Nagroda jubileuszowa nauczyciela wypłacana we wrześniu – składniki i termin wypłaty

Data publikacji: 16 września 2020 r.
Poleć znajomemu
Nagroda jubileuszowa nauczyciela wypłacana we wrześniu – składniki i termin wypłaty

Wielu nauczycieli nabywa prawo do nagrody jubileuszowej we wrześniu, co może negatywnie wpłynąć na jej wysokość. Sprawdź, których składników wynagrodzenia nauczyciela nie wliczamy do nagrody wypłacanej na początku roku szkolnego oraz czy można wypłacić nagrodę później, by zwiększyć jej podstawę.

Nagroda jubileuszowa nauczyciela liczona jak ekwiwalent za urlop

Karta Nauczyciela gwarantuje nauczycielom prawo do nagrody za wieloletnią pracę, czyli tzw. jubilata (art. 47 ust. 1). Kwestie szczegółowe związane z nabyciem prawa do nagrody i jej wypłatą regulują przepisy rozporządzenia MENiS w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania, zgodnie z którym nagrodę oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy (§3 ust. 3 ww. rozporządzenia).

Składniki wliczane do nagrody jubileuszowej

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli przewiduje w § 6 ust. 1, że ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy nauczycieli ustala się, stosując zasady obowiązujące przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.

W wynagrodzeniu za urlop wypoczynkowy nauczyciela a tym samym w podstawie nagrody uwzględnia się:

 • wynagrodzenie zasadnicze,
 • dodatki: za wysługę lat, motywacyjny, funkcyjny oraz za warunki pracy,
 • wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
 • dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej,
 • odrębne wynagrodzenie za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze wykonywane w dniu wolnym od pracy,
 • wynagrodzenie za pracę w święto,
 • jednorazowy dodatek uzupełniający.

Nie uwzględnia się natomiast:

 • wynagrodzenia za czas gotowości do pracy oraz za czas niezawinionego przez pracownika przestoju,
 • wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego oraz wynagrodzenia za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
 • wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną
  (§1 rozporządzenia MEN z 26 czerwca 2001 r.).

Wrześniowa nagroda bez dodatku funkcyjnego

Składniki wynagrodzenia określone w stawkach miesięcznych w stałej wysokości oraz składniki wynagrodzenia określone procentowo od tych stawek uwzględnia się w wysokości należnej w miesiącu wykorzystywania urlopu, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy okres wykonywania zadań lub zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego jest krótszy niż okres roku szkolnego, wysokość dodatku oblicza się, mnożąc otrzymywaną stawkę z tego tytułu przez liczbę miesięcy, w których nauczyciel wykonywał zadania lub zajęcia. Uzyskaną kwotę dzieli się przez liczbę miesięcy roku szkolnego poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu (§2 rozporządzenia MEN z 26 czerwca 2001 r.).

W sytuacji, gdy nagroda jest wypłacana we wrześniu nauczyciel, któremu przyznano dodatek funkcyjny nie będzie miał  uwzględnionego tego dodatku w jej podstawie. W momencie obliczania nagrody nie będzie bowiem jeszcze pełnego miesiąca wykonywania funkcji w danym roku szkolnym, a ponadto nie ma też miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu, co w tym wypadku należy odczytywać jako poprzedzających nabycie prawa do nagrody.

Wrześniowa nagroda bez godzin ponadwymiarowych

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oblicza się, mnożąc przeciętną miesięczną liczbę godzin z okresu miesięcy danego roku szkolnego poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu, a jeżeli okres zatrudnienia jest krótszy od roku szkolnego - z tego okresu, przez godzinową stawkę wynagrodzenia przysługującą w miesiącu wykorzystywania urlopu (§4 rozporządzenia MEN z 26 czerwca 2001 r.).

W konsekwencji w podstawie nagrody jubileuszowej wypłacanej we wrześniu nie uwzględnia się wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, gdyż nie ma miesięcy roku szkolnego poprzedzających wrzesień, z których można by uśrednić wynagrodzenie za te godziny.

Liczymy nagrodę na dzień nabycia do niej prawa lub dzień wypłaty

Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie miesięczne przysługujące nauczycielowi w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli jest to dla nauczyciela korzystniejsze - wynagrodzenie przysługujące mu w dniu jej wypłaty (§3 ust. 3 rozporządzenia MENiS z 31 października 2001 r.).

Nagroda jubileuszowa powinna być wypłacona nauczycielowi w dniu nabycia prawa do tego świadczenia. Jeśli moment wypłaty się odwlecze należy obliczyć hipotetyczne nagrody na dzień nabycia prawa do niej i na dzień wypłaty i wypłacić wyższe świadczenie.

Nie można sztucznie zwiększać wysokości nagrody

Co do zasady nauczyciel nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu, w którym upływa okres uprawniający do nagrody i wtedy też powinna nastąpić jej wypłata.  Zwłoka w wypłacie nagrody w celu jej zwiększenia (nawet na wniosek  nauczyciela) nie jest zgodna z interesem szkoły, której działalność finansowana jest ze środków publicznych. W mojej ocenie, która oparta jest zresztą na przepisach prawa, osoby odpowiedzialne za wydatkowanie środków szkoły nie powinny "iść na rękę" zatrudnionym nauczycielom kosztem finansów szkoły. 

dr Patryk Kuzior

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel