Zajęcia w ostatniej klasie szkół zawodowych nie będą już kończyć się wcześniej

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 30 marca 2015 r.
Poleć znajomemu
Zajęcia w ostatniej klasie szkół zawodowych nie będą już kończyć się wcześniej

8 kwietnia 2015 r. wchodzi w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego. W klasach programowo najwyższych zasadniczych szkół zawodowych oraz szkół policealnych zajęcia będą kończyć się w ostatni piątek czerwca lub stycznia, w zależności od tego, czy rozpoczęły się we wrześniu czy w lutym. Dodatkowo, zmienią się zasady ustalania dni wolnych od zajęć w związku z przeprowadzanym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

8 kwietnia 2015 r. wchodzi w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego. W klasach programowo najwyższych zasadniczych szkół zawodowych oraz szkół policealnych zajęcia będą kończyć się w ostatni piątek czerwca lub stycznia, w zależności od tego, czy rozpoczęły się we wrześniu czy w lutym. Dodatkowo, zmienią się zasady ustalania dni wolnych od zajęć w związku z przeprowadzanym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

We wszystkich klasach zajęcia zakończą się w tym samym terminie

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie nie jest już przeprowadzany po zakończeniu klasyfikacji końcowej, dlatego nie ma podstaw, by zajęcia w klasach programowo najwyższych w szkołach zawodowych oraz szkołach policealnych kończyły się wcześniej niż w pozostałych klasach. Dlatego z rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego zostanie usunięty zapis przewidujący zakończenie zajęć w połowie stycznia lub czerwca. 

W klasach programowo najwyższych zasadniczych szkół zawodowych oraz szkół policealnych  zajęcia będą kończyć się:
  • w ostatni piątek czerwca, jeżeli rozpoczęły się z dniem 1 września;
  • w ostatni piątek stycznia, gdy rozpoczęły się w pierwszym powszechnym dniu lutego.
 
Dni wolne w czasie egzaminu można ogłosić do 31 grudnia

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, ustalane przez dyrektora szkoły, mogą być zaplanowane w dni,  w których odbywa się egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Przy czym, dyrektor szkoły będzie miał czas do 31 grudnia na poinformowanie nauczycieli, uczniów i ich rodziców o planowanych dniach wolnych. Do 30 września dokładne terminy mogą nie być jeszcze znane, gdyż egzamin może odbywać się w trakcie całego roku, a jego termin ustala dyrektor OKE i ogłasza nie później niż na 5 miesięcy przed terminem egzaminu. 

Przepisy przejściowe dla wygaszanych szkół

W związku ze zmianą ustroju szkół ponadgimnazjalnych oraz kształcenia osób dorosłych, która prowadzi do stopniowego wygaszania uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, technikum uzupełniającego, zasadniczej szkoły zawodowej i technikum dla dorosłych, nowelizacja rozporządzenia dostosowuje także treść rozporządzenia do nowego ustroju szkolnictwa.

Z uwagi na częściowe funkcjonowanie tych szkół do 31 stycznia 2016 r., wprowadzono przepisy przejściowe, zgodnie z którymi, w semestrze programowo najwyższym techników dla dorosłych i techników uzupełniających dla dorosłych zajęcia dydaktyczno-wychowawcze skończą się:

  1. 24 kwietnia 2015 r. - w roku szkolnym 2014/2015
  2. 8 stycznia 2016 r. - w roku szkolnym 2015/2016.

 

W roku szkolnym 2015/2016 dyrektorzy techników dla dorosłych i techników uzupełniających dla dorosłych, po zasięgnięciu opinii rady szkoły (rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego, gdy rady szkoły nie powołano), biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły, mogą w danym roku szkolnym ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć w wymiarze do 10 dni, podając je jednak do wiadomości nie później niż 30 września (nawet jeśli zostaną wyznaczone w dzień egzaminu potwierdzającego kwalifikacje  w zawodzie).

 
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2015 r., poz. 408)
 
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel