Modyfikacja rozkładu zajęć w okresie epidemii

Patryk Kuzior

Patryk Kuzior

Data publikacji: 14 września 2020 r.
Poleć znajomemu
Modyfikacja rozkładu zajęć w okresie epidemii

8 września 2020 r. dyrektor zyskał uprawnienie do modyfikacji odpowiednio tygodniowego lub semestralnego rozkładu zajęć. Sprawdź, na czym może polegać ta modyfikacja oraz jakich formalności należy dopełnić zmieniając rozkład zajęć. Przekonaj się także ile może trwać lekcja online w roku szkolnym 2020/2021.

Nauczyciel może stracić godziny ponadwymiarowe

Zgodnie z dodanym do § 1 ust. 1 rozporządzenia MEN z 20 marca 2020 r. punktem 15, w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostki systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dyrektor może czasowo zmodyfikować odpowiednio:

  1. tygodniowy rozkład zajęć
     lub
  2.  semestralny rozkład zajęć

w zakresie prowadzonych w jednostce systemu oświaty zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

Modyfikacja rozkładu zajęć może oznaczać zmniejszenie lub zwiększenie godzin poszczególnych zajęć, może pociągać także zmniejszenie przydziału godzin nauczycielom, w tym na przykład może skutkować odebraniem godzin ponadwymiarowych konkretnemu nauczycielowi.

Warunki formalne modyfikacji rozkładu zajęć

Modyfikacja rozkładu zajęć wymaga:

  • zasięgnięcia opinii rady pedagogicznej
    oraz
  • niezwłocznego poinformowania organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
Tygodniowy czy semestralny rozkład zajęć jest podstawą pracy szkoły, a więc dyrektor winien zadbać o przekazanie informacji o zmianach nauczycielom i uczniom.

Lekcja online od 30 do 60 minut

W omawianej nowelizacji przesądzono o czasie trwania godziny zajęć realizowanych w systemie zdalnym. Ustalono, że co do zasady godzina takich zajęć odpowiada tradycyjnej godzinie zajęć szkolnych, a więc 45 minut. Jednocześnie prawodawca przyznał dyrektorowi szkoły kompetencję do skrócenia lub wydłużenia trwania godziny lekcyjnej realizowanej w tym systemie. Zgodnie z dodanym § 1a w uzasadnionych przypadkach dyrektor jednostki systemu oświaty może dopuścić prowadzenie tych zajęć w czasie nie krótszym niż 30 minut i nie dłuższym niż 60 minut.

Rozporządzenie posługuje się określeniem „w uzasadnionych przypadkach” bez wyjaśniania co należy pod tym pojęciem rozumieć. Jest to więc klauzula generalna, która jednak nie może być stosowana zupełnie dowolnie. Długości godziny zajęć nie można więc skracać lub wydłużać ot tak, dyrektor powinien umieć wskazać powód takiego działania. Warto zaznaczyć, że niezależnie od tego czy godzina zajęć będzie trwała 30, 45 czy 60 minut jest traktowana jako jedna godzina z pensum nauczyciela.
Zapraszamy na Maraton Oświatowy 2020 Program 28.09.2020 r.  12:00 -13:15 10 najczęstszych problemów organizacyjnych szkoły w dobie pandemii - Michał Kowalski  14:00-15:15 Czas pracy nauczyciela i dyrektora placówki w roku szkolnym 2020/2021 – Michał Kowalski  Program 29.09.2020 r.  10:00 - 11:15 Kwalifikacje i rozwój zawodowy nauczycieli w roku szkolnym 2020/2021 -Leszek Jan Zaleśny  12:00-13:15 Jak skutecznie wdrożyć nauczanie hybrydowe -Jacek Miklasiński  13:30-14:45 Awans zawodowy i ocena pracy nauczyciela -Michał Kowalski  Program 30.09.2020 r.  12:00 - 13:15 Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczyciela i dyrektora szkoły -Michał Kowalski  14:00-15:15 Zasady wynagradzania nauczycieli w roku szkolnym 2020/2021 - Michał Kowalski
dr Patryk Kuzior

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel