MEN: Nadzór pedagogiczny kuratorium 2014/2015

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 9 lipca 2014 r.
Poleć znajomemu

Ministerstwo Edukacji Narodowej określiło kierunki  realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015. W zakresie kontroli pod lupę będzie brana m.in. realizacja obowiązku prowadzenia zajęć WF oraz organizacja zajęć rewalidacyjnych. W zakresie ewaluacji - we wszystkich placówkach będzie brane pod uwagę ukierunkowanie działań z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji ucznia. W roku szkolnym 2014/2015 monitorowany będzie proces wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego i w zawodach.

Ministerstwo Edukacji Narodowej określiło kierunki  realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015. W zakresie kontroli pod lupę będzie brana m.in. realizacja obowiązku prowadzenia zajęć WF oraz organizacja zajęć rewalidacyjnych. W zakresie ewaluacji - we wszystkich placówkach będzie brane pod uwagę ukierunkowanie działań z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji ucznia. W roku szkolnym 2014/2015 monitorowany będzie proces wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego i w zawodach.

Kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015 obejmują:

 1. w zakresie kontroli:
  1. w publicznych gimnazjach „Kontrola zgodności realizacji wybranych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania w publicznym gimnazjum”;
  2. w publicznych szkołach podstawowych, publicznych gimnazjach, publicznych szkołach ponadgimnazjalnych: „Realizacja przez szkołę obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego”.
  3. w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach: „Prawidłowość prowadzonych przez szkołę działań wychowawczych i zapobiegawczych wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem”;
  4. w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, oddziałach ogólnodostępnych lub/i integracyjnych: „Prawidłowość organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczba godzin i rodzaj tych zajęć oraz ich zgodność z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność w szkole ogólnodostępnej”.
 2. w zakresie ewaluacji:
Ewaluacje całościowe (10% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym)

Ewaluacje problemowe (60% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym).

 1. w przedszkolach  - w zakresie wymagań:
  • „Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci”;
  • „Dzieci są aktywne”;
  • „Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji”.
 2. w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, placówkach kształcenia ustawicznego oraz ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego - w zakresie wymagań:
  • „Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej”;
  • „Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji”;
  • „Szkoła lub placówka organizując procesy edukacyjne uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych”.
 3. w placówkach oświatowo - wychowawczych - w zakresie wymagań:
  • „Placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój wychowanków i umożliwiającą organizację pracy w sposób sprzyjający osiąganiu celów”;
  • „Placówka wspomaga rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz umożliwia korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego”;
 4. w placówkach doskonalenia nauczycieli - w zakresie wymagań:
  • „Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający rozwojowi osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki”;
  • „Placówka zaspokaja potrzeby osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki”;
  • „Procesy edukacyjne są efektem współpracy nauczycieli i innych osób realizujących zadania placówki”;
  • „Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych”.
 5. w specjalnych ośrodkach wychowawczych oraz placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejsce stałego zamieszkania - w zakresie wymagań:
  • „Planuje się i organizuje pracę w sposób sprzyjający osiąganiu celów placówki”;
  • „Placówka wspomaga rozwój wychowanków, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji”.
 6. w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - w zakresie wymagań
  • „Placówka realizuję koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój wychowanków”;
  • „Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analiz badań zewnętrznych i wewnętrznych”.
Ewaluacje problemowe w zakresie wybranym przez kuratora oświaty na podstawie wniosków z nadzoru pedagogicznego (30% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym).
Monitoring wdrażania podstawy programowej

Od roku szkolnego 2013/2014 w wizytatorzy i starsi wizytatorzy, przeprowadzający w szkole czynności z zakresu nadzoru pedagogicznego mogą monitorować pracę szkoły w zakresie ustalonym na dany rok szkolny przez ministra właściwego ds. oświaty o wychowania w podstawowych kierunkach polityki oświatowej państwa.  Poprzez monitorowanie należy rozumieć działanie prowadzone w szkole lub placówce obejmujące zbieranie i analizę informacji o działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki.

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2014/2015 to:

 1. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego na 1-szym i kolejnych etapach edukacyjnych w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego;
 2. Podniesienie jakości kształcenia ponadgimnazjalnego w zakresie umiejętności określonych w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności w zakresie matematyki;
 3. Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach;
 4. Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych.
W roku szkolnym 2014/2015 monitorowany będzie proces wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego i w zawodach.

Źródło:

 • strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl)
Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel