Komunikat w sprawie dokumentów, jakie powinien dołączyć pracodawca do wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Data publikacji: 16 grudnia 2009 r.
Poleć znajomemu

W związku z licznymi pytaniami, dotyczącymi dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, Ministerstwo Edukacji Narodowej - Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego informuje, że zgodnie z art. 70b ust. 7 UoSO dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

Termin liczony od daty określającej zdanie egzaminu

Ponieważ zgodnie z odrębnymi przepisami (rozporządzenie RM z 28 maja 1996 r.) zarówno nauka zawodu, jak i przyuczenie do wykonywania określonej pracy kończy się egzaminem, termin 3 miesięcy należy liczyć od daty uwidocznionej na dokumencie potwierdzającym zdanie przez młodocianego egzaminu.

Dodatkowe informacje do wniosku

Do wniosku o dofinansowanie pracodawca powinien dołączyć:

  1. kopie dokumentów potwierdzających posiadanie przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych, określonych w odrębnych przepisach, tzn. w § 10 ust. 4 i 5 rozporządzenia MENiS z 1 lipca 2002 r.,
  2. kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
  3. w przypadku nauki zawodu - kopię dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie przez młodocianego pracownika egzaminu,
  4. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - zaświadczenia potwierdzającego zdanie przez młodocianego egzaminu sprawdzającego.
Ponieważ dofinansowanie przyznawane jest w trybie decyzji, w ramach postępowania wyjaśniającego organ przyznający dofinansowanie może zwrócić się do pracodawcy  o uzupełnienie wniosku o kopie dokumentów umożliwiających stwierdzenie posiadania przez niego kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych (np. dokumentów potwierdzających staż pracy wymagany w przypadku nieposiadania tytułu mistrza w zawodzie) lub w przypadku skrócenie bądź przedłużenia okresu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy, dokumentów pozwalających ustalić rzeczywisty czas trwania przygotowania zawodowego.

Powoływane akty prawne:

  • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) 
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 1996 r. Nr 60, poz. 278 ze zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 988 ze zm.).

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel