Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego (Dz.U. z 2019 r., poz. 1637)

Dokument aktualny
Zobacz inne wersje:
Dz.U.19..1637
2020-03-28 Dz.U.20..538
rozporządzenie
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 14 sierpnia 2019 r.
w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego
(Dz.U. z dnia 28 sierpnia 2019 r.)

Na podstawie art. 46a ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078 i 1287) zarządza się, co następuje: 

§ 1.
1.
Rozporządzenie określa podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego, objętych klasyfikacją zawodów szkolnictwa artystycznego, stanowiącą załącznik do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa artystycznego (Dz. U. poz. 717):
1)
plastyk (symbol cyfrowy 343204);
2)
aktor cyrkowy (symbol cyfrowy 343502);
3)
aktor scen muzycznych (symbol cyfrowy 343601);
4)
muzyk (symbol cyfrowy 343602);
5)
tancerz (symbol cyfrowy 343701).
2.
Efekty kształcenia wspólne dla zawodów, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
3.
Podstawy programowe, o których mowa w ust. 1, określają załączniki nr 2-6 do rozporządzenia.
§ 2.
1.
Począwszy od roku szkolnego 2019/2020 efekty kształcenia wspólne dla zawodów określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia oraz podstawy programowe określone w załącznikach nr 2-6 do rozporządzenia stosuje się we wszystkich klasach (semestrach) publicznych szkół artystycznych.
2.
W ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia efekty kształcenia wspólne dla zawodów oraz podstawy programowe, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych (Dz. U. poz. 2248), stosuje się:
1)
w roku szkolnym 2019/2020 w klasach IV-VI;
2)
w roku szkolnym 2020/2021 w klasach V i VI;
3)
w roku szkolnym 2021/2022 w klasie VI.
3.
W ogólnokształcącej szkole baletowej efekty kształcenia wspólne dla zawodów oraz podstawy programowe, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych, stosuje się:
1)
w roku szkolnym 2019/2020 w klasach VII-IX;
2)
w roku szkolnym 2020/2021 w klasach VIII i IX;
3)
w roku szkolnym 2021/2022 w klasie IX.
4.
W szkole sztuki cyrkowej efekty kształcenia wspólne dla zawodów oraz podstawy programowe, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 września 2017 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych (Dz. U. poz. 1793), stosuje się:
1)
w roku szkolnym 2019/2020 w klasach II i III;
2)
w roku szkolnym 2020/2021 w klasie III.
5.
W klasach dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych, o których mowa w § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych (Dz. U. poz. 1125 oraz z 2018 r. poz. 2485), stosuje się efekty kształcenia wspólne dla zawodów oraz podstawy programowe określone w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych, do czasu zakończenia kształcenia w tych klasach.
6.
W dotychczasowych ogólnokształcących szkołach sztuk pięknych stosuje się efekty kształcenia wspólne dla zawodów oraz podstawy programowe określone w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych, do czasu wygaśnięcia kształcenia w tych szkołach, o którym mowa w § 9 ust. 4 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych.
7.
Przepis ust. 6 stosuje się odpowiednio do klas dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, prowadzonych w liceum sztuk plastycznych, o których mowa w § 9a ust. 3 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych, do czasu zakończenia kształcenia w tych klasach.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.
Załącznik 1 EFEKTY KSZTAŁCENIA WSPÓLNE DLA ZAWODÓW ARTYSTYCZNYCH NA KONIEC NAUKI W SZKOLE PROWADZĄCEJ KSZTAŁCENIE W ZAWODACH SZKOLNICTWA ARTYSTYCZNEGO
Załącznik 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PLASTYK
Załącznik 3 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE AKTOR CYRKOWY
Załącznik 4 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE AKTOR SCEN MUZYCZNYCH
Załącznik 5 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MUZYK
Załącznik 6 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TANCERZ
Słowa kluczowe:
szkołaszkoła muzyczna

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel