Sprawdzian i egzamin maturalny od 2015 r. - szkoły są gotowe na zmiany

Data publikacji: 26 marca 2013 r.
Poleć znajomemu

W kwietniu zostanie podpisana nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, określający nowe zasady przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu maturalnego począwszy od 2015 r. Obecnie trwają końcowe prace redakcyjne nad projektem nowelizacji, który 21 stycznia br. trafił do konsultacji społecznych.

W kwietniu zostanie podpisana nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, określający nowe zasady przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu maturalnego począwszy od 2015 r. Obecnie trwają końcowe prace redakcyjne nad projektem nowelizacji, który 21 stycznia br. trafił do konsultacji społecznych.

O planowanych zmianach w egzaminach zewnętrznych Ministerstwo Edukacji Narodowej informowało od samego początku wdrażania zmian programowych, czyli od roku szkolnego 2009/2010 r. Już jesienią 2009 r., podczas corocznych Salonów Maturzystów odbywających się w największych ośrodkach akademickich, prezentowane były kierunki rozwoju systemu egzaminów zewnętrznych - plany na lata 2012 i 2015.

Prezentowane wówczas plany obejmowały:

  • zmiany w sprawdzianie od 2015 r. (w szczególności zastąpienie badania ponadprzedmiotowych umiejętności w zakresie: czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji oraz wykorzystywania wiedzy w praktyce, sprawdzaniem wiedzy i umiejętności z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego);
  • wprowadzone już w 2012 r. zmiany w egzaminie gimnazjalnym (wyodrębnienie egzaminu z języka polskiego, historii i społeczeństwa, matematyki i przedmiotów przyrodniczych oraz wprowadzenie egzaminu z języka obcego nowożytnego również na poziomie rozszerzonym dla uczniów, którzy kontynuowali naukę języka obcego od szkoły podstawowej);
  • zmiany w maturze od 2015 r. (w szczególności obowiązek przystąpienia do egzaminów pisemnych na poziomie rozszerzonym z co najmniej dwóch przedmiotów).
Ramowe plany nauczania

W lutym 2012 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U., poz. 204), zgodnie z którym, od roku szkolnego 2012/2013 r. prowadzona jest organizacja nauczania w klasach I szkół ponadgimnazjalnych. To rozporządzenie określa, że począwszy od klasy II uczniowie liceum i technikum muszą uczyć się co najmniej dwóch wybranych przedmiotów w zakresie rozszerzonym (uczniowie liceum od 2 do 4 przedmiotów, uczniowie technikum - 2). Szczegółowa organizacja nauczania, w tym ustalenie rozkładu przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym w cyklu kształcenia (3 letni w liceum, 4-letni w technikum) zależy od szkoły.

Propozycje zmian

Ostateczny kształt propozycji zmian w sprawdzianie w klasie VI szkoły podstawowej oraz egzaminie maturalnym od 2015 r. został podany do publicznej wiadomości 28 czerwca 2012 r., przy okazji prezentacji wyników matury 2012 r., podczas zorganizowanej w MEN konferencji prasowej oraz 21 stycznia 2013 r., kiedy to przekazany został do konsultacji społecznych projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

Zaproponowane w tym projekcie zmiany są konsekwencją zmian w organizacji nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych, jakie nastąpiły od roku szkolnego 2012/2013. Część obowiązkowa egzaminu maturalnego nie ulegnie zmianie - absolwenci liceum i technikum będą przystępować do egzaminu z trzech przedmiotów, których uczą się przez cały okres kształcenia w szkole ponadgimnazjalnej, tj. języka polskiego, matematyki i wybranego języka obcego nowożytnego. Przedmioty te będą zdawane na poziomie podstawowym. Ponadto, absolwenci liceum przystępujący do egzaminu maturalnego od 2015 r. (absolwenci technikum od 2016 r.)  obowiązkowo przystąpią do egzaminu pisemnego z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym w części dodatkowej, wybranego spośród przedmiotów, których uczyli się w zakresie rozszerzonym lub też innego przedmiotu wybranego z listy przedmiotów dodatkowych, które mogą być zdawane na poziomie rozszerzonym. Wybór przedmiotu/przedmiotów dodatkowych, zdawanych na egzaminie maturalnym na poziomie rozszerzonym będzie zależał od planów absolwentów zwianych z wyborem kierunku studiów i będzie podyktowany wymaganiami rekrutacyjnymi formułowanymi w uchwałach rekrutacyjnych szkół wyższych, które określają warunki przyjęcia na poszczególne kierunki studiów.

Nowa podstawa programowa (obowiązująca od roku szkolnego 2009/2010) zastępuje standardy wymagań egzaminacyjnych. Oznacza to, że podstawą przeprowadzania sprawdzianu w klasie VI szkoły podstawowej i egzaminu maturalnego począwszy od 2015 r. będą wymagania określone w tej podstawie, nie zaś tak jak miało to miejsce dotychczas, w odrębnym dokumencie - rozporządzeniu w sprawie standardów wymagań egzaminacyjnych.

Zarówno nauczyciele, realizujący programy nauczania zgodne z nową podstawą programową, jak i uczniowie uczący się według tej podstawy programowej od 2009 r. znają zakres wymagań, które będą obowiązywały na sprawdzianie i egzaminie maturalnym od 2015 r.

Źródło informacji:

  • Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl).

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel