Przykłady wykorzystania dokumentacji i opracowania wniosków z nadzoru dyrektora przedszkola

Bożena Winczewska

Bożena Winczewska

Data publikacji: 17 lipca 2018 r.
Poleć znajomemu
Przykłady wykorzystania dokumentacji i opracowania wniosków z nadzoru dyrektora przedszkola

Sierpniowe zebranie rady pedagogicznej w przedszkolu jest ostatecznym terminem rozliczenia się dyrektora z zadań nadzoru pedagogicznego. Aby przygotować sprawozdanie, dyrektor  musi zebrać odpowiednią dokumentację i przygotować wnioski. Poznaj 15 dokumentówprzydatnych do przygotowania sprawozdania oraz przykłady wykorzystania tej dokumentacji, a także sposoby opracowania wyników oraz wniosków z nadzoru.

Obowiązki dyrektora związane z nadzorem

Sprawowanie przez dyrektora przedszkola nadzoru pedagogicznego łączy się z obowiązkami:

1)  opracowania planu nadzoru pedagogicznego na każdy rok szkolny,

2)  przedstawienia planu radzie pedagogicznej do 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan,

3)  przedstawienia radzie pedagogicznej przed zakończeniem roku szkolnego, nie później niż do 31 sierpnia, wyników i wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w danym roku szkolnym.

Dyrektor przedszkola, wraz ze współpracującymi z nim nauczycielami zajmującymi stanowiska kierownicze, w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego ma do wykonania następujące zadania:

1)  przeprowadzenie ewaluacji wewnętrznej w odniesieniu do zagadnień uznanych w przedszkolu za istotne w jego działalności i wykorzystanie jej wyników do doskonalenia jakości pracy przedszkola,

2)  kontrolowanie przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola,

3)  wspomaganie nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez: diagnozę pracy przedszkola, planowanie działań rozwojowych, w tym motywowanie nauczycieli do doskonalenia zawodowego, prowadzenie działań rozwojowych, w tym organizowanie szkoleń i narad,

4)  monitorowanie pracy przedszkola. 

Monitorowanie nową formą nadzoru pedagogicznego

Do zestawu form stosowanych w nadzorze pedagogicznym monitorowanie pracy przedszkola wprowadziło rozporządzenie MEN z 25 sierpnia 2017 r. Jest to proces systematycznego pozyskiwania, gromadzenia, analizowania i interpretowania informacji o działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej oraz wykrywania nieprawidłowości i ich korygowania. Celem monitorowania jest jak najwcześniejsze zidentyfikowanie zdarzeń, które mogą zakłócić prawidłową realizację zadań i eliminowanie zagrożeń.

Obowiązek monitorowania pracy przedszkola od 1 września 2017 r. wymagał od dyrektora przedszkola:

 • uzupełnienia planu nadzoru pedagogicznego o tę formę nadzoru,
 • ustalenia zakresu monitorowania pracy przedszkola,
 • podjęcia działań umożliwiających zgromadzenie informacji o działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej w ustalonym zakresie.
Monitorowanie jest obowiązkiem, ale zakres, w jakim będzie realizowane, zależy od decyzji dyrektora.

15 dokumentów przydatnych do przygotowania sprawozdania

Odpowiednie dokumentowanie zrealizowanych form nadzoru powinno pomóc dyrektorowi przedszkola przygotować sprawozdanie. Przydatnymi w przygotowaniu informacji o wynikach sprawowanego nadzoru mogą być:

1)  plan nadzoru pedagogicznego,

2)  raport lub inna forma przedstawienia wyników i wniosków z ewaluacji,

3)  protokoły kontroli lub inna forma rejestrowania ustaleń kontroli,

4)  sprawozdania z realizacji zadań nadzoru sprawowanego przez wicedyrektora i innych nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w przedszkolu,

5)  arkusze monitorowania,

6)  arkusze obserwacji zajęć i czynności - zestawienia zbiorcze z tych arkuszy,

7)  analizy, diagnozy i opracowania zbiorcze przygotowane przez nauczycieli w oczekiwanym przez dyrektora zakresie,

8)  sprawozdanie z realizacji zadań zespołu powołanego przez dyrektora przedszkola do wykonania zadań statutowych przedszkola,

9)  raport z diagnozy pracy przedszkola,

10)  zestawienia statystyczne, np. udziału nauczycieli w organizowanych szkoleniach i naradach,

11)  plan doskonalenia nauczycieli i jego realizacja,

12)  dokumentacja szkoleń organizowanych w przedszkolu,

13)  karty ewaluacji oceniające przydatność organizowanego wspomagania nauczycieli,

14)  protokoły zebrań rady pedagogicznej,

15)  notatki służbowe.

W każdym przedszkolu nadzór pedagogiczny może być dokumentowany w inny sposób, właściwy dla danego przedszkola.

Propozycja wykorzystania dokumentacji i sposobu opracowania wyników oraz wniosków z nadzoru

Niezbędne dokumenty

Czynności do wykonania

Zawartość informacji o wynikach

Wnioski

Ewaluacja

(proces gromadzenia, analizowania i komunikowania informacji na temat wartości podejmowanych działań)

Raport z ewaluacji przeprowadzonej w zakresie zgodnym z przedmiotem ewaluacji ustalonym w planie nadzoru

Przeczytać raport, w szczególności część dot. wyników badania i wniosków, jakie wypracował zespół prowadzący ewaluację.

Przygotować krótką informację o wynikach ewaluacji (raport był prezentowany i dyskutowany w całości z radą pedagogiczną po przeprowadzeniu ewaluacji).

Zebrać wszystkie ustalone po przeprowadzonej ewaluacji wnioski.

Przedstawienie:

 • przedmiotu ewaluacji (dlaczego dane zagadnienie zostało uznane w przedszkolu za istotne w jego działalności)
 • końcowych wyników badania ustalonych przez zespół prowadzący ewaluację
 • mocnych i słabych stron przedszkola w zakresie przedmiotu badania, bez własnych ocen, spostrzeżeń i opinii oraz interpretacji wyników.

W informacji należy odwoływać się do materiałów źródłowych zgromadzonych w trakcie ewaluacji.

Zapisać wnioski i rekomendacje wypracowane przez zespół prowadzący ewaluację.

Określić, w jaki sposób wyniki ewaluacji zostaną wykorzystane do doskonalenia jakości pracy przedszkola.

Wskazać działania usprawniające pracę przedszkola oraz terminy podjęcia działań naprawczych, jeśli są konieczne.

Kontrole

(działania w celu oceny stanu przestrzegania przepisów prawa dot. Działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola)

Protokoły kontroli prowadzonych przez dyrektora

Sprawozdania z realizacji zadań nadzoru sprawowanego przez inne osoby zajmujące stanowiska kierownicze

Zestawienia zbiorcze z analizy dokumentacji przebiegu nauczania

Dokumentacja obserwacji zajęć i czynności nauczycieli

Przeprowadzić analizę informacji zawartych w dokumentach z kontroli.

Dokonać oceny stanu przestrzegania przepisów prawa przez nauczycieli w badanych zakresach

Opracować wyniki kontroli

Sformułować wnioski 

Skonfrontować wnioski z analizy dokumentów z wnioskami wynikającymi z obserwacji

Przedstawić

 • tematykę i liczbę przeprowadzonych kontroli planowych
 • liczbę, tematy i przyczyny prowadzenia kontroli doraźnych.
 • liczbę nauczycieli objętych każdą kontrolą
 • czynności podejmowane w celu pozyskiwania informacji (analiza dokumentacji, obserwacje zajęć i czynności),
 • wyniki kontroli, w tym: zakres, w jakim nauczyciele realizowali zadania zgodnie z przepisami, w jakim nauczyciele nie przestrzegali przepisów prawa, stwierdzone nieprawidłowości (stosowanie jakich przepisów sprawiało nauczycielom problemy), liczbę lub % nauczycieli naruszających obowiązujące przepisy (nie należy wymieniać nazwisk), własną ocenę stanu przestrzegania przepisów prawa przez nauczycieli w kontrolowanym zakresie.

Z wniosków powinno wynikać, czy:

 • nauczyciele (wszyscy/większość/ niewielu) znają obowiązujące przepisy (jakie?) i ich przestrzegają
 • występują nieprawidłowości (w jakim zakresie?)
 • stwierdzone nieprawidłowości wymagają kontynuowania kontroli w dotychczasowym lub szerszym zakresie (negatywna ocena przestrzegania przez nauczycieli przepisów),
 • niezbędne będzie podjęcie dodatkowych działań (np. wspomaganie nauczycieli)

Wspomaganie

(działania mające na celu inspirowanie i intensyfikowanie procesów służących poprawie i doskonaleniu pracy, ukierunkowane na rozwój dzieci)

Raport z diagnozy pracy przedszkola sporządzony z wykorzystaniem różnych źródeł informacji

Zestawienia statystyczne dot. udziału nauczycieli w proponowanych formach

Plan doskonalenia nauczycieli i jego realizacja

Dokumentacja szkoleń organizowanych w przedszkolu

Karty ewaluacji oceniające przydatność organizowanego wspomagania

Karty monitorowania wdrażania nowej wiedzy i umiejętności w praktyce

Dokonać analiza informacji zawartych w dokumentacji wspomagania

Ustalić stopień korzystania nauczycieli z proponowanych form i ich aktywności w tym zakresie

Dokonać analiza informacji zwrotnej o jakości i przydatności proponowanych form

Przedstawić:

 • wyniki diagnozy pracy przedszkola i określić na jej podstawie kluczowe obszary dla jego rozwoju
 • obszary wymagające wspomagania (słabe punkty, priorytety)
 • liczbę nauczycieli korzystających z poszczególnych form.

Z podsumowania wspomagania nauczycieli powinno wynikać, czy nauczyciele:

 • byli zainteresowani doskonaleniem się i rozwojem zawodowym,
 • korzystali z organizowanego wspomagania,
 • ocenili je, jako przydatne,
 • wykorzystywali nabytą wiedzę i umiejętności w praktyce.

Wnioski ze wspomagania nauczycieli powinny wskazywać, w jakim zakresie zaplanowane i zrealizowane wspomaganie było zgodne z potrzebami nauczycieli i przedszkola, czy z oferowanego zakresu wspomagania korzystali wszyscy nauczyciele.

Monitorowanie

(działania obejmujące zbieranie i analizę informacji o działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, w celu identyfikowania i eliminowania zagrożeń w prawidłowej realizacji zadań przedszkola)

Karty monitorowania

Dokumentacja obserwacji zajęć i czynności

Analizy, diagnozy i opracowania przygotowane przez nauczycieli w oczekiwanym przez dyrektora zakresie

Zestawienia zbiorcze -ilościowe i jakościowe

Dokonać analiza i ocena zgromadzonych informacji

Przedstawić

 • jakiego rodzaju informacje były gromadzone i z czego wynikała potrzeba ich zbierania (np. ustalone w ubiegłym roku szkolnym wnioski z nadzoru, wprowadzona od 1 września do przedszkoli nowa podstawa programowa), 
 • za pomocą jakich narzędzi były pozyskiwane oraz jak często i w jakim celu były analizowane,
 • zidentyfikowane problemy w obszarze objętym monitorowaniem (np. niedostateczne działania nauczycieli służące zapewnieniu bezpieczeństwa dzieciom w grupach)
 • sposób eliminowania zagrożeń w prawidłowej realizacji zadań przedszkola.

Wnioski z monitorowania powinny być bezpośrednio powiązane ze zidentyfikowanymi zagrożeniami np.

Nauczyciele nie przestrzegali zasad sprawowania opieki nad dziećmi podczas pobytu w ogrodzie przedszkolnym.   Zobowiązanie nauczycieli do przeprowadzenia praktycznej nauki korzystania z urządzeń na terenie przedszkola i ciągłego nadzoru nad dziećmi podczas zajęć ruchowych w ogrodzie. Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom podczas zajęć w ogrodzie będzie przedmiotem kontroli w nowym roku szkolnym.

Rada pedagogiczna zobowiązana jest do ustalenia sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ nadzoru pedagogicznego, w celu doskonalenia pracy przedszkola (art. 70 ust. 1 pkt 6 ustawy – Prawo oświatowe).
Wzór sprawozdania z nadzoru pedagogicznego dla dyrektora szkoły (po dostosowaniu można go również wykorzystać w przedszkolu) - można pobrać tutaj>>
Bożena Winczewska

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel