MEN: Nadzór pedagogiczny kuratorium 2014/2015

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w placówkach oświatowych
Data publikacji: 9 lipca 2014 r.
Poleć znajomemu

Ministerstwo Edukacji Narodowej określiło kierunki  realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015. W zakresie kontroli pod lupę będzie brana m.in. realizacja obowiązku prowadzenia zajęć WF oraz organizacja zajęć rewalidacyjnych. W zakresie ewaluacji - we wszystkich placówkach będzie brane pod uwagę ukierunkowanie działań z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji ucznia. W roku szkolnym 2014/2015 monitorowany będzie proces wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego i w zawodach.

Kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015 obejmują:

 1. w zakresie kontroli:
  1. w publicznych gimnazjach „Kontrola zgodności realizacji wybranych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania w publicznym gimnazjum”;
  2. w publicznych szkołach podstawowych, publicznych gimnazjach, publicznych szkołach ponadgimnazjalnych: „Realizacja przez szkołę obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego”.
  3. w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach: „Prawidłowość prowadzonych przez szkołę działań wychowawczych i zapobiegawczych wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem”;
  4. w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, oddziałach ogólnodostępnych lub/i integracyjnych: „Prawidłowość organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczba godzin i rodzaj tych zajęć oraz ich zgodność z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność w szkole ogólnodostępnej”.
 2. w zakresie ewaluacji:
Ewaluacje całościowe (10% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym)

Ewaluacje problemowe (60% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym).

 1. w przedszkolach  - w zakresie wymagań:
  • „Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci”;
  • „Dzieci są aktywne”;
  • „Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji”.
 2. w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, placówkach kształcenia ustawicznego oraz ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego - w zakresie wymagań:
  • „Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej”;
  • „Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji”;
  • „Szkoła lub placówka organizując procesy edukacyjne uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych”.
 3. w placówkach oświatowo - wychowawczych - w zakresie wymagań:
  • „Placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój wychowanków i umożliwiającą organizację pracy w sposób sprzyjający osiąganiu celów”;
  • „Placówka wspomaga rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz umożliwia korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego”;
 4. w placówkach doskonalenia nauczycieli - w zakresie wymagań:
  • „Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający rozwojowi osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki”;
  • „Placówka zaspokaja potrzeby osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki”;
  • „Procesy edukacyjne są efektem współpracy nauczycieli i innych osób realizujących zadania placówki”;
  • „Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych”.
 5. w specjalnych ośrodkach wychowawczych oraz placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejsce stałego zamieszkania - w zakresie wymagań:
  • „Planuje się i organizuje pracę w sposób sprzyjający osiąganiu celów placówki”;
  • „Placówka wspomaga rozwój wychowanków, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji”.
 6. w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - w zakresie wymagań
  • „Placówka realizuję koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój wychowanków”;
  • „Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analiz badań zewnętrznych i wewnętrznych”.
Ewaluacje problemowe w zakresie wybranym przez kuratora oświaty na podstawie wniosków z nadzoru pedagogicznego (30% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym).
Monitoring wdrażania podstawy programowej

Od roku szkolnego 2013/2014 w wizytatorzy i starsi wizytatorzy, przeprowadzający w szkole czynności z zakresu nadzoru pedagogicznego mogą monitorować pracę szkoły w zakresie ustalonym na dany rok szkolny przez ministra właściwego ds. oświaty o wychowania w podstawowych kierunkach polityki oświatowej państwa.  Poprzez monitorowanie należy rozumieć działanie prowadzone w szkole lub placówce obejmujące zbieranie i analizę informacji o działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki.

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2014/2015 to:

 1. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego na 1-szym i kolejnych etapach edukacyjnych w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego;
 2. Podniesienie jakości kształcenia ponadgimnazjalnego w zakresie umiejętności określonych w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności w zakresie matematyki;
 3. Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach;
 4. Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych.
W roku szkolnym 2014/2015 monitorowany będzie proces wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego i w zawodach.

Źródło:

 • strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl)
Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel