Wyprawka szkolna 2013 - wysokość dopłat

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 19 lipca 2013 r.
Poleć znajomemu
Wyprawka szkolna 2013 - wysokość dopłat

18 lipca 2013 r. wchodzi w życie rozporządzenie określające wysokość dopłat do podręczników dla uczniów. W zależności od dochodu w rodzinie,  ewentualnego rodzaju niepełnosprawności ucznia oraz poziomu edukacyjnego, pomoc finansowa na zakup podręczników w 2013 roku wyniesie od 225 zł do 770 zł. Na wyprawkę szkolną rząd przeznaczy prawie 180 mln zł.

18 lipca 2013 r. wchodzi w życie rozporządzenie określające wysokość dopłat do podręczników dla uczniów. W zależności od dochodu w rodzinie,  ewentualnego rodzaju niepełnosprawności ucznia oraz poziomu edukacyjnego, pomoc finansowa na zakup podręczników w 2013 roku wyniesie od 225 zł do 770 zł. Na wyprawkę szkolną rząd przeznaczy prawie 180 mln zł.

Kto może liczyć na dofinansowanie

W tym roku programem Wyprawka szkolna objęci są uczniowie rozpoczynający we wrześniu edukację szkolną w:

 • klasach I-III i klasie V szkoły podstawowej i ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
 • klasie II szkoły ponadgimnazjalnej,
 • klasie V ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia i ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,
 • klasie II liceum plastycznego oraz w klasach II lub VIII ogólnokształcącej szkoły baletowej.
Oznacza, to, że programem objęci zostali uczniowie pierwszych roczników uczących się zgodnie z nową podstawą programową oraz uczniowie klas najmłodszych - I-III szkół podstawowych.
Próg dochodowy na członka rodziny

Na pomoc mogą liczyć uczniowie, w których rodzinach dochód na osobę nie przekracza 456 zł. W przypadku uczniów klas pierwszych szkół podstawowych oraz szkół muzycznych I stopnia, próg dochodowy wynosi 539 zł..

5% uczniów z klas objętych programem, ale niespełniających żadnego z powyższych kryteriów, może otrzymać wyprawkę na podstawie pozytywnej decyzji wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.
Dla uczniów niepełnosprawnych - dofinansowanie bez względu na dochód w rodzinie

W 2013 r. programem będą objęci także uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający w roku szkolnym 2013/2014 do szkół dla dzieci i młodzieży - podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych.

Uczniowie niepełnosprawni, o których mowa powyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mają prawo ubiegać się o dofinansowanie w programie „Wyprawka szkolna" bez względu na dochód, na jednego członka rodziny.
Wysokość dofinansowania

Dofinansowanie zakupu podręczników w 2013 r. będzie wynosić:

 • kl. I - III - do kwoty 225 zł
 • kl. V szkoły podstawowej - do kwoty 325 zł
 • kl. II zasadniczej szkoły zawodowej - do kwoty 390 zł
 • kl. II szkoły ponadgimnazjalnej (LO, technikum) - do kwoty 445 zł.
 • w przypadku korzystania przez uczniów niepełnosprawnych z podręczników dopuszczonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do kształcenia specjalnego wysokość pomocy może wynosić do 770 zł w szkole podstawowej, do 607 zł w gimnazjum.
 • Ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. , poz. 182 ze zm.) - art. 8 ust. 1 pkt 2.
 • Ustawa z 13 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992 ze zm.) - art. 5 ust. 1.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 818).
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel