Zmiana tzw. ustawy żłobkowej

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 12 lipca 2013 r.
Poleć znajomemu
Zmiana tzw. ustawy żłobkowej

13 lipca 2013 r. wchodzi w życie ustawa zmieniająca ustawę o opiece nad dziećmi do lat 3. Nowe przepisy zapewniają 80-procentową dotację także dla placówek prowadzonych przez inne podmioty niż gmina oraz umożliwiają im zatrudnianie dziennych opiekunów.

Wyższe dotacje, niższe opłaty

Nowelizacja przepisów jest elementem polityki prorodzinnej rządu. Ma ułatwić godzenie pracy zawodowej z życiem prywatnym. Zmienione przepisy pozwolą nie tylko gminom, lecz również osobom fizycznym, osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, uzyskać dotację celową z budżetu państwa w wysokości do 80% kosztów (obecnie jest to 50%). Dzięki temu łatwiej będzie utworzyć nowe miejsca opieki dla dzieci i obniżyć opłaty wnoszone przez rodziców za pobyt w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

Niższe koszty obsługi placówki

Nowe przepisy umożliwią też żłobkom zorganizowanie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej. Zezwolą ponadto na skorzystanie w tym zakresie z usług jednostek obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek określonych w ustawie o systemie oświaty. Ta zmiana również powinna zmniejszyć koszty funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi do lat trzech, co ma się przełożyć na niższe opłaty za pobyt dzieci w tych placówkach.

Dzienny opiekun znajdzie pracę poza samorządem

Dotychczasowe przepisy nie zachęcały do podjęcia pracy w charakterze dziennego opiekuna, ponieważ nie było możliwości zatrudniania takich osób przez inne podmioty niż gmina. Terazkatalog podmiotów zatrudniających dziennych opiekunów rozszerzy się o osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Nadal dzienny opiekun będzie zatrudniany podstawie umowy zlecenia.

Wymagania sanitarne w jednym akcie prawnym

Na podstawie znowelizowanych przepisów zostanie wydane rozporządzenie, które określi wymagania lokalowe i sanitarne dla lokali, gdzie mają być prowadzone żłobki lub kluby dziecięce. Obecnie poszczególne inspektoraty sanitarne stosują przepisy niejednolicie. Często posługują się regulacjami, które obowiązywały, gdy żłobki były traktowane jak zakłady opieki zdrowotnej. Wymusza to ponoszenie wyższych kosztów przez podmioty zakładające placówkę, a więc zniechęca do tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

Minister właściwy do spraw rodziny, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, jest zobowiązany określić, w drodze rozporządzenia, wymagania lokalowe i sanitarne jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy, uwzględniając konieczność zapewnienia odpowiedniej jakości opieki sprawowanej nad dziećmi i warunków ochrony przeciwpożarowej oraz liczbę dzieci, nad którymi sprawowana jest opieka . Do dnia wydania nowych przepisów wykonawczych, nie dłużej niż do 12 lipca 2014 r., rozporządzenie MPiPS z 25 marca 2011 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz.U. z 2011 r., Nr 69, poz. 367) pozostaje w mocy.
 
  • Ustawa z 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 747).
 
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel