Komunikat w sprawie terminu przekazania szkołom zaświadczeń, świadectw i dyplomów

Data publikacji: 6 maja 2010 r.
Poleć znajomemu

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej poinformował, że uzupełnił komunikat w sprawie terminów sprawdzianu i egzaminów w 2010 r. o terminy przekazania szkołom przez okręgowe komisje egzaminacyjne zaświadczeń o szczegółowych wynikach sprawdzianu, zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, świadectw dojrzałości oraz dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, wystawionych na podstawie sprawdzianu i egzaminów przeprowadzonych od kwietnia do sierpnia 2010 r. (Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 31 marca 2010 r. w sprawie terminów przekazania szkołom przez okręgowe komisje egzaminacyjne zaświadczeń, świadectw dojrzałości i dyplomów odpowiednio ze sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, przeprowadzonych od kwietnia do sierpnia 2010 r.).

Terminy sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i maturalnego

Obowiązujące terminy (na podstawie § 33 ust. 1 i 2, § 47 ust. 3, § 49 ust. 1, § 61 ust. 2, § 102 ust. 4, § 103 ust. 1, § 113 ust. 1 i 2 i § 146 ust. 5 rozporządzenia MEN z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, zwanego dalej rozporządzeniem):

sprawdzianu w 2010 r.

 • Termin sprawdzianu przeprowadzanego na podstawie § 32 ust. 1 rozporządzenia - 8 kwietnia 2010 roku (czwartek), godz. 9.00 (z zastrzeżeniem pkt 2)
 • Termin sprawdzianu w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym - 12 stycznia 2010 roku (wtorek), godz. 15.00
 • Dodatkowy termin sprawdzianu przeprowadzanego na podstawie § 47 ust. 3, § 49 ust. 1 oraz § 146 ust. 3 i 4 rozporządzenia - 8 czerwca 2010 roku (wtorek), godz. 9.00 (z zastrzeżeniem pkt 4)
 • Dodatkowy termin sprawdzianu w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym, przeprowadzanego na podstawie § 47 ust. 3, § 49 ust. 1 oraz § 146 ust. 3 i 4 rozporządzenia - 8 kwietnia 2010 roku (czwartek), godz. 9.00
Przekazanie szkołom przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń - 18 czerwca 2010 r.

egzaminu gimnazjalnego w 2010 r.

Terminy egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego na podstawie § 32 ust. 2 rozporządzenia:

 • część humanistyczna - 27 kwietnia 2010 roku (wtorek), godz. 9.00
 • część matematyczno-przyrodnicza - 28 kwietnia 2010 roku (środa), godz. 9.00
 • język obcy nowożytny - 29 kwietnia 2010 roku (czwartek), godz. 9.00 z zastrzeżeniem pkt 2
Termin egzaminu w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym:
 • część humanistyczna - 11 stycznia 2010 roku (poniedziałek), godz. 15.00
 • część matematyczno-przyrodnicza - 12 stycznia 2010 roku (wtorek), godz. 15.00
 • język obcy nowożytny - 13 stycznia 2010 roku (środa), godz. 15.00
Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego na podstawie § 47 ust. 3, § 49 ust. 1 i § 146 ust. 3 i 4 rozporządzenia:
 • część humanistyczna - 8 czerwca 2010 roku (wtorek), godz. 9.00
 • część matematyczno-przyrodnicza - 9 czerwca 2010 roku (środa), godz. 9.00
 • język obcy nowożytny - 10 czerwca 2010 roku (czwartek), godz. 9.00 z zastrzeżeniem pkt 4
Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym:
 • część humanistyczna - 27 kwietnia 2010 roku (wtorek), godz. 9.00
 • część matematyczno-przyrodnicza - 28 kwietnia 2010 roku (środa), godz. 9.00
 • język obcy nowożytny - 29 kwietnia 2010 roku (czwartek), godz. 9.00
Przekazanie szkołom przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń - 18 czerwca 2010 r.

 

egzaminu maturalnego w 2010 r. dla zdających, o których mowa w § 53 ust. 2 rozporządzenia

Część pisemna egzaminu maturalnego

Maj 2010

Godzina 9:00

Godzina 14:00

4

wtorek

język polski (poziom podstawowy, pp)

język polski (poziom rozszerzony, pr)

5

środa

matematyka (pp)

matematyka (pr)

6

czwartek

język angielski (pp)

język angielski w klasach dwujęzycznych

język angielski (pr)

7

piątek

wiedza o społeczeństwie (pp)

wiedza o społeczeństwie (pr)

historia sztuki (pp)

historia sztuki (pr)

sobota, niedziela

10

poniedziałek

biologia (pp)

biologia (pr)

historia muzyki (pp)

historia muzyki (pr)

11

wtorek

język niemiecki (pp)

język niemiecki w klasach dwujęzycznych

język niemiecki (pr)

12

środa

język hiszpański (pp)

język hiszpański w klasach dwujęzycznych

język hiszpański (pr)

13

czwartek

geografia (pp)

geografia (pr)

wiedza o tańcu (pp)

wiedza o tańcu (pr)

14

piątek

język rosyjski (pp)

język rosyjski (pr)

sobota, niedziela

17

poniedziałek

historia (pp)

historia (pr)

chemia (pp)

chemia (pr)

18

wtorek

informatyka (pp)

informatyka (pr)

język łaciński i kultura antyczna (pp)

język łaciński i kultura antyczna (pr)

19

środa

język francuski (pp)

język francuski w klasach dwujęzycznych

język francuski (pr)

20

czwartek

fizyka i astronomia (pp)

fizyka i astronomia (pr)

filozofia (pp)

filozofia (pr)

21

piątek

języki mniejszości narodowych (pp)

język kaszubski (pp)

język włoski (pp)

języki mniejszości narodowych (pr)

język kaszubski (pr)

język włoski (pr)

22

sobota

Przedmioty zdawane w języku obcym*

godz. 9:00

matematyka

godz. 10:35

historia

godz. 12:10

geografia

godz. 13:45

biologia

godz. 15:10

chemia

godz. 16:45

fizyka

* Dotyczy absolwentów klas dwujęzycznych.

Część ustna egzaminu maturalnego

Od 4 do 28 maja

Część ustna egzaminu maturalnego przeprowadzana jest w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych.

Czas trwania poszczególnych części egzaminu maturalnego

Przedmioty

Arkusze

Czas trwania (min)*

język polski

matematyka

język mniejszości

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

170

180

matematyka

w języku obcym

80

języki obce nowożytne

poziom podstawowy

poziom rozszerzony część I

poziom rozszerzony część II

120

120

70

języki obce dla klas dwujęzycznych

część I

część II

90

150

informatyka

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

część I

część II

część I

część II

75

120

90

150

filozofia

historia

historia muzyki

historia sztuki

język łaciński i kultura antyczna

wiedza o społeczeństwie

wiedza o tańcu

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

arkusz w języku obcym**

120

180

80

biologia

chemia

fizyka i astronomia

geografia

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

arkusz w języku obcym

120

150

80

język kaszubski

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

120

180

* Czas trwania egzaminu może być przedłużony w przypadku dostosowań określonych w komunikacie dyrektora CKE.

** Arkusz w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, historii, matematyki rozwiązują absolwenci klas dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

Przerwy między poszczególnymi częściami egzaminu z języków obcych nowożytnych zdawanych na poziomie rozszerzonym lub według standardów wymagań dla klas dwujęzycznych, a także przerwa między pierwszą i drugą częścią egzaminu z informatyki, zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym, trwają 30 minut.

Przerwy między poszczególnymi egzaminami z przedmiotów zdawanych w języku obcym (22 maja 2010 roku) trwają 15 minut.

egzaminu maturalnego w 2010 r. w terminie dodatkowym*

Część pisemna egzaminu maturalnego

Czerwiec 2010

Godzina 9:00

Godzina 14:00

7

poniedziałek

język polski pp

język polski pr

8

wtorek

wiedza o społeczeństwie pp, pr

historia pp, pr

9

środa

język angielski pp

język angielski pr

10

czwartek

matematyka pp

matematyka pr

11

piątek

biologia pp, pr

chemia pp, pr

wiedza o tańcu pp, pr

12

sobota

język francuski pp

język francuski pr

sobota, niedziela

14

poniedziałek

geografia pp, pr

filozofia pp, pr

informatyka pp, pr

język łaciński i kultura antyczna pp, pr

przedmioty w językach obcych

15

wtorek

fizyka pp, pr

historia sztuki

historia muzyki pp, pr

16

środa

język rosyjski pp

język rosyjski pr

17

czwartek

język niemiecki pp

język niemiecki pr

18

piątek

język hiszpański pp

hiszpański pr

19

sobota

język włoski pp

język włoski pr

* Dotyczy absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na przystąpienie do egzaminu maturalnego w dodatkowym terminie. Informacja o miejscach egzaminu zostanie umieszczona na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w pierwszym tygodniu czerwca 2010 r.
Przekazanie szkołom przez okręgową komisję egzaminacyjną świadectw dojrzałości - 30 czerwca 2010 r.

egzaminu maturalnego w 2010 r. w terminie poprawkowym*

 • Egzamin pisemny - 23 sierpnia 2010 r. (poniedziałek), godz. 9.00
 • Egzamin ustny - 19-25 sierpnia 2010 r.

* Dotyczy zdających egzamin maturalny, którzy nie zdali egzaminu dokładnie z jednego przedmiotu w części ustnej lub w części pisemnej i przystąpili do egzaminu ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych. Informacja o miejscu egzaminu i szczegółowych terminach egzaminów ustnych zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do dnia 10 sierpnia 2010 r.

Przekazanie szkołom przez okręgową komisję egzaminacyjną świadectw dojrzałości - 13 września 2010 r.

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2010 r.

Styczeń - dla absolwentów wszystkich typów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, którzy ukończyli szkołę w styczniu.

Etap pisemny - 19 stycznia 2010 r. (wtorek) godz. 9.00 - dla absolwentów wszystkich typów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych

Etap praktyczny:

 • od 20 do 22 stycznia 2010 r. - dla absolwentów techników i szkół policealnych
 • od 26 stycznia 2010 r. - dla absolwentów zasadniczych szkól zawodowych
Czerwiec - dla absolwentów wszystkich typów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, którzy ukończyli szkołę w czerwcu.

Etap pisemny - 21 czerwca 2010 r. (poniedziałek) godz. 12.00 - dla absolwentów wszystkich typów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych

Etap praktyczny:

 • od 22 do 25 czerwca 2010 r. - dla absolwentów techników i szkół policealnych
 • od 29 czerwca 2010 r. - dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych
Przekazanie szkołom przez okręgową komisję egzaminacyjną dyplomów - 27 sierpnia 2010 r.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel