Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 410)

Dokument archiwalny
Zobacz inne wersje:
Dz.U.20..410
2020-03-20 Dz.U.20..492 § 1
2020-04-06 Dz.U.20..595 § 1
2020-04-09 Dz.U.20..642 § 1
2020-04-15 Dz.U.20..642 § 1
2020-04-24 Dz.U.20..742 § 1
2020-05-04 Dz.U.20..780 § 1
2020-05-06 Dz.U.20..780 § 1
2020-05-18 Dz.U.20..871 § 1
2020-05-25 Dz.U.20..871 § 1
2020-06-01 Dz.U.20..953 § 1
2020-06-04 Dz.U.20..990 § 1
2020-06-06 Dz.U.20..1004 § 1
2020-06-08 Dz.U.20..990 § 1
2020-06-29 Dz.U.20..1110 § 1
rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 marca 2020 r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
(Dz.U. z dnia 11 marca 2020 r.)

Na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1.
Rozporządzenie określa:
1)
jednostki systemu oświaty, których funkcjonowanie zostaje czasowo ograniczone w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;
2)
okres, na jaki zostaje ograniczone funkcjonowanie jednostek systemu oświaty, o których mowa w pkt 1;
3)
zakres czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o których mowa w pkt 1.
§ 2.
1.
W okresie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie następujących publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty:
1)
(uchylony)
2)
(uchylony)
3)
szkół wszystkich typów;
4)
(uchylony)
5)
placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego;
6)
placówek artystycznych;
7)
(uchylony)
8)
kolegiów pracowników służb społecznych.
1a.
W okresie od dnia 6 kwietnia 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie następujących publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty:
1)
(uchylony)
2)
szkół specjalnych funkcjonujących w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii;
3)
szkół specjalnych funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych;
4)
(uchylony)
5)
(uchylony)
2.
Przepisy ust. 1 i 1a nie dotyczą:
1)
(uchylony)
2)
(uchylony)
3)
szkół specjalnych funkcjonujących w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych;
4)
szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych;
5)
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych;
6)
przedszkoli specjalnych funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych;
7)
(uchylony)
8)
branżowych szkół I stopnia w zakresie zajęć praktycznych dla uczniów będących młodocianymi pracownikami.
2a.
(uchylony)
2b.
(uchylony)
2c.
(uchylony)
2d.
(uchylony)
3.
(uchylony)
4.
(uchylony)
§ 3.
Czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o których mowa w § 2 ust. 1 i 1a, polega na zawieszeniu prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, z tym że:
1)
(uchylony)
2)
w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe - zawieszenie nie dotyczy zaplanowanych do realizacji w okresie ferii letnich:
a)
praktyk zawodowych, o których mowa w pkt 2a i 2f,
b)
zajęć praktycznych dla uczniów szkół policealnych, o których mowa w pkt 2b,
c)
staży uczniowskich, o których mowa w pkt 2d,
d)
zajęć praktycznych dla uczniów branżowych szkół I stopnia niebędących młodocianymi pracownikami, o których mowa w pkt 2g,
e)
zajęć praktycznych dla uczniów techników, o których mowa w pkt 2h,
f)
zajęć w ramach regionalnych programów operacyjnych lub w ramach programów edukacyjnych Unii Europejskiej, o których mowa w pkt 2i;
2a)
dopuszcza się możliwość realizacji praktyk zawodowych przez uczniów szkół policealnych u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych po uzyskaniu zgody ucznia, a w przypadku niepełnoletniego ucznia - po uzyskaniu zgody jego rodzica;
2b)
dopuszcza się możliwość realizacji zajęć praktycznych przez uczniów szkół policealnych po uzyskaniu zgody ucznia, a w przypadku niepełnoletniego ucznia - po uzyskaniu zgody jego rodzica;
2c)
(uchylony)
2d)
dopuszcza się możliwość realizacji stażu uczniowskiego przez uczniów branżowych szkół I stopnia niebędących młodocianymi pracownikami i uczniów techników u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, po uzyskaniu zgody ucznia, a w przypadku niepełnoletniego ucznia - po uzyskaniu zgody jego rodzica;
2e)
(uchylony)
2f)
dopuszcza się możliwość realizacji praktyk zawodowych przez uczniów techników u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych po uzyskaniu zgody ucznia, a w przypadku niepełnoletniego ucznia - po uzyskaniu zgody jego rodzica;
2g)
dopuszcza się możliwość realizacji zajęć praktycznych, o których mowa w pkt 2 lit. d, przez uczniów branżowych szkół I stopnia niebędących młodocianymi pracownikami po uzyskaniu zgody ucznia, a w przypadku niepełnoletniego ucznia - po uzyskaniu zgody jego rodzica;
2h)
dopuszcza się możliwość realizacji zajęć praktycznych, o których mowa w pkt 2 lit. e, przez uczniów techników po uzyskaniu zgody ucznia, a w przypadku niepełnoletniego ucznia - po uzyskaniu zgody jego rodzica;
2i)
dopuszcza się możliwość realizacji zajęć, o których mowa w pkt 2 lit. f, w ramach regionalnych programów operacyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2019 r. poz. 1295 i 2020), lub w ramach programów edukacyjnych Unii Europejskiej, po uzyskaniu zgody ucznia, a w przypadku niepełnoletniego ucznia - po uzyskaniu zgody jego rodzica;
3)
(uchylony)
4)
(uchylony)
5)
(uchylony)
6)
(uchylony)
6a)
(uchylony)
7)
w okresie ferii letnich dopuszcza się możliwość prowadzenia działalności przez internat zorganizowany w szkole lub centrum kształcenia zawodowego za zgodą organu prowadzącego szkołę lub centrum.
§ 3a.
1.
(uchylony)
1a.
W okresie od dnia 29 czerwca 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r. zadania jednostek systemu oświaty, o których mowa w § 2 ust. 1 i 1a, mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, z zastrzeżeniem ust. 4 oraz § 3 pkt 2-2i i 7.
2.
(uchylony)
3.
(uchylony)
3a.
(uchylony)
3b.
(uchylony)
4.
W okresie od dnia 29 czerwca 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r. kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, z wyłączeniem turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników dla uczniów będących młodocianymi pracownikami, może być realizowane w miejscu prowadzenia danej formy pozaszkolnej po uzyskaniu zgody słuchacza lub uczestnika danej formy pozaszkolnej, a w przypadku niepełnoletniego słuchacza lub uczestnika - po uzyskaniu zgody jego rodzica.
§ 3b.
1.
W przypadku szkół artystycznych dopuszcza się możliwość:
1)
(uchylony)
2)
w przypadku uczniów szkół muzycznych – udostępnienia sal dydaktycznych, instrumentarium oraz koniecznego sprzętu technicznego w celu przeprowadzenia prób i ćwiczeń mających na celu:
a)
przygotowanie do egzaminu dyplomowego,
b)
przygotowanie do egzaminów związanych z kontynuacją nauki w szkole muzycznej II stopnia, ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia oraz uczelni artystycznej;
3)
w przypadku uczniów szkół plastycznych – udostępnienia pracowni plastycznych w celu przygotowania i wykonania pracy dyplomowej.
2.
(uchylony)
§ 4.
(uchylony)
§ 4a.
(uchylony)
§ 4b.
Przepisy § 3a i § 3b stosuje się również do jednostek systemu oświaty:
1)
których działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza została zawieszona na podstawie odrębnych przepisów w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
2)
(uchylony)
§ 4c.
(uchylony)
§ 4d.
Do jednostek systemu oświaty, których funkcjonowanie nie jest czasowo ograniczone albo zawieszone, oraz w przypadkach, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 8, § 3 pkt 2a-2i i 7 oraz § 3a ust. 4, stosuje się przepisy odrębne dotyczące ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, a w przypadku przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół policealnych, branżowych szkół I stopnia i techników - także wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania udostępnione na stronie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Słowa kluczowe:
oświata

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel