Uregulowania dotyczące czasu pracy zawarte w Karcie Nauczyciela

Małgorzata Krajewska

Wojciech Rudzki

Data publikacji: 13 lipca 2018 r.
Poleć znajomemu
Uregulowania dotyczące czasu pracy zawarte w Karcie Nauczyciela

Zgodnie z art. 129 kodeksu pracy czas pracy pracownika nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy. Jak podkreśla adwokat Wojciech Rudzki prowadzący kancelarię adwokacką w Krakowie przepisy te nie znajdują jednak zastosowania w każdym przypadku, co dotyczy m.in. nauczycieli.

Szczegółowe kwestie związane z czasem pracy nauczycieli uregulowane są w Ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. Zgodnie z art. 1 tej ustawy, Karcie Nauczyciela podlegają przede wszystkim nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w:

a) publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oraz placówkach doskonalenia nauczycieli działających na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650),

b) zakładach poprawczych oraz schroniskach dla nieletnich działających na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1654 oraz z 2017 r. poz. 773);

c) publicznych kolegiach pracowników służb społecznych.

Przepisy Karty Nauczyciela mają wprost zastosowanie do stosunków pracy nauczycieli zatrudnionych w wyżej wymienionych placówkach. Wynika to z tego, że Karta Nauczyciela jest aktem pragmatyki służbowej, czyli jest aktem prawnym w randze ustawy, zawierającym przepisy szczególne, regulujące kwestie związane ze stosunkiem pracy odnoszące się wyłącznie do konkretnej kategorii pracowników – nauczycieli. Przepisy kodeksu pracy w art. 5 przewidują nadrzędność regulacji pragmatyk służbowych nad przepisami kodeksowymi (art. 5 kodeksu pracy: Jeżeli stosunek pracy określonej kategorii pracowników regulują przepisy szczególne, przepisy kodeksu stosuje się w zakresie nieuregulowanym tymi przepisami).  Jak wskazuje adwokat Wojciech Rudzki, kodeks pracy w stosunkach pracy nauczycieli jest stosowany tylko w zakresie nieregulowanym w pragmatyce. 

Stosownie do treści przepisów art. 42-42c, a w szczególności przepisu art. 42 ust. 1 i art. 42c ust.1 Karty Nauczyciela, czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień. Jak widać, przepisy Karty Nauczyciela nawiązują wprost do uregulowań zawartych w art. 129 kodeksie pracy.

Jak wskazuje adwokat, w ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:

a) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz,

b) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów,

c) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

W Karcie Nauczyciela ustalono również tygodniową liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych  dla nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć. Przykładowo, dla nauczycieli przedszkoli, z wyjątkiem nauczycieli pracujących z grupami dzieci 6-letnich liczba godzin wynosi 25 godzin zajęć, a dla  wychowawców internatów, burs, ogrodów jordanowskich, świetlic dworcowych, stałych szkolnych schronisk młodzieżowych ustalono minimalny wymiar zajęć na 30 godzin tygodniowo.

Jak podkreśla adwokat Wojciech Rudzki, w szkołach, w których stosuje się przepisy Karty Nauczyciela zatrudnieni nauczyciele wykonują swoje obowiązki zgodnie z organizacją roku szkolnego w okresach pracy szkoły.  Placówki feryjne, tj. placówki, w których przewidziane są ferie szkolne, wykonują pracę w okresach między feriami, natomiast placówki nieferyjne działają cały rok szkolny.

W art 42c ust. 4 w zw.  z ust. 2 Karty Nauczyciela zawarto regulację pracy nauczyciela zatrudnionego w szkole, w której praca odbywa się we wszystkie dni tygodnia, w święto. W szczególności, ust.  4 tego przepisu stanowi, że za pracę w święto, przypadające poza dwoma dniami w tygodniu wolnymi od pracy, nauczyciel otrzymuje inny dzień wolny od pracy. Przepisy Karty Nauczyciela regulują tylko tę konkretną kwestię tj. sytuację, gdy nauczyciel wykonuje pracę w święto, a za to w formie rekompensaty otrzymuje dzień wolny lub też wynagrodzenie w uzasadnionych wypadkach. Jak podkreśla adwokat, ten przepis zaś jest odpowiednikiem art. 15111 § 1 ust. 2 kodeksu pracy, który stanowi, że pracownikowi wykonującemu pracę w niedziele i święta, pracodawca jest obowiązany zapewnić inny dzień wolny od pracy.

W związku z powyższym, należy zauważyć, że  przepisy Karty Nauczyciela, choć zawierają regulacje co do czasu pracy nauczycieli, to nie zawierają regulacji co do kwestii wymiaru czasu pracy nauczyciela zatrudnionego w placówce nieferyjnej, w której praca odbywa się we wszystkie dni w tygodniu (także w niedziele i święta) i w tygodniu, w którym wypada święto, o którym mowa w Ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy inne niż niedziela. Natomiast takie uregulowanie zawarte jest w art. 130 § 2 kodeksu pracy, zgodnie z którym, każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Podsumowując, powyższy przepis kodeksu pracy powinien być wprost stosowany do nauczycieli zatrudnionych w placówce nieferyjnej.

         

adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel