Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1717)

Dz.U.19..1717
rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 30 sierpnia 2019 r.
w sprawie egzaminów eksternistycznych
(Dz.U. z dnia 9 września 2019 r.)

Na podstawie art. 10 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481) zarządza się, co następuje: 

§ 1.
Rozporządzenie określa:
1)
warunki i tryb przeprowadzania egzaminów eksternistycznych z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowych planach nauczania szkoły podstawowej dla dorosłych i liceum ogólnokształcącego dla dorosłych oraz egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia i branżowej szkoły II stopnia, w tym warunki oceniania tych egzaminów, oraz zajęcia edukacyjne, z których są przeprowadzane egzaminy eksternistyczne z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia i branżowej szkoły II stopnia;
2)
warunki dopuszczania do egzaminów eksternistycznych wymienionych w pkt 1 i do egzaminu eksternistycznego zawodowego w zakresie danej kwalifikacji;
3)
warunki wynagradzania egzaminatorów przeprowadzających egzaminy eksternistyczne wymienione w pkt 1;
4)
zawody, w zakresie których nie przeprowadza się egzaminów eksternistycznych zawodowych w zakresie danej kwalifikacji.
§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
egzaminach eksternistycznych bez bliższego określenia - należy przez to rozumieć egzaminy eksternistyczne z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowych planach nauczania szkoły podstawowej dla dorosłych i liceum ogólnokształcącego dla dorosłych oraz egzaminy eksternistyczne z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia i branżowej szkoły II stopnia;
2)
egzaminie eksternistycznym zawodowym - należy przez to rozumieć egzamin eksternistyczny zawodowy w zakresie danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie lub zawodach szkolnictwa branżowego;
3)
ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
§ 3.
Do egzaminów eksternistycznych z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowych planach nauczania:
1)
szkoły podstawowej dla dorosłych - dopuszcza się osobę, która nie ukończyła ośmioletniej szkoły podstawowej albo sześcioletniej szkoły podstawowej albo ukończyła sześcioletnią szkołę podstawową;
2)
liceum ogólnokształcącego dla dorosłych - dopuszcza się osobę, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową albo gimnazjum.
§ 4.
1.
Do egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia dopuszcza się osobę, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową albo gimnazjum.
2.
Do egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły II stopnia dopuszcza się osobę, która:
1)
ukończyła branżową szkołę I stopnia albo
2)
ukończyła zasadniczą szkołę zawodową, albo
3)
zdała egzaminy eksternistyczne z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, albo
4)
zdała egzaminy eksternistyczne z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej.
3.
Egzaminy eksternistyczne z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej, przeprowadza się z następujących obowiązkowych zajęć edukacyjnych:
1)
język polski;
2)
język obcy nowożytny;
3)
historia;
4)
wiedza o społeczeństwie;
5)
podstawy przedsiębiorczości;
6)
matematyka;
7)
informatyka;
8)
dwa zajęcia wybrane spośród następujących zajęć: geografia, biologia, chemia i fizyka.
4.
Egzaminy eksternistyczne z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, dla absolwentów gimnazjum, przeprowadza się z następujących obowiązkowych zajęć edukacyjnych:
1)
język polski;
2)
język obcy nowożytny;
3)
historia;
4)
wiedza o społeczeństwie;
5)
podstawy przedsiębiorczości;
6)
geografia;
7)
biologia;
8)
chemia;
9)
fizyka;
10)
matematyka;
11)
informatyka.
5.
Egzaminy eksternistyczne z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły II stopnia przeprowadza się z następujących obowiązkowych zajęć edukacyjnych:
1)
język polski;
2)
język obcy nowożytny;
3)
matematyka;
4)
informatyka.
6.
W przypadku egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły II stopnia dla osób, które realizowały ramowy plan nauczania branżowej szkoły I stopnia przeznaczony dla uczniów będących absolwentami ośmioletniej szkoły podstawowej, przeprowadza się również egzamin z wiedzy o społeczeństwie.
§ 5.
Do egzaminu eksternistycznego zawodowego dopuszcza się osobę, która:
1)
ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową albo gimnazjum oraz
2)
co najmniej dwa lata kształciła się lub pracowała, w zawodzie, w którym wyodrębniono daną kwalifikację zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego.
§ 6.
1.
W przypadku wprowadzenia zmian w zakresie przeprowadzania egzaminów eksternistycznych opracowuje się i ogłasza nowe informatory, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 3 ustawy, nie później niż do dnia 31 stycznia roku poprzedzającego rok, w którym są przeprowadzane egzaminy eksternistyczne.
2.
Jeżeli nie wprowadzono zmian w zakresie przeprowadzania egzaminów eksternistycznych, obowiązują dotychczas ogłoszone informatory, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 3 ustawy.
§ 7.
1.
Egzaminy eksternistyczne przeprowadza się dwa razy w ciągu roku:
1)
w zimowej sesji egzaminacyjnej - w okresie od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego;
2)
w jesiennej sesji egzaminacyjnej - w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października.
2.
Egzamin eksternistyczny z danych zajęć edukacyjnych jest przeprowadzany w tym samym terminie w całym kraju.
3.
Komunikat w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminów eksternistycznych, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwszym ustawy, w danej sesji egzaminacyjnej jest ogłaszany nie później niż na 30 dni przed terminem rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej, o którym mowa w ust. 1.
4.
Komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których można korzystać na egzaminach eksternistycznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret drugim ustawy, w danej sesji egzaminacyjnej jest ogłaszany nie później niż na 15 dni przed terminem rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej, o którym mowa w ust. 1.
5.
Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminów eksternistycznych, o której mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. b ustawy, w zimowej i jesiennej sesji egzaminacyjnej w danym roku jest ogłaszana nie później niż do dnia 31 października roku poprzedzającego rok, w którym są przeprowadzane egzaminy eksternistyczne.
6.
Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, nie później niż na 15 dni przed terminem rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza na stronie internetowej okręgowej komisji egzaminacyjnej informację o miejscach, w których przeprowadza się egzaminy eksternistyczne z poszczególnych zajęć edukacyjnych w danej sesji egzaminacyjnej.
§ 8.
1.
Osoby niewidome, słabowidzące, niesłyszące, słabosłyszące, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, przystępują do egzaminów eksternistycznych w warunkach i formie dostosowanych do rodzaju ich niepełnosprawności, na podstawie zaświadczenia potwierdzającego występowanie danej dysfunkcji wydanego przez lekarza.
2.
Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej opracowuje komunikat w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminów eksternistycznych do potrzeb osób, o których mowa w ust. 1, i podaje go do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, nie później niż do dnia 1 września roku poprzedzającego rok, w którym są przeprowadzane egzaminy eksternistyczne.
3.
Na podstawie zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, oraz komunikatu, o którym mowa w ust. 2, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej lub upoważniona przez niego osoba wskazują sposób lub sposoby dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu eksternistycznego do potrzeb przystępującej do tego egzaminu osoby niewidomej, słabowidzącej, niesłyszącej, słabosłyszącej, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.
4.
Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, przedkłada się dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej wraz z wnioskiem, o którym mowa w § 9 ust. 1.
§ 9.
1.
Osoba zamierzająca przystąpić do egzaminów eksternistycznych, nie później niż na 2 miesiące przed terminem rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej, o którym mowa w § 7 ust. 1, składa do okręgowej komisji egzaminacyjnej wniosek o dopuszczenie do tych egzaminów, zawierający:
1)
imię (imiona) i nazwisko;
2)
datę urodzenia;
3)
numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
4)
dane kontaktowe: adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej oraz - jeżeli posiada - numer telefonu;
5)
typ szkoły, z zakresu której zamierza zdawać egzaminy eksternistyczne: szkoła podstawowa dla dorosłych, liceum ogólnokształcące dla dorosłych, branżowa szkoła I stopnia albo branżowa szkoła II stopnia.
2.
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się w przypadku egzaminów eksternistycznych z zakresu:
1)
obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania liceum ogólnokształcącego dla dorosłych - świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej albo świadectwo ukończenia gimnazjum;
2)
wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia - świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej albo świadectwo ukończenia gimnazjum;
3)
wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły II stopnia - świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia, świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej, zaświadczenie o zdaniu egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia albo zaświadczenie o zdaniu egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej, a także świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej albo świadectwo ukończenia gimnazjum.
3.
Okręgowa komisja egzaminacyjna zwraca osobie, która złożyła wniosek, o którym mowa w ust. 1, dołączone do niego świadectwa i zaświadczenia, o których mowa w ust. 2, niezwłocznie po dniu podjęcia ostatecznego rozstrzygnięcia w sprawie dopuszczenia do egzaminów eksternistycznych zgodnie z § 11 ust. 1-4.
§ 10.
1.
Osoba zamierzająca przystąpić do egzaminu eksternistycznego zawodowego składa do okręgowej komisji egzaminacyjnej wniosek o dopuszczenie do tego egzaminu.
2.
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:
1)
deklarację o przystąpieniu do egzaminu zawodowego, o której mowa w art. 44zzzg ustawy, wraz z dokumentami, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44zzzv ustawy;
2)
świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej albo świadectwo ukończenia gimnazjum;
3)
dokumenty potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w § 5 pkt 2, w szczególności świadectwa szkolne, indeksy, zaświadczenia dotyczące kształcenia się lub wykonywania pracy w danym zawodzie lub świadectwa pracy.
3.
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, wraz z deklaracją i dokumentami, o których mowa w ust. 2, osoba zamierzająca przystąpić do egzaminu eksternistycznego zawodowego składa w terminie:
1)
do dnia 7 lutego - jeżeli zamierza przystąpić do tego egzaminu w tym samym roku, w którym składa wniosek;
2)
do dnia 15 września - jeżeli zamierza przystąpić do tego egzaminu w roku następnym.
4.
Okręgowa komisja egzaminacyjna zwraca osobie, która złożyła wniosek, o którym mowa w ust. 1, dołączone do niego dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, niezwłocznie po dniu podjęcia ostatecznego rozstrzygnięcia w sprawie dopuszczenia do egzaminu eksternistycznego zawodowego zgodnie z § 11 ust. 1-4.
§ 11.
1.
Okręgowa komisja egzaminacyjna dopuszcza do egzaminów eksternistycznych lub do egzaminu eksternistycznego zawodowego osobę, która spełnia warunki określone odpowiednio w § 9 lub § 10 oraz która ma ukończone osiemnaście lat odpowiednio w pierwszym dniu egzaminu eksternistycznego w sesji egzaminacyjnej, w której przystępuje do egzaminów eksternistycznych po raz pierwszy, albo w pierwszym dniu przeprowadzania egzaminu eksternistycznego zawodowego, ustalonym w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwszym ustawy, w którym przystępuje do egzaminu eksternistycznego zawodowego po raz pierwszy.
2.
Okręgowa komisja egzaminacyjna podejmuje rozstrzygnięcie w sprawie dopuszczenia do egzaminów eksternistycznych lub do egzaminu eksternistycznego zawodowego w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa odpowiednio w § 9 lub § 10.
3.
Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej informuje pisemnie osobę, która złożyła wniosek, o którym mowa odpowiednio w § 9 lub § 10, o rozstrzygnięciu, o którym mowa w ust. 2, w terminie 7 dni od dnia jego podjęcia, a osobę dopuszczoną do egzaminów eksternistycznych lub do egzaminu eksternistycznego zawodowego - również o obowiązkach wynikających z § 13.
4.
Od rozstrzygnięcia okręgowej komisji egzaminacyjnej, o którym mowa w ust. 2, służy odwołanie do dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji o rozstrzygnięciu, o której mowa w ust. 3. Rozstrzygnięcie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej jest ostateczne.
5.
O terminie egzaminu eksternistycznego zawodowego ustalonego w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwszym ustawy, w którym osoba dopuszczona do niego przystępuje do tego egzaminu, okręgowa komisja egzaminacyjna informuje osobę dopuszczoną do tego egzaminu nie później niż na 2 miesiące przed terminem tego egzaminu.
6.
Egzamin eksternistyczny zawodowy nie może być przeprowadzony wcześniej niż przed upływem 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w § 10.
§ 12.
1.
Osoba dopuszczona do egzaminów eksternistycznych zdaje egzaminy z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania danego typu szkoły dla dorosłych lub z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego odpowiednio dla branżowej szkoły I stopnia albo branżowej szkoły II stopnia w okresie nie dłuższym niż 3 lata, licząc od terminu rozpoczęcia pierwszej sesji egzaminacyjnej, o którym mowa w § 7 ust. 1, do której dana osoba została dopuszczona, i obejmującym nie więcej niż sześć sesji egzaminacyjnych.
2.
W uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby, o której mowa w ust. 1, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej może przedłużyć okres zdawania egzaminów eksternistycznych o dwie sesje egzaminacyjne.
3.
Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej na wniosek osoby, która w okresie nie dłuższym niż 3 lata od upływu okresu, o którym mowa w ust. 1, ponownie ubiega się o przystąpienie do egzaminów eksternistycznych z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania danego typu szkoły dla dorosłych lub z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego odpowiednio dla branżowej szkoły I stopnia albo branżowej szkoły II stopnia, zalicza tej osobie egzaminy eksternistyczne z danych zajęć edukacyjnych zdane w okresie, o którym mowa w ust. 1.
4.
W przypadku zaliczenia poprzednio zdanego egzaminu eksternistycznego, o którym mowa w ust. 3, w indywidualnym protokole egzaminów eksternistycznych, o którym mowa w § 14 ust. 1, jako ocenę z egzaminu eksternistycznego z danych zajęć edukacyjnych wpisuje się ocenę uzyskaną z poprzednio zdanego egzaminu eksternistycznego.
§ 13.
1.
Osoba dopuszczona do egzaminów eksternistycznych, nie później niż na 30 dni przed terminem rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej, o którym mowa w § 7 ust. 1, składa dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej:
1)
pisemną informację, w której wskazuje zajęcia edukacyjne, z zakresu których zamierza zdawać egzaminy eksternistyczne w danej sesji egzaminacyjnej, a w przypadku osoby dopuszczonej do egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, będącej absolwentem ośmioletniej szkoły podstawowej - także pisemną informację, które ze wskazanych zajęć edukacyjnych stanowią zajęcia edukacyjne wybrane zgodnie z § 4 ust. 3 pkt 8;
2)
dowód wniesienia opłaty za egzaminy eksternistyczne z zakresu zajęć edukacyjnych, o których mowa w pkt 1, albo wniosek o zwolnienie z opłaty, o którym mowa w § 35 ust. 1.
2.
Osoba dopuszczona do egzaminu eksternistycznego zawodowego, nie później niż na 30 dni przed terminem tego egzaminu ustalonym w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwszym ustawy, składa dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej dowód wniesienia opłaty za ten egzamin albo wniosek o zwolnienie z opłaty, o którym mowa w § 35 ust. 1.
§ 14.
1.
Okręgowa komisja egzaminacyjna zakłada dla każdej osoby dopuszczonej do egzaminów eksternistycznych, która spełnia warunki określone w § 13 ust. 1, indywidualny protokół egzaminów eksternistycznych, prowadzony w postaci elektronicznej.
2.
Indywidualny protokół egzaminów eksternistycznych zawiera:
1)
imię (imiona) i nazwisko osoby dopuszczonej do egzaminów eksternistycznych;
2)
numer PESEL osoby dopuszczonej do egzaminów eksternistycznych, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
3)
datę dopuszczenia do egzaminów eksternistycznych;
4)
daty przystąpienia do egzaminów eksternistycznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych;
5)
wyniki egzaminów eksternistycznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych.
§ 15.
1.
Egzaminy eksternistyczne przeprowadza się w formie pisemnej.
2.
Egzamin eksternistyczny z danych zajęć edukacyjnych trwa od 120 do 150 minut. Czas trwania egzaminów eksternistycznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych określa się w informatorach, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 3 ustawy.
§ 16.
W celu przeprowadzenia egzaminów eksternistycznych w danej sesji egzaminacyjnej dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej powołuje, spośród egzaminatorów wpisanych do ewidencji, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7 ustawy:
1)
zespoły nadzorujące przebieg egzaminów eksternistycznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych, zwane dalej "zespołami nadzorującymi", oraz wyznacza przewodniczących tych zespołów;
2)
egzaminatorów sprawdzających i oceniających rozwiązania zadań egzaminacyjnych zapisane w arkuszach egzaminacyjnych oraz wypełniających karty punktowania.
§ 17.
1.
W skład zespołu nadzorującego wchodzą:
1)
przewodniczący zespołu nadzorującego, który kieruje pracą tego zespołu oraz odpowiada za prawidłowy przebieg egzaminu eksternistycznego z danych zajęć edukacyjnych;
2)
członek zespołu nadzorującego.
2.
Jeżeli w sali, w której odbywa się egzamin eksternistyczny z danych zajęć edukacyjnych, jest więcej niż 30 zdających, liczbę członków zespołu nadzorującego zwiększa się o jedną osobę na każdych kolejnych 20 zdających.
3.
W skład zespołu nadzorującego nie może wchodzić osoba, która jest nauczycielem zajęć edukacyjnych, z zakresu których jest przeprowadzany egzamin eksternistyczny.
4.
W czasie egzaminu eksternistycznego z informatyki przeprowadzanego w pracowni informatycznej są obecni administrator lub opiekun pracowni, którzy nie wchodzą w skład zespołu nadzorującego.
§ 18.
1.
Przed rozpoczęciem egzaminu eksternistycznego z danych zajęć edukacyjnych przewodniczący zespołu nadzorującego sprawdza:
1)
tożsamość zdających, na podstawie okazanego przez zdającego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
2)
czy pakiety egzaminacyjne, zawierające arkusze egzaminacyjne i karty punktowania do przeprowadzenia egzaminu eksternistycznego z danych zajęć edukacyjnych, nie zostały naruszone.
2.
W przypadku stwierdzenia, że pakiety egzaminacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zostały naruszone, przewodniczący zespołu nadzorującego zawiesza egzamin eksternistyczny z danych zajęć edukacyjnych i powiadamia o tym dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.
3.
W przypadku stwierdzenia, że pakiety egzaminacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2, nie zostały naruszone, przewodniczący zespołu nadzorującego otwiera je w obecności przedstawicieli zdających i przekazuje arkusze egzaminacyjne i karty punktowania, w liczbie odpowiadającej liczbie zdających, członkom zespołu nadzorującego w celu rozdania zdającym.
4.
Przewodniczący zespołu nadzorującego poleca zdającym sprawdzenie, czy arkusz egzaminacyjny i karta punktowania są kompletne.
5.
Zdający zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego braki w arkuszu egzaminacyjnym lub karcie punktowania i otrzymuje nowy arkusz egzaminacyjny lub nową kartę punktowania.
6.
Informację o wymianie arkusza egzaminacyjnego lub karty punktowania przewodniczący zespołu nadzorującego zamieszcza w protokole przebiegu egzaminu eksternistycznego z danych zajęć edukacyjnych, o którym mowa w § 29 ust. 1. Informację czytelnie podpisuje zdający, który zgłosił braki w arkuszu egzaminacyjnym lub karcie punktowania.
7.
Na arkuszu egzaminacyjnym i karcie punktowania zdający zamieszcza numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Zdający nie podpisują arkuszy egzaminacyjnych i kart punktowania.
§ 19.
1.
W czasie trwania egzaminu eksternistycznego z danych zajęć edukacyjnych każdy zdający pracuje przy osobnym stoliku. Stoliki są ustawione w jednym kierunku, w odległości zapewniającej samodzielną pracę zdających.
2.
W czasie trwania egzaminu eksternistycznego z danych zajęć edukacyjnych na stolikach mogą znajdować się tylko arkusze egzaminacyjne i karty punktowania oraz materiały i przybory pomocnicze wymienione w komunikacie w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których można korzystać na egzaminach eksternistycznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret drugim ustawy.
3.
Do sali, w której odbywa się egzamin eksternistyczny z danych zajęć edukacyjnych, nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani korzystać z nich w tej sali.
4.
Zdający, który jest chory, w czasie trwania egzaminu eksternistycznego z danych zajęć edukacyjnych może korzystać ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.
§ 20.
1.
Egzamin eksternistyczny z danych zajęć edukacyjnych rozpoczyna się z chwilą zapisania przez przewodniczącego zespołu nadzorującego, w widocznym miejscu, czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy.
2.
W czasie trwania egzaminu eksternistycznego z danych zajęć edukacyjnych zdający nie powinni opuszczać sali, w której odbywa się egzamin. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić zdającemu na opuszczenie sali, w której odbywa się egzamin, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się zdającego z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.
3.
W czasie trwania egzaminu eksternistycznego z danych zajęć edukacyjnych w sali, w której odbywa się egzamin, mogą przebywać wyłącznie zdający, przewodniczący i członkowie zespołu nadzorującego, osoby, o których mowa w § 17 ust. 4, a także jako obserwatorzy egzaminu:
1)
przedstawiciele:
a)
ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
b)
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej,
c)
kuratora oświaty;
2)
osoby upoważnione przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.
4.
Podczas egzaminu eksternistycznego z danych zajęć edukacyjnych zdającym nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich nie komentuje.
§ 21.
1.
W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez zdającego lub jeżeli zdający zakłóca prawidłowy przebieg egzaminu eksternistycznego z danych zajęć edukacyjnych w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym, przewodniczący zespołu nadzorującego przerywa i unieważnia egzamin eksternistyczny z danych zajęć edukacyjnych tego zdającego.
2.
Informację o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu eksternistycznego z danych zajęć edukacyjnych zamieszcza się w protokole przebiegu egzaminu eksternistycznego z danych zajęć edukacyjnych, o którym mowa w § 29 ust. 1, oraz w indywidualnym protokole egzaminów eksternistycznych tego zdającego.
§ 22.
Po zakończeniu egzaminu eksternistycznego z danych zajęć edukacyjnych członkowie zespołu nadzorującego zbierają od zdających arkusze egzaminacyjne i karty punktowania. Przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego umieszcza zebrane od zdających arkusze egzaminacyjne i karty punktowania w kopertach i zakleja je w obecności przedstawiciela zdających. Przewodniczący zespołu nadzorującego przekazuje niezwłocznie dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej koperty z zebranymi od zdających arkuszami egzaminacyjnymi i kartami punktowania oraz niewykorzystane arkusze egzaminacyjne i karty punktowania.
§ 23.
1.
Rozwiązania zadań egzaminacyjnych zapisane przez zdających w arkuszach egzaminacyjnych są sprawdzane i oceniane, a karty punktowania wypełniane, przez egzaminatorów, o których mowa w § 16 pkt 2, w czasie i miejscu wyznaczonych przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.
2.
Egzaminatorzy sprawdzający i oceniający rozwiązania zadań egzaminacyjnych zapisane w arkuszach egzaminacyjnych oraz wypełniający karty punktowania z egzaminu eksternistycznego z danych zajęć edukacyjnych tworzą zespół egzaminatorów. W skład zespołu egzaminatorów wchodzi nie więcej niż 20 egzaminatorów, spośród których dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej wyznacza przewodniczącego.
3.
Egzaminatorzy stosują zasady oceniania rozwiązań zadań, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 2 ustawy, ustalone przez Centralną Komisję Egzaminacyjną dla egzaminów eksternistycznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych.
4.
Rozwiązania zadań egzaminacyjnych zapisane w arkuszach egzaminacyjnych są oceniane w skali punktowej.
5.
Wyniki egzaminów eksternistycznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych są wyrażane w stopniach według skali obowiązującej dla ocen semestralnych w publicznych szkołach dla dorosłych, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb ustawy.
6.
Liczbę punktów uzyskanych na egzaminie eksternistycznym z danych zajęć edukacyjnych na stopnie przelicza się w następujący sposób:
1)
stopień celujący (6) - od 93% do 100% punktów;
2)
stopień bardzo dobry (5) - od 78% do 92% punktów;
3)
stopień dobry (4) - od 62% do 77% punktów;
4)
stopień dostateczny (3) - od 46% do 61% punktów;
5)
stopień dopuszczający (2) - od 30% do 45% punktów;
6)
stopień niedostateczny (1) - poniżej 30% punktów.
7.
Wyniki egzaminów eksternistycznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych ustala okręgowa komisja egzaminacyjna na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów sprawdzających i oceniających rozwiązania zadań egzaminacyjnych zapisane w arkuszach egzaminacyjnych oraz wypełniających karty punktowania.
§ 24.
Zdający zdał egzamin eksternistyczny z danych zajęć edukacyjnych, jeżeli uzyskał z tego egzaminu ocenę wyższą od niedostatecznej.
§ 25.
1.
W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania rozwiązania zadań egzaminacyjnych zapisanych w arkuszu egzaminacyjnym niesamodzielnego rozwiązywania tych zadań przez zdającego dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, unieważnia egzamin eksternistyczny z danych zajęć edukacyjnych tego zdającego.
2.
Informację o unieważnieniu egzaminu eksternistycznego z danych zajęć edukacyjnych wpisuje się do indywidualnego protokołu egzaminów eksternistycznych tego zdającego.
§ 26.
Na wniosek zdającego arkusz egzaminacyjny zawierający sprawdzone i ocenione rozwiązania zadań egzaminacyjnych oraz karta punktowania wypełniona przez egzaminatora są udostępniane zdającemu do wglądu w miejscu i czasie określonych przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.
§ 27.
1.
Indywidualny protokół egzaminów eksternistycznych zdającego drukuje się po zdaniu przez zdającego egzaminów eksternistycznych ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych ujętych w ramowym planie nauczania danego typu szkoły dla dorosłych, a w przypadku egzaminu eksternistycznego z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego odpowiednio dla branżowej szkoły I stopnia albo branżowej szkoły II stopnia - ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w § 4 ust. 3-6. Wydrukowany protokół podpisuje i opatruje datą dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej.
2.
Okręgowa komisja egzaminacyjna wydaje zdającemu, na jego wniosek, odpis indywidualnego protokołu egzaminów eksternistycznych.
§ 28.
1.
Osoba, która zdała egzaminy eksternistyczne ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych ujętych w ramowym planie nauczania danego typu szkoły dla dorosłych, otrzymuje świadectwo ukończenia odpowiednio szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego, wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną.
2.
Osoba, która zdała egzaminy eksternistyczne z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia albo branżowej szkoły II stopnia, ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa odpowiednio w § 4 ust. 3-6, otrzymuje zaświadczenie wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną.
§ 29.
1.
Przewodniczący zespołu nadzorującego sporządza protokół przebiegu egzaminu eksternistycznego z danych zajęć edukacyjnych.
2.
Protokół, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1)
imiona i nazwiska oraz funkcje osób wchodzących w skład zespołu nadzorującego;
2)
potwierdzenie sprawdzenia tożsamości zdających;
3)
czas rozpoczęcia i zakończenia egzaminu;
4)

w przypadku obecności obserwatora egzaminu, o którym mowa w § 20 ust. 3, jego imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe.

Protokół podpisują przewodniczący i członkowie zespołu nadzorującego. 

3.
Do protokołu, o którym mowa w ust. 1, dołącza się listę zdających zawierającą:
1)
imię (imiona) i nazwisko zdającego;
2)
numer PESEL zdającego, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
3)
podpis zdającego, który zgłosił się na egzamin eksternistyczny z danych zajęć edukacyjnych.
4.
Przewodniczący zespołu egzaminatorów, o którym mowa w § 23 ust. 2, sporządza protokół sprawdzania i oceniania przez zespół egzaminatorów rozwiązań zadań egzaminacyjnych zapisanych w arkuszach egzaminacyjnych oraz wypełniania kart punktowania. Protokół podpisują egzaminatorzy wchodzący w skład zespołu egzaminatorów.
§ 30.
1.
Zdający może, w terminie 2 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu eksternistycznego z danych zajęć edukacyjnych, zgłosić zastrzeżenia do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, jeżeli uzna, że w trakcie egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania.
2.
Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej rozpatruje zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej jest ostateczne.
3.
W przypadku stwierdzenia, na skutek zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1, lub z urzędu, naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu eksternistycznego z danych zajęć edukacyjnych mogącego mieć wpływ na wynik egzaminu dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, może unieważnić egzamin eksternistyczny z danych zajęć edukacyjnych i zarządzić jego ponowne przeprowadzenie w następnej sesji egzaminacyjnej. Unieważnienie może nastąpić w stosunku do poszczególnych lub do wszystkich zdających.
§ 31.
1.
Arkusze egzaminacyjne do przeprowadzania egzaminu eksternistycznego z danych zajęć edukacyjnych są przygotowywane, drukowane, przechowywane i transportowane w warunkach uniemożliwiających ich nieuprawnione ujawnienie.
2.
W przypadku nieuprawnionego ujawnienia arkuszy egzaminacyjnych decyzję co do dalszego przebiegu egzaminu eksternistycznego z danych zajęć edukacyjnych podejmuje dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
§ 32.
Okręgowa komisja egzaminacyjna przechowuje:
1)
arkusze egzaminacyjne zawierające rozwiązania zadań egzaminacyjnych oraz wypełnione karty punktowania przez okres 6 miesięcy;
2)
protokoły sprawdzania i oceniania rozwiązań zadań egzaminacyjnych zapisanych w arkuszach egzaminacyjnych oraz wypełniania kart punktowania, o których mowa w § 29 ust. 4, przez okres 5 lat.
§ 33.
Egzamin eksternistyczny zawodowy przeprowadza się na warunkach i w trybie określonych w przepisach rozdziału 3b ustawy.
§ 34.
Zawody, w zakresie których nie przeprowadza się egzaminu eksternistycznego zawodowego, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§ 35.
1.
Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej może zwolnić z całości lub części opłaty za egzaminy eksternistyczne ze wszystkich lub niektórych zajęć edukacyjnych lub z opłaty za egzamin eksternistyczny zawodowy osobę o niskich dochodach, na jej wniosek, w szczególności, jeżeli dochód tej osoby nie jest większy niż kwoty, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 1622 i 1690).
2.
Osoba ubiegająca się o zwolnienie z całości lub części opłaty za egzaminy eksternistyczne, które zamierza zdawać w danej sesji egzaminacyjnej, lub za egzamin eksternistyczny zawodowy dołącza do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dokumenty potwierdzające wysokość dochodów. Dokumenty te składa się odrębnie na każdą sesję egzaminacyjną.
§ 36.
1.
Wysokość wynagrodzenia dla osób wchodzących w skład zespołu nadzorującego wynosi:
1)
dla przewodniczącego zespołu nadzorującego - 1,5% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego posiadającego tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym, określonego na podstawie art. 30 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1287), zwanej dalej "stawką", za godzinę;
2)
dla członka zespołu nadzorującego - 1% stawki za godzinę.
2.
Wysokość wynagrodzenia dla egzaminatorów sprawdzających i oceniających rozwiązania zadań egzaminacyjnych zapisane w arkuszach egzaminacyjnych i wypełniających karty punktowania, z egzaminu eksternistycznego z zakresu:
1)
obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowych planach nauczania:
a)
szkoły podstawowej dla dorosłych - wynosi 0,40% stawki,
b)
liceum ogólnokształcącego dla dorosłych - wynosi 0,50% stawki,
2)
wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia - wynosi 0,40% stawki,
3)
wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły II stopnia - wynosi 0,40% stawki
-
za każdy sprawdzony i oceniony arkusz egzaminacyjny i wypełnioną kartę punktowania łącznie.
§ 37.
Ogłoszone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia informatory, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 3 ustawy, dotyczące:
1)
egzaminów eksternistycznych z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania gimnazjum dla dorosłych obowiązują w jesiennej sesji egzaminacyjnej w 2019 r.;
2)
egzaminów eksternistycznych z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych obowiązują w jesiennej sesji egzaminacyjnej w 2019 r., w zimowej i jesiennej sesji egzaminacyjnej w latach 2020-2022 oraz w zimowej sesji egzaminacyjnej w 2023 r.;
3)
egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej obowiązują w jesiennej sesji egzaminacyjnej w 2019 r. i w zimowej sesji egzaminacyjnej w 2020 r.
§ 38.
Komunikat w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminów eksternistycznych z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowych planach nauczania gimnazjum dla dorosłych i trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych oraz egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej, ogłoszony przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, obowiązuje w jesiennej sesji egzaminacyjnej w 2019 r.
§ 39.
1.
Komunikat w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminów eksternistycznych z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowych planach nauczania gimnazjum dla dorosłych i trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych oraz egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej do potrzeb osób niewidomych, słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, ogłoszony przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, obowiązuje w jesiennej sesji egzaminacyjnej w 2019 r.
2.
Komunikat w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminów eksternistycznych z zakresu:
1)
obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych do potrzeb osób niewidomych, słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, w zimowej i jesiennej sesji egzaminacyjnej w 2020 r.,
2)
wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej do potrzeb osób niewidomych, słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, w zimowej sesji egzaminacyjnej w 2020 r.
-
ogłasza się w terminie do dnia 20 września 2019 r.
§ 40.
Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminów eksternistycznych, o której mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. b ustawy, ogłoszona przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia obowiązuje w jesiennej sesji egzaminacyjnej w 2019 r. i w zimowej sesji egzaminacyjnej w 2020 r.
§ 41.
1.
Do egzaminów eksternistycznych z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania gimnazjum dla dorosłych, przeprowadzanych do dnia 31 października 2019 r., dopuszcza się osobę, która ukończyła sześcioletnią szkołę podstawową.
2.
Do egzaminów eksternistycznych, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy § 2, § 7 ust. 1, 2, 4 i 6, § 8 ust. 1 i 4, § 9, § 12 ust. 3 i 4, § 13 ust. 1, § 14, § 15 ust. 1, § 16-27, § 29-32 i § 35, z tym że osoba ubiegająca się o dopuszczenie do tych egzaminów we wniosku o dopuszczenie do tych egzaminów podaje także miejsce urodzenia oraz dołącza do wniosku świadectwo ukończenia sześcioletniej szkoły podstawowej.
3.
Okręgowa komisja egzaminacyjna dopuszcza do egzaminów eksternistycznych, o których mowa w ust. 1, osobę, która spełnia warunki określone w ust. 1 i w § 9 oraz ma ukończone osiemnaście lat w pierwszym dniu egzaminu eksternistycznego w sesji egzaminacyjnej, w której przystępuje do egzaminów eksternistycznych po raz pierwszy.
4.
Na podstawie zaświadczenia, o którym mowa w § 8 ust. 1, oraz komunikatu, o którym mowa w § 39 ust. 1, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej lub upoważniona przez niego osoba wskazują sposób lub sposoby dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminów eksternistycznych, o których mowa w ust. 1, z danych zajęć edukacyjnych w jesiennej sesji egzaminacyjnej w 2019 r. do potrzeb przystępującej do tego egzaminu osoby niewidomej, słabowidzącej, niesłyszącej, słabosłyszącej, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.
5.
Czas trwania egzaminu eksternistycznego z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania gimnazjum dla dorosłych wynosi 120 minut.
6.
Osoba, która zdała egzaminy eksternistyczne ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania gimnazjum dla dorosłych, otrzymuje świadectwo ukończenia gimnazjum wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną.
7.
W przypadku egzaminów eksternistycznych, o których mowa w ust. 1, wysokość wynagrodzenia dla osób wchodzących w skład zespołu nadzorującego oraz wysokość wynagrodzenia dla egzaminatorów sprawdzających i oceniających rozwiązania zadań egzaminacyjnych zapisane w arkuszach egzaminacyjnych i wypełniających karty punktowania określają przepisy wydane na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 13 ustawy i art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245 i 2432 oraz z 2019 r. poz. 534 i 1287).
§ 42.
1.
Do egzaminów eksternistycznych z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, przeprowadzanych do dnia 28 lutego 2023 r., dopuszcza się osobę, która ukończyła gimnazjum albo ośmioletnią szkołę podstawową.
2.
Do egzaminów eksternistycznych, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy § 2, § 6-9, § 11 ust. 2-4, § 12 ust. 3 i 4, § 13 ust. 1, § 14, § 15 ust. 1, § 16-27, § 28 ust. 1, § 29-32 i § 35, z tym że osoba ubiegająca się o dopuszczenie do tych egzaminów we wniosku o dopuszczenie do tych egzaminów podaje także miejsce urodzenia.
3.
Okręgowa komisja egzaminacyjna dopuszcza do egzaminów eksternistycznych, o których mowa w ust. 1, osobę, która spełnia warunki określone w ust. 1 i w § 9 oraz ma ukończone osiemnaście lat w pierwszym dniu egzaminu eksternistycznego w sesji egzaminacyjnej, w której przystępuje do egzaminów eksternistycznych po raz pierwszy.
4.
Na podstawie zaświadczenia, o którym mowa w § 8 ust. 1, oraz komunikatów, o których mowa w § 39 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej lub upoważniona przez niego osoba wskazują sposób lub sposoby dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminów eksternistycznych, o których mowa w ust. 1, z danych zajęć edukacyjnych w jesiennej sesji egzaminacyjnej w 2019 r. oraz w zimowej i jesiennej sesji egzaminacyjnej w 2020 r. do potrzeb przystępującej do tego egzaminu osoby niewidomej, słabowidzącej, niesłyszącej, słabosłyszącej, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.
5.
W przypadku egzaminów eksternistycznych, o których mowa w ust. 1, wysokość wynagrodzenia dla osób wchodzących w skład zespołu nadzorującego oraz wysokość wynagrodzenia dla egzaminatorów sprawdzających i oceniających rozwiązania zadań egzaminacyjnych zapisanych w arkuszach egzaminacyjnych i wypełniających karty punktowania określają przepisy wydane na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 13 ustawy i art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.
§ 43.
1.
Do egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej, przeprowadzanych do dnia 29 lutego 2020 r., dopuszcza się osobę, która ukończyła gimnazjum albo ośmioletnią szkołę podstawową.
2.
Do egzaminów eksternistycznych, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy § 2, § 6-9, § 11 ust. 2-4, § 12 ust. 3 i 4, § 13 ust. 1, § 14, § 15 ust. 1, § 16-27, § 29-32 oraz § 35, z tym że osoba ubiegająca się o dopuszczenie do tych egzaminów we wniosku o dopuszczenie do tych egzaminów podaje także miejsce urodzenia oraz wskazuje jako typ szkoły, z zakresu której zamierza zdawać egzaminy eksternistyczne - zasadniczą szkołę zawodową, a także dołącza do wniosku świadectwo ukończenia gimnazjum albo świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej.
3.
Okręgowa komisja egzaminacyjna dopuszcza do egzaminów eksternistycznych, o których mowa w ust. 1, osobę, która spełnia warunki określone w ust. 1 i w § 9 oraz ma ukończone osiemnaście lat w pierwszym dniu egzaminu eksternistycznego w sesji egzaminacyjnej, w której przystępuje do egzaminów eksternistycznych po raz pierwszy.
4.
Na podstawie zaświadczenia, o którym mowa w § 8 ust. 1, oraz komunikatów, o których mowa w § 39 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej lub upoważniona przez niego osoba wskazują sposób lub sposoby dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminów eksternistycznych, o których mowa w ust. 1, z danych zajęć edukacyjnych w jesiennej sesji egzaminacyjnej w 2019 r. i w zimowej sesji egzaminacyjnej w 2020 r. do potrzeb przystępującej do tego egzaminu osoby niewidomej, słabowidzącej, niesłyszącej, słabosłyszącej, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.
5.
Egzaminy eksternistyczne, o których mowa w ust. 1, przeprowadza się z następujących obowiązkowych zajęć edukacyjnych:
1)
język polski;
2)
język obcy nowożytny;
3)
historia;
4)
wiedza o społeczeństwie;
5)
podstawy przedsiębiorczości;
6)
geografia;
7)
biologia;
8)
chemia;
9)
fizyka;
10)
matematyka;
11)
informatyka.
6.
Egzamin eksternistyczny z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej z danych zajęć edukacyjnych trwa od 120 do 150 minut. Czas trwania egzaminów eksternistycznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych określa się w informatorach, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 3 ustawy.
7.
Osoba, która zdała egzaminy eksternistyczne z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w ust. 5, otrzymuje zaświadczenie wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną.
8.
Wysokość wynagrodzenia dla osób wchodzących w skład zespołu nadzorującego wynosi:
1)
dla przewodniczącego zespołu nadzorującego - 1,5% stawki za godzinę;
2)
dla członka zespołu nadzorującego - 1% stawki za godzinę.
9.
Wysokość wynagrodzenia dla egzaminatorów sprawdzających i oceniających rozwiązania zadań egzaminacyjnych zapisane w arkuszach egzaminacyjnych i wypełniających karty punktowania, z zakresu egzaminów eksternistycznych, o których mowa w ust. 1, z danych zajęć edukacyjnych wynosi 0,40% stawki za każdy sprawdzony i oceniony arkusz egzaminacyjny i wypełnioną kartę punktowania łącznie.
§ 44.
1.
Do dnia 31 stycznia 2021 r. do egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dopuszcza się osobę, która:
1)
ukończyła gimnazjum albo ośmioletnią szkołę podstawową oraz
2)
co najmniej dwa lata kształciła się lub pracowała, w zawodzie, w którym wyodrębniono daną kwalifikację zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680 i 1681), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r.
2.
Do egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie stosuje się odpowiednio przepisy § 2, § 10, § 11, § 13 ust. 2 i § 35.
3.
Egzamin eksternistyczny potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przeprowadza się na warunkach i w trybie określonych w przepisach rozdziału 3b ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r.
4.
Zawody, w zakresie których nie przeprowadza się egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§ 45.
1.
Do wniosków o dopuszczenie do egzaminów eksternistycznych z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania gimnazjum dla dorosłych i trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych oraz z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej, na jesienną sesję egzaminacyjną w 2019 r., złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.
2.
Osoby, które złożyły wnioski, o których mowa w ust. 1, w terminie do dnia 30 września 2019 r., uzupełnią te wnioski w zakresie, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 4.
3.
Do wniosków o dopuszczenie do egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.
§ 46.
Począwszy od jesiennej sesji egzaminacyjnej w 2019 r. osoby, które zostały dopuszczone do egzaminów eksternistycznych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zdają te egzaminy na warunkach i w trybie określonych w niniejszym rozporządzeniu.
§ 47.
1.
Osoba, która przed dniem 1 sierpnia 2019 r. złożyła wniosek o dopuszczenie do egzaminów eksternistycznych z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania gimnazjum dla dorosłych, ale do dnia 31 października 2019 r. nie zdała egzaminów eksternistycznych ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych z tego zakresu, może do dnia 1 grudnia 2019 r. złożyć wniosek o dopuszczenie do egzaminów eksternistycznych z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania ośmioletniej szkoły podstawowej dla dorosłych.
2.
Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na wniosek osoby, o której mowa w ust. 1, zalicza tej osobie egzaminy eksternistyczne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania gimnazjum dla dorosłych, których zakres odpowiada zakresowi egzaminów eksternistycznych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania ośmioletniej szkoły podstawowej dla dorosłych, zdane przed dniem 1 listopada 2019 r.
3.
W przypadku zaliczenia egzaminu eksternistycznego z danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych zgodnie ust. 2, w indywidualnym protokole egzaminów eksternistycznych jako ocenę z egzaminu eksternistycznego z danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania ośmioletniej szkoły podstawowej dla dorosłych wpisuje się ocenę uzyskaną ze zdanego egzaminu eksternistycznego z danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania gimnazjum dla dorosłych.
4.
Jeżeli zakres zdanego przed dniem 1 listopada 2019 r. egzaminu eksternistycznego z danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania gimnazjum dla dorosłych nie odpowiada zakresowi egzaminu eksternistycznego z danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania ośmioletniej szkoły podstawowej dla dorosłych, osoba, o której mowa w ust. 1, przystępuje do egzaminu eksternistycznego z tych zajęć. W tym przypadku dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej zwalnia osobę, o której mowa w ust. 1, z opłaty za egzamin eksternistyczny z tych zajęć.
5.
Osoba, o której mowa w ust. 1, która nie przystąpiła do egzaminu eksternistycznego z danych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania gimnazjum dla dorosłych albo nie zdała egzaminu z tych zajęć i przystępuje do egzaminu eksternistycznego z danych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania ośmioletniej szkoły podstawowej dla dorosłych, wnosi opłatę za egzamin eksternistyczny z tych zajęć.
6.
Do osoby, o której mowa w ust. 1, dopuszczonej do egzaminów eksternistycznych z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania ośmioletniej szkoły podstawowej dla dorosłych przepisu § 12 ust. 2 nie stosuje się.
§ 48.
1.
Osoba, która przed dniem 1 grudnia 2019 r. złożyła wniosek o dopuszczenie do egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej, ale do dnia 29 lutego 2020 r. nie zdała egzaminów eksternistycznych ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w § 43 ust. 5, może do dnia 1 sierpnia 2020 r. złożyć wniosek o dopuszczenie do egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia dla absolwentów gimnazjum.
2.
Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na wniosek osoby, o której mowa w ust. 1, zalicza tej osobie egzaminy eksternistyczne z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej z danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których zakres odpowiada zakresowi egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia z danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zdane przed dniem 29 lutego 2020 r.
3.
W przypadku zaliczenia egzaminu eksternistycznego z danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych zgodnie z ust. 2, w indywidualnym protokole egzaminów eksternistycznych jako ocenę z egzaminu eksternistycznego z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia z danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych wpisuje się ocenę uzyskaną ze zdanego egzaminu eksternistycznego z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej z danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
4.
Jeżeli zakres zdanego przed dniem 29 lutego 2020 r. egzaminu eksternistycznego z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej z danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych nie odpowiada zakresowi egzaminu eksternistycznego z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia z danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, osoba, o której mowa w ust. 1, przystępuje do egzaminu eksternistycznego z tych zajęć. W tym przypadku dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej zwalnia osobę, o której mowa w ust. 1, z opłaty za egzamin eksternistyczny z tych zajęć.
5.
Osoba, o której mowa w ust. 1, która nie przystąpiła do egzaminu eksternistycznego z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej z danych zajęć edukacyjnych albo nie zdała egzaminu z tych zajęć i przystępuje do egzaminu eksternistycznego z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, z danych zajęć edukacyjnych wnosi opłatę za egzamin eksternistyczny z tych zajęć edukacyjnych.
6.
Do osoby, o której mowa w ust. 1, dopuszczonej do egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia przepisu § 12 ust. 2 nie stosuje się.
§ 49.
Osoba, która przed dniem 1 grudnia 2019 r. złożyła wniosek o dopuszczenie do egzaminów eksternistycznych z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, zdaje egzaminy eksternistyczne z zakresu tych zajęć w okresie nie dłuższym niż do zimowej sesji egzaminacyjnej w 2023 r. Przepisu § 12 ust. 2 nie stosuje się.
§ 50.
Komunikat w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminów eksternistycznych, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwszym ustawy, z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania ośmioletniej szkoły podstawowej dla dorosłych w jesiennej sesji egzaminacyjnej w 2019 r. ogłasza się w terminie do dnia 20 września 2019 r.
§ 51.
Komunikaty w sprawie:
1)
szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminów eksternistycznych z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania ośmioletniej szkoły podstawowej dla dorosłych do potrzeb osób niewidomych, słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, w jesiennej sesji egzaminacyjnej w 2019 r. oraz w zimowej i jesiennej sesji egzaminacyjnej w 2020 r.,
2)
szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia do potrzeb osób niewidomych, słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, w jesiennej sesji egzaminacyjnej w 2020 r.
-
ogłasza się w terminie do dnia 20 września 2019 r.
§ 52.
1.
Wniosek o dopuszczenie do egzaminów eksternistycznych z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania ośmioletniej szkoły podstawowej dla dorosłych na jesienną sesję egzaminacyjną w 2019 r. składa się w terminie do dnia 15 września 2019 r. Osoba ubiegająca się o dopuszczenie do tych egzaminów składa wraz z wnioskiem pisemną informację, w której wskazuje zajęcia edukacyjne, z zakresu których zamierza zdawać egzaminy eksternistyczne w jesiennej sesji egzaminacyjnej w 2019 r.
2.
Osoba dopuszczona do egzaminów eksternistycznych, o których mowa w ust. 1, w jesiennej sesji egzaminacyjnej w 2019 r. składa dowód wniesienia opłaty za egzaminy eksternistyczne z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych zdawane w tej sesji albo wniosek o zwolnienie z opłaty, o którym mowa w § 35 ust. 1, w terminie do dnia 20 września 2019 r.
3.
Wnioski o dopuszczenie do egzaminów eksternistycznych z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych składa się po raz pierwszy na jesienną sesję egzaminacyjną w 2023 r.
4.
Wnioski o dopuszczenie do egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia dla:
1)
osób będących absolwentami gimnazjum składa się po raz pierwszy na jesienną sesję egzaminacyjną w 2020 r.;
2)
osób będących absolwentami ośmioletniej szkoły podstawowej składa się po raz pierwszy na jesienną sesję egzaminacyjną w 2022 r.
5.
Wnioski o dopuszczenie do egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły II stopnia dla:
1)
osób będących absolwentami gimnazjum składa się po raz pierwszy na jesienną sesję egzaminacyjną w 2022 r.;
2)
osób będących absolwentami ośmioletniej szkoły podstawowej składa się po raz pierwszy na jesienną sesję egzaminacyjną w 2024 r.
6.
Wnioski o dopuszczenie do egzaminu eksternistycznego zawodowego składa się od dnia 1 lutego 2021 r.
§ 53.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Załącznik 1 WYKAZ ZAWODÓW, W ZAKRESIE KTÓRYCH NIE PRZEPROWADZA SIĘ EGZAMINU EKSTERNISTYCZNEGO ZAWODOWEGO
Załącznik 2 WYKAZ ZAWODÓW, W ZAKRESIE KTÓRYCH NIE PRZEPROWADZA SIĘ EGZAMINU EKSTERNISTYCZNEGO POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Słowa kluczowe:
egzamin

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel