Sprawdzian szóstoklasistów i egzamin maturalny- nowa formuła od 2015 roku

Data publikacji: 27 sierpnia 2014 r.
Poleć znajomemu
Sprawdzian szóstoklasistów i egzamin maturalny- nowa formuła od 2015 roku

1 września 2014 r. wchodzi w życie nowelizacja rozporządzenia ws. oceniania, która wprowadza nową formułę sprawdzianu szóstoklasistów oraz egzaminu maturalnego.  Przypomnijmy, co czeka uczniów klas szóstych oraz przyszłorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących.

1 września 2014 r. wchodzi w życie nowelizacja rozporządzenia ws. oceniania, która wprowadza nową formułę sprawdzianu szóstoklasistów oraz egzaminu maturalnego.  Przypomnijmy, co czeka uczniów klas szóstych oraz przyszłorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących.

Sprawdzian przeprowadzany w VI klasie szkoły podstawowej:

Sprawdzian będzie się składał z dwóch części, przeprowadzanych jednego dnia. W części pierwszej sprawdzane będą wiadomości i umiejętności z języka polskiego oraz z matematyki, w tym wykorzystanie wiadomości i umiejętności z tych przedmiotów w zadaniach osadzonych w kontekście historycznym lub przyrodniczym (w zadaniach zamkniętych i otwartych). Na rozwiązanie zestawu zadań uczeń będzie miał 80 minut.

Druga część sprawdzianu obejmuje wiadomości i umiejętności z języka obcego nowożytnego, którego uczeń uczy się w szkole, jako przedmiotu obowiązkowego, do wyboru z następujących: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski. Będą to tylko zadania zamknięte.

Wyniki sprawdzianu będą wyrażane w procentach, odrębnie z części pierwszej, z wyszczególnieniem wyniku dla zadań z języka polskiego i z matematyki, oraz z części drugiej - języka obcego nowożytnego.

Sprawdzian szóstoklasistów odbędzie się 1 kwietnia 2015 r. (środa):
 • część pierwsza  o godz. 9:00 (czas trwania 80 minut)
 • część druga  o  godz. 11:45 (czas trwania 45 minut).
 
Egzamin maturalny w 2015 roku dla absolwentów liceów ogólnokształcących

Lista przedmiotów obowiązkowych nie zmieni się, zaś lista przedmiotów dodatkowych obejmie wszystkie przedmioty ujęte w podstawie programowej na IV etapie edukacyjnym w zakresie rozszerzonym, tj.:

 • biologia,
 • chemia,
 • filozofia,
 • fizyka,
 • geografia,
 • historia,
 • historia sztuki,
 • historia muzyki,
 • informatyka,
 • język polski,
 • języki obce nowożytne,
 • język łaciński i kultura antyczna,
 • języki mniejszości narodowych i języki mniejszości etycznych,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie.

 

Każdy zdający będzie miał obowiązek przystąpić do jednego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej, bez wymaganego progu zdawalności. Wybór przedmiotu dodatkowego nie jest zależny od przedmiotów, których maturzysta uczył się w zakresie rozszerzonym. Zdający będzie również miał prawo przystąpić do pięciu kolejnych przedmiotów dodatkowych, zatem w sumie może przystąpić do sześciu wybranych przedmiotów dodatkowych.

Część pisemna egzaminu:

 • przedmioty obowiązkowe będą zdawane z poziomie podstawowych,
 • przedmioty dodatkowe będą zdawane wyłącznie na poziomie rozszerzonym;
 • języki obce będą zdawane na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym;
 • wyniki egzaminu będą wyrażone w procentach i na skali centylowej aby zdający mógł porównać swoje osiągnięcia z wynikami innych uczniów zdających egzamin maturalny z danego przedmiotu.
Część ustna egzaminu:
 • bez określania poziomu;
 • wyniki wyrażone w procentach;
 • w przypadku egzaminu  z języka polskiego, języka mniejszości narodowej oraz języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego odstępuje się od prezentacji na rzecz sprawdzenia umiejętności tworzenia wypowiedzi na określony temat, inspirowanej tekstem kultury. Maturzysta będzie losował zadanie egzaminacyjne składające się z tekstu kultury oraz polecenia odnoszącego się do tego tekstu. Będzie miał maksymalnie 15 minut na przygotowanie odpowiedzi. Egzamin będzie trwa 15 minut i będzie składał się z dwóch części: wypowiedzi monologowej maturzysty, która trwa około 10 minut oraz rozmowy zdającego z zespołem, która trwa około 5 minut.

 

Absolwenci technikum przystąpią po raz pierwszy egzaminu maturalnego w nowej formule dopiero w roku szkolnym 2015/2016

Zdający otrzyma świadectwo dojrzałości, jeśli uzyska co najmniej 30% możliwych do uzyskania punktów z każdego przedmiotu obowiązkowego zdawanego w części ustnej i w części pisemnej oraz przystąpi do co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego.

Matura pisemna w 2015 roku będzie trwała od 4 do 22 maja 2015 r.
   

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel