Komunikat w sprawie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych oraz trzeciej części egzaminu gimnazjalnego dotyczącej wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego

Data publikacji: 27 stycznia 2009 r.
Poleć znajomemu

Warunki i tryb przyjmowania uczniów do szkół ponadgimnazjalnych na lata szkolne 2009/2010, 2010 i 2011/2012 nie ulegną zmianie w porównaniu do warunków i trybu obowiązujących dotychczas.

W roku szkolnym 2008/2009 zostanie po raz pierwszy przeprowadzony egzamin gimnazjalny składający się nie z dwóch, tak jak w poprzednich latach szkolnych, a z trzech części. Trzecia część obejmie wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego. Zgodnie z § 35 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.), uczniowie przystąpią do tej części egzaminu z zakresu tego języka obcego nowożytnego, którego uczą się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego. Ponieważ w gimnazjach publicznych obowiązuje nauczanie jednego języka obcego nowożytnego, a w wielu gimnazjach publicznych jest również nauczany drugi język obcy nowożytny w formie dodatkowych zajęć edukacyjnych, uczniowie obowiązani są zdawać trzecią część egzaminu z tego języka obcego, który jest przedmiotem obowiązkowym (uczniowie nie mają prawa wyboru).

Nieco inna sytuacja dotyczy gimnazjów niepublicznych, w których obowiązkowymi przedmiotami mogą być dwa języki obce nowożytne i wtedy uczniowie mogą wybrać na egzaminie jeden z tych języków.

Ponieważ sytuacja dotycząca nauczania języków obcych w gimnazjach jest bardzo zróżnicowana ( w wielu gimnazjach obowiązkowy język obcy jest kontynuacją języka obcego nauczanego w szkole podstawowej, w wielu innych gimnazjach nauczanie obowiązkowego języka obcego prowadzone jest od poziomu zerowego, w wielu gimnazjach funkcjonują oddziały dwujęzyczne, w wielu gimnazjach niepublicznych obowiązuje nauczanie dwóch języków obcych), w trzech kolejnych latach szkolnych (2008/2009, 2009/2010 i 2010/2011) wynik trzeciej części egzaminu gimnazjalnego nie będzie brany pod uwagę w trakcie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. Wyniki z tej części zostaną wykorzystane przez szkoły do analizy i podniesienia jakości nauczania języka obcego nowożytnego. Uczniowie oprócz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego z części humanistycznej i z części matematyczno - przyrodniczej, otrzymają odrębne zaświadczenie o wynikach trzeciej części tego egzaminu. Do punktacji obowiązującej w zasadach rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych będą brane, tak jak dotychczas, tylko wyniki uzyskane z dwóch pierwszych części tego egzaminu. Wyniki trzeciej części mogą być wykorzystane do rekrutacji do oddziałów dwujęzycznych w szkołach ponadgimnazjalnych.

Drugim istotnym elementem decydującym o tym, by w ww. trzech kolejnych latach szkolnych wynik trzeciej części egzaminu gimnazjalnego nie był brany pod uwagę w procesie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych jest zmiana podstawy programowej kształcenia ogólnego w gimnazjach, która zacznie obowiązywać od roku szkolnego 2009/2010. Zgodnie z nową podstawą programową w gimnazjum obowiązywać będzie nauczanie dwóch języków obcych nowożytnych. Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotuje na rok szkolny 2011/2012 arkusze egzaminacyjne dostosowane do nowej podstawy programowej, w tym do trzeciej części egzaminu gimnazjalnego w zakresie języka obcego nowożytnego.

Podsekretarz Stanu

Zbigniew Marciniak

Źródło:

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel