Świadczenie urlopowe nauczycieli i odpisy na ZFŚS w 2016 roku

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 29 grudnia 2015 r.
Poleć znajomemu
Świadczenie urlopowe nauczycieli i odpisy na ZFŚS w 2016 roku

W 2016 r. podstawę naliczenia odpisów na ZFŚS pracowników niepedagogicznych będzie stanowić przeciętne miesięczne wynagrodzenie z II półrocza 2010 r., tj. 2.917,14 zł. W konsekwencji po raz kolejny wysokość odpisów na ZFŚS oraz świadczenia urlopowego nauczycieli została utrzymana na dotychczasowym poziomie.

W 2016 r. podstawę naliczenia odpisów na ZFŚS pracowników niepedagogicznych będzie stanowić przeciętne miesięczne wynagrodzenie z II półrocza 2010 r., tj. 2.917,14 zł. W konsekwencji po raz kolejny wysokość odpisów na ZFŚS oraz świadczenia urlopowego nauczycieli została utrzymana na dotychczasowym poziomie.

Odpis na ZFŚS pracowników niepedagogicznych oraz nauczycieli placówek niepublicznych w 2016 r. wyniesie:

 1. 1.093,93 zł na jednego zatrudnionego w normalnych warunkach;
 2. 1.458,57 zł na jednego zatrudnionego wykonującego prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów ustawy o emeryturach pomostowych;
 3. na jednego pracownika młodocianego:
  • 145,86 zł (w pierwszym roku nauki),
  • 175,03 zł (w drugim roku nauki),
  • 204,20 zł (w trzecim roku nauki)
 1. 1.276,25 zł na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności (opcjonalne zwiększenie odpisu o 6,25% w stosunku do odpisu podstawowego)

Ponadto, pracodawca może zwiększyć fundusz o:

 1. 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, czyli 182,32 zł, na każdego emeryta i rencistę objętego opieką socjalną zakładu pracy
 2. 7,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, czyli 218,79 zł, na każdą zatrudnioną osobę, pod warunkiem przeznaczenia całości tych zwiększeń na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego utworzonego przez pracodawcę.
Odpis na ZFŚS nauczycieli - 2.879,91 zł

Dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach publicznych dokonuje się corocznie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości ustalanej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110% kwoty bazowej  obowiązującej w dniu 1 stycznia danego roku. Do ustalenia odpisu na ZFŚS nauczycieli ma być jednak brana pod uwagę kwota bazowa obowiązująca w dniu 1 stycznia 2012 r., tj. 2.618.10 zł. Oznacza to, że odpis na ZFŚS nauczycieli w 2016 r. ma wynieść 2.897,91 zł.

Świadczenie urlopowe nauczycieli w 2016 r. znów 1093,93 zł

Wysokość świadczenia urlopowego dla nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy przez cały rok szkolny odpowiada wysokości odpisu podstawowego na ZFŚŚ, tj. w 2016 r. będzie to ponownie kwota 1.093,93 zł (art. 53 ust. 1a Karty Nauczyciela).

Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel