Stawki dla egzaminatorów sprawdzających prace elektronicznie

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 19 marca 2015 r.
Poleć znajomemu
Stawki dla egzaminatorów sprawdzających prace elektronicznie

20 marca 2015 r. wchodzi w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów. Egzaminator, który sprawdzi pracę w systemie e-ocenianie będzie wynagradzany za każde sprawdzone zadanie z arkusza egzaminacyjnego, zaś stawka będzie uzależniona od poziomu trudności zadania.

20 marca 2015 r. wchodzi w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów. Egzaminator, który sprawdzi pracę w systemie e-ocenianie będzie wynagradzany za każde sprawdzone zadanie z arkusza egzaminacyjnego, zaś stawka będzie uzależniona od poziomu trudności zadania.

Wysokość wynagrodzenia będzie zależała od trudności zadania

System e-ocenianie został opracowany w ramach projektu realizowanego ze środków europejskich. Przy zastosowaniu narzędzi elektronicznych, egzaminator będzie sprawdzał pojedyncze zadanie z arkusza egzaminacyjnego, a nie całą pracę, dlatego niezbędne było ustalenie stawki wynagrodzenia za sprawdzenie poszczególnych zadań. W takiej sytuacji, wysokość wynagrodzenia jest uzależniona od stopnia trudności sprawdzanego zadania, przy czym suma kwot wynagrodzenia za wszystkie sprawdzone zadania w danym arkuszu nie będzie mogła przekroczyć stawki za sprawdzenie całej pracy, tj. kwoty 0,212% stawki minimalnej wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego posiadającego tytuł magistra i przygotowanie pedagogiczne, która aktualnie wynosi 3.109 zł. Wynagrodzenie w wysokości 5% kwoty za sprawdzenie arkusza, tj. ok 33 grosze, otrzyma egzaminator za przeprowadzenie czynności administracyjno-technicznych, gdy uczeń opuści zadanie

Za sprawdzenie całego arkusza egzaminacyjnego z matematyki na egzaminie gimnazjalnym, egzaminator otrzyma 6,59 zł. Za sprawdzenie zadania łatwiejszego, egzaminator otrzyma 0,066% kwoty bazowej tj. 2,05 zł, zaś za sprawdzenie zadania trudniejszego 0,08% kwoty bazowej tj. 2,49 zł.

Stopień trudności poszczególnych zadań będzie co roku do dnia 15 marca określał dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, biorąc pod uwagę szacowany czas niezbędny na sprawdzenie zadania oraz złożoność zasad oceniania danego zadania.

W roku szkolnym 2014/2015 dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej przekaże dyrektorom okręgowych komisji egzaminacyjnych informację o stopniu trudności sprawdzania zadań sprawdzanych przy wykorzystaniu narzędzi elektronicznych w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia tj. do dnia 27 marca 2015 r.

Opracowanie: Anna Trochimiuk

 
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 377).
 

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel