Komunikat w sprawie dokumentów, jakie powinien dołączyć pracodawca do wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Data publikacji: 16 grudnia 2009 r.
Poleć znajomemu

W związku z licznymi pytaniami, dotyczącymi dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, Ministerstwo Edukacji Narodowej - Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego informuje, że zgodnie z art. 70b ust. 7 UoSO dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

Termin liczony od daty określającej zdanie egzaminu

Ponieważ zgodnie z odrębnymi przepisami (rozporządzenie RM z 28 maja 1996 r.) zarówno nauka zawodu, jak i przyuczenie do wykonywania określonej pracy kończy się egzaminem, termin 3 miesięcy należy liczyć od daty uwidocznionej na dokumencie potwierdzającym zdanie przez młodocianego egzaminu.

Dodatkowe informacje do wniosku

Do wniosku o dofinansowanie pracodawca powinien dołączyć:

  1. kopie dokumentów potwierdzających posiadanie przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych, określonych w odrębnych przepisach, tzn. w § 10 ust. 4 i 5 rozporządzenia MENiS z 1 lipca 2002 r.,
  2. kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
  3. w przypadku nauki zawodu - kopię dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie przez młodocianego pracownika egzaminu,
  4. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - zaświadczenia potwierdzającego zdanie przez młodocianego egzaminu sprawdzającego.
Ponieważ dofinansowanie przyznawane jest w trybie decyzji, w ramach postępowania wyjaśniającego organ przyznający dofinansowanie może zwrócić się do pracodawcy  o uzupełnienie wniosku o kopie dokumentów umożliwiających stwierdzenie posiadania przez niego kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych (np. dokumentów potwierdzających staż pracy wymagany w przypadku nieposiadania tytułu mistrza w zawodzie) lub w przypadku skrócenie bądź przedłużenia okresu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy, dokumentów pozwalających ustalić rzeczywisty czas trwania przygotowania zawodowego.

Powoływane akty prawne:

  • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) 
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 1996 r. Nr 60, poz. 278 ze zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 988 ze zm.).

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel