MEN: Zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego 2020/2021

Data publikacji: 8 lipca 2020 r.
Poleć znajomemu
MEN: Zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego 2020/2021

Minister Edukacji Narodowej ustalił kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym  2020/2021. Sprawdź, jakie zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego będą realizować kuratorzy oświaty w zakresie kontroli, ewaluacji i monitorowania.

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021:

  1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.
  2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych.
  3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i  edukacyjnych.
  4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
  5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

Zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty

W ZAKRESIE KONTROLI

(placówka)

(zakres)

Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe

„Zgodność z przepisami prawa funkcjonowania monitoringu wizyjnego w szkołach”

Szkoły ogólnodostępne i integracyjne

„Zgodność z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania
uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia”

Publiczne poradnie psychologiczno – pedagogiczne

„Zgodność z przepisami prawa wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego w zakresie dotyczącym organizacji zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz opinii w sprawie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia”

Szkoły ponadpodstawowe

„Zgodność z przepisami prawa funkcjonowania oddziałów międzynarodowych”

Niepubliczne szkoły policealne prowadzące kształcenie w zawodach z branży opieki zdrowotnej

„Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia zawodowego w branży opieki zdrowotnej”

Szkoły i placówki prowadzące kształcenie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych i kursach umiejętności zawodowych

„Zgodność z przepisami prawa kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych i kursach umiejętności zawodowych”.

W ZAKRESIE EWALUACJI (60% - ewaluacje problemowe, 40% ewaluacje w zakresie wybranym przez kuratora oświaty na podstawie wniosków z nadzoru pedagogicznego)

Przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

„Przedszkole współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju”;

„Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi”;

Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe

„Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”;

„Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej”;

 

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

„Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający rozwojowi osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki”;

„Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych”;

Specjalne ośrodki wychowawcze oraz placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania

„Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne”;

„Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi”;

 

Szkoły specjalne przysposabiające do pracy, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

„Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne”;

„Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi”.

 

W ZAKRESIE MONITOROWANIA

Wszystkie typy szkół

„Uwzględnianie zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów w procesie kształcenia”

Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

„Zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa i odpowiednich warunków pobytu w placówce”

Przedszkola

„Wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz realizacja zapisów podstawy programowej w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych w przedszkolach”;

Branżowa szkoła II stopnia

„Organizacja kształcenia w branżowej szkole II stopnia”

Wszystkie typy szkół

„Kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych”

Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel