych i w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych. Część zmian wejdzie w życie po 14 dniach od opublikowania rozporządzeń w Dzienniku Ustaw. Na pozostałe będzie trzeba poczekać do 1 września 2015 r.

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych przede wszystkim ma na celu:

 1. umożliwienie prowadzenia w szkołach nauki języka migowego;
 2. włączenie wymiaru godzin przeznaczonego na język obcy nowożytny, edukację muzyczną, edukację plastyczną, zajęcia komputerowe i wychowanie fizyczne do łącznego minimalnego wymiaru godzin przeznaczonego na zajęcia edukacyjne prowadzone w ramach edukacji wczesnoszkolnej;
 3. odstąpienie od obowiązkowego wyboru przez ucznia liceum ogólnokształcącego lub technikum co najmniej jednego z przedmiotów, realizowanych w zakresie rozszerzonym, wymienionych w obowiązujących ramowych planach nauczania;
 4. określenie minimalnej liczby godzin przeznaczonych na realizację dodatkowego przedmiotu uzupełniającego;
 5. wskazanie, że obowiązkowa nauka jednego języka obcego nowożytnego (a nie dwóch) dotyczy wszystkich uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, niezależnie od rodzaju szkoły lub oddziału, do którego uczęszczają;
 6. umożliwienie uczniom z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim uczęszczającym do oddziału ogólnodostępnego lub integracyjnego nauki drugiego języka obcego nowożytnego.

 

Zmiany wymienione w pkt 2 i 3 zaczną obowiązywać po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia rozporządzenia w Dzienniku Ustaw RP. Pozostałe zmiany wejdą w życie 1 września 2015 r.

W rozporządzeniu w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych:

 1. określone zostały nowe wzory:
  1. zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, na warunkach i w sposób obowiązujący od roku szkolnego 2014/2015;
  2. świadectw ukończenia szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego dla osób, które ukończyły te typy szkół na podstawie egzaminów eksternistycznych, na warunkach i w sposób obowiązujący od roku szkolnego 2016/2017;
  3. świadectwa dojrzałości wydawanego absolwentom liceum ogólnokształcącego po zdaniu egzaminu maturalnego na warunkach i w sposób obowiązujący od roku szkolnego 2014/2015 oraz absolwentom technikum po zdaniu egzaminu maturalnego na warunkach i w sposób obowiązujący od roku szkolnego 2015/2016;
  4. legitymacji szkolnych zawierających numer PESEL, w tym nowego wzoru legitymacji szkolnej dla uczniów niepełnosprawnych.
 2. uchylono:
 1. przepisy dotyczące egzaminów dojrzałości;
 2. wzory świadectw i zaświadczeń już nieobowiązujących i tych, które przestaną obowiązywać w kolejnych latach szkolnych;

 

„Uczeń/uczennica realizował(a) program nauczania dostosowany do indywidualnych możliwości  i potrzeb na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekając działający w …………….”
(wpisana nazwa poradni psychologiczno-pedagogicznej, w której działał zespół, który wydał orzeczenie  o potrzebie kształcenia specjalnego).

Przyjęte regulacje przewidują też, że na świadectwie ukończenia liceum ogólnokształcącego dla dorosłych wydanego absolwentowi zasadniczej szkoły zawodowej (zsz), który został przyjęty do klasy II  liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, ze świadectwa zsz przepisuje się oceny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych:

 • podstaw przedsiębiorczości,
 • historii,
 • wiedzy o społeczeństwie,
 • geografii,
 • biologii,
 • chemii,
 • fizyki i
 • informatyki,

 

Powyższe zmiany wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw RP.

Źródło:

Opracowanie:

 

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel