Uregulowania dotyczące czasu pracy zawarte w Karcie Nauczyciela

adwokat Wojciech Rudzki

adwokat Wojciech Rudzki

Data publikacji: 13 lipca 2018 r.
Poleć znajomemu
Uregulowania dotyczące czasu pracy zawarte w Karcie Nauczyciela

Zgodnie z art. 129 kodeksu pracy czas pracy pracownika nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy. Jak podkreśla adwokat Wojciech Rudzki prowadzący kancelarię adwokacką w Krakowie przepisy te nie znajdują jednak zastosowania w każdym przypadku, co dotyczy m.in. nauczycieli.

Szczegółowe kwestie związane z czasem pracy nauczycieli uregulowane są w Ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. Zgodnie z art. 1 tej ustawy, Karcie Nauczyciela podlegają przede wszystkim nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w:

a) publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oraz placówkach doskonalenia nauczycieli działających na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650),

b) zakładach poprawczych oraz schroniskach dla nieletnich działających na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1654 oraz z 2017 r. poz. 773);

c) publicznych kolegiach pracowników służb społecznych.

Przepisy Karty Nauczyciela mają wprost zastosowanie do stosunków pracy nauczycieli zatrudnionych w wyżej wymienionych placówkach. Wynika to z tego, że Karta Nauczyciela jest aktem pragmatyki służbowej, czyli jest aktem prawnym w randze ustawy, zawierającym przepisy szczególne, regulujące kwestie związane ze stosunkiem pracy odnoszące się wyłącznie do konkretnej kategorii pracowników – nauczycieli. Przepisy kodeksu pracy w art. 5 przewidują nadrzędność regulacji pragmatyk służbowych nad przepisami kodeksowymi (art. 5 kodeksu pracy: Jeżeli stosunek pracy określonej kategorii pracowników regulują przepisy szczególne, przepisy kodeksu stosuje się w zakresie nieuregulowanym tymi przepisami).  Jak wskazuje adwokat Wojciech Rudzki, kodeks pracy w stosunkach pracy nauczycieli jest stosowany tylko w zakresie nieregulowanym w pragmatyce. 

Stosownie do treści przepisów art. 42-42c, a w szczególności przepisu art. 42 ust. 1 i art. 42c ust.1 Karty Nauczyciela, czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień. Jak widać, przepisy Karty Nauczyciela nawiązują wprost do uregulowań zawartych w art. 129 kodeksie pracy.

Jak wskazuje adwokat, w ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:

a) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz,

b) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów,

c) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

W Karcie Nauczyciela ustalono również tygodniową liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych  dla nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć. Przykładowo, dla nauczycieli przedszkoli, z wyjątkiem nauczycieli pracujących z grupami dzieci 6-letnich liczba godzin wynosi 25 godzin zajęć, a dla  wychowawców internatów, burs, ogrodów jordanowskich, świetlic dworcowych, stałych szkolnych schronisk młodzieżowych ustalono minimalny wymiar zajęć na 30 godzin tygodniowo.

Jak podkreśla adwokat Wojciech Rudzki, w szkołach, w których stosuje się przepisy Karty Nauczyciela zatrudnieni nauczyciele wykonują swoje obowiązki zgodnie z organizacją roku szkolnego w okresach pracy szkoły.  Placówki feryjne, tj. placówki, w których przewidziane są ferie szkolne, wykonują pracę w okresach między feriami, natomiast placówki nieferyjne działają cały rok szkolny.

W art 42c ust. 4 w zw.  z ust. 2 Karty Nauczyciela zawarto regulację pracy nauczyciela zatrudnionego w szkole, w której praca odbywa się we wszystkie dni tygodnia, w święto. W szczególności, ust.  4 tego przepisu stanowi, że za pracę w święto, przypadające poza dwoma dniami w tygodniu wolnymi od pracy, nauczyciel otrzymuje inny dzień wolny od pracy. Przepisy Karty Nauczyciela regulują tylko tę konkretną kwestię tj. sytuację, gdy nauczyciel wykonuje pracę w święto, a za to w formie rekompensaty otrzymuje dzień wolny lub też wynagrodzenie w uzasadnionych wypadkach. Jak podkreśla adwokat, ten przepis zaś jest odpowiednikiem art. 15111 § 1 ust. 2 kodeksu pracy, który stanowi, że pracownikowi wykonującemu pracę w niedziele i święta, pracodawca jest obowiązany zapewnić inny dzień wolny od pracy.

W związku z powyższym, należy zauważyć, że  przepisy Karty Nauczyciela, choć zawierają regulacje co do czasu pracy nauczycieli, to nie zawierają regulacji co do kwestii wymiaru czasu pracy nauczyciela zatrudnionego w placówce nieferyjnej, w której praca odbywa się we wszystkie dni w tygodniu (także w niedziele i święta) i w tygodniu, w którym wypada święto, o którym mowa w Ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy inne niż niedziela. Natomiast takie uregulowanie zawarte jest w art. 130 § 2 kodeksu pracy, zgodnie z którym, każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Podsumowując, powyższy przepis kodeksu pracy powinien być wprost stosowany do nauczycieli zatrudnionych w placówce nieferyjnej.

         

adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel