Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1334)

Dokument aktualny
Zobacz inne wersje:
Dz.U.17..2184
2019-10-25 Dz.U.19..1815 Art. 15
2020-04-18 Dz.U.20..695 Art. 58
tekst jednolity Dz.U.20..1334
2021-01-05 Dz.U.21..4 Art. 5
z dnia 1 stycznia 2017 r.
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (Dz.U. z 2017 r. nr , poz. 2184)
(Dz.U. z dnia 1 stycznia 2017 r.)
Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 1.
Ustawa określa cele i źródła finansowania Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, zwanej dalej „OSE”, operatora OSE oraz jego zadania.
Art. 2.
OSE jest publiczną siecią telekomunikacyjną służącą świadczeniu publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych szkole w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949), z wyjątkiem szkół dla dorosłych, zwanej dalej „szkołą”.
Art. 3.
OSE działa w celu:
1)
umożliwienia szkole szerokopasmowego dostępu do Internetu;
2)
podnoszenia poziomu kompetencji cyfrowych uczniów, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli;
3)
umożliwienia wspomagania procesu kształcenia w szkole.
Rozdział 2
Zadania operatora OSE
Art. 4.
Operatorem OSE jest Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy.
Art. 5.
Do zadań operatora OSE należy:
1)
przygotowanie OSE w sposób umożliwiający świadczenie z jej wykorzystaniem usług, o których mowa w pkt 2, 3 i 5, jej eksploatację, utrzymanie, usuwanie awarii, modernizację oraz nadzór nad jej funkcjonowaniem;
2)
świadczenie szkole usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu o symetrycznej przepustowości co najmniej 100 Mb/s;
3)
świadczenie szkole usług bezpieczeństwa teleinformatycznego, obejmujących ochronę przed szkodliwym oprogramowaniem, monitorowanie zagrożeń i bezpieczeństwa sieciowego oraz przeciwdziałanie dostępowi do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju uczniów;
4)
promowanie zasad bezpiecznego korzystania z technologii cyfrowych;
5)
tworzenie i udostępnianie usług ułatwiających użytkownikom OSE dostęp do technologii cyfrowych.
Art. 5a.
Operator OSE może nieodpłatnie wyposażać szkoły w sprzęt komputerowy i inne urządzenia multimedialne, a także zapewniać szkołom usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z niezbędnymi urządzeniami umożliwiającymi korzystanie z tych usług oraz oprogramowanie, umożliwiające uczniom uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
Art. 6.
1.
W przypadku gdy warunki techniczne istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej nie pozwalają na świadczenie usługi spełniającej parametry, o których mowa w art. 5 pkt 2, minister właściwy do spraw informatyzacji, po zasięgnięciu opinii Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, na wniosek operatora OSE, zawierający:
1)
uzasadnienie braku możliwości świadczenia usługi spełniającej parametry, o których mowa w art. 5 pkt 2, oraz
2)
wskazanie maksymalnych parametrów usługi, której świadczenie jest możliwe
-
może zezwolić na świadczenie usługi niespełniającej parametrów określonych w art. 5 pkt 2 na czas określony, nie dłuższy niż 12 miesięcy. 
2.
Operator OSE może finansować szkole usługę szerokopasmowego dostępu do Internetu nieświadczoną przez operatora OSE, w przypadku gdy została zawarta umowa, o której mowa w art. 7 ust. 4, ale z przyczyn niezależnych od operatora OSE nie ma on możliwości świadczenia szkole usługi, o której mowa w art. 5 pkt 2. Usługa ta jest finansowana do dnia rozpoczęcia świadczenia przez operatora OSE usługi, o której mowa w art. 5 pkt 2, chyba że szkoła do tego dnia rozwiązała umowę o świadczenie usług przez operatora OSE. 
3.
Finansowanie, o którym mowa w ust. 2, odpowiada rzeczywistemu kosztowi korzystania przez szkołę z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu nieświadczonej przez operatora OSE, jednak nie może przekroczyć kosztów świadczenia szkole przez operatora OSE usługi o symetrycznej przepustowości 100 Mb/s. 
Art. 7.
1.
Operator OSE sporządza i na bieżąco aktualizuje, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy, harmonogram wskazujący możliwy termin rozpoczęcia świadczenia usług, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3 albo art. 6, uwzględniając informacjeo istniejącej i planowanej infrastrukturze telekomunikacyjnej umożliwiającej świadczenie szkole tych usług.
2.
Harmonogram udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej operatora OSE.
3.
Organ prowadzący szkołę wskazaną w harmonogramie albo dyrektor szkoły, za zgodą tego organu, może złożyć do operatora OSE wniosek o świadczenie usług, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3 albo art. 6.
4.
Operator OSE rozpoczyna świadczenie usług, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3 albo art. 6, w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia zawarcia z organem prowadzącym szkołę albo dyrektorem szkoły, za zgodą tego organu, umowy o świadczenie tych usług.
5.
Organ prowadzący szkołę zapewnia tej szkole szerokopasmowy dostęp do Internetu o symetrycznej przepustowości co najmniej 100 Mb/s, jeżeli organ ten albo dyrektor szkoły, za zgodą tego organu:
1)
nie złożył do operatora OSE wniosku w terminie 6 miesięcy od dnia wskazania szkoły w harmonogramie lub
2)
zaprzestał korzystania z usług operatora OSE, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3 albo art. 6.
6.
Organ prowadzący szkołę obowiązany zapewnić szkole szerokopasmowy dostęp do Internetu o symetrycznej przepustowości co najmniej 100 Mb/s może złożyć do ministra właściwego do spraw informatyzacji wniosek o udzielenie zgody na świadczenie usługi niespełniającej parametrów określonych w ust. 5, zawierający:
1)
uzasadnienie braku możliwości wykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 5;
2)
wskazanie przyczyn niezłożenia wniosku do operatora OSE;
3)
wskazanie maksymalnych parametrów usługi, której zapewnienie przez organ prowadzący szkołę jest możliwe.
7.
Minister właściwy do spraw informatyzacji, po zasięgnięciu opinii Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, udziela, w formie decyzji, zgody, o której mowa w ust. 6, w przypadku gdy warunki techniczne istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej nie pozwalają na wykonanie obowiązku, o którym mowa w ust. 5. W decyzji określa się czas, na który udzielana jest zgoda, nie dłuższy niż 12 miesięcy, oraz minimalne parametry usługi, której świadczenie zapewnia organ prowadzący szkołę.
Art. 8.
1.
W ramach wykonywania zadań, o których mowa w art. 5 pkt 1–3 i art. 6, operator OSE wykorzystuje istniejącą infrastrukturę telekomunikacyjną, z uwzględnieniem przedsiębiorstw będących własnością Skarbu Państwa, z zachowaniem zasady równego traktowania i uczciwej konkurencji oraz otwartej, przejrzystej i niedyskryminującej procedury uzyskiwania dostępu do tej infrastruktury lub korzystania z usług transmisji danych.
1a.
Operator OSE może korzystać z infrastruktury telekomunikacyjnej należącej do jednostek samorządu terytorialnego prowadzących działalność, o której mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2062, z 2018 r. poz. 1118 oraz z 2019 r. poz. 1815), lub korzystać z usług transmisji danych świadczonych przez te jednostki bez zachowania procedury, o której mowa w ust. 1.
2.
Operator OSE może:
1)
budować infrastrukturę telekomunikacyjną niezbędną do przygotowania OSE, jeżeli nie jest możliwe wykorzystanie istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej;
2)
doprowadzić przyłącze telekomunikacyjne do szkoły w celu świadczenia usługi, o której mowa w art. 5 pkt 2, jeżeli:
a)
przyłącze telekomunikacyjne nie istnieje albo
b)
istniejące przyłącze nie pozwala na świadczenie szkole usługi spełniającej parametry, o których mowa w art. 5 pkt 2
-
a doprowadzenie przyłącza pozwalającego na świadczenie szkole usługi spełniającej parametry, o których mowa w art. 5 pkt 2, nie jest planowane w ramach inwestycji realizowanych ze środków publicznych lub w ramach planów inwestycyjnych zgłoszonych zgodnie z przepisami wydanymi przez ministra właściwego do spraw informatyzacji na podstawie art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 i 1475).
3.
Operator OSE:
1)
zapewnia w szkole infrastrukturę obejmującą co najmniej jeden punkt dostępowy wraz z co najmniej dwudziestoczteroportowym przełącznikiem sieciowym, służącą podłączeniu w szkole komputerów, w miejscu wskazanym przez dyrektora szkoły, do szerokopasmowego dostępu do Internetu o symetrycznej przepustowości co najmniej 100 Mb/s;
2)
w szkole nieposiadającej punktu dostępowego – podłącza w szkole co najmniej jeden punkt dostępowy umożliwiający bezprzewodowe korzystanie z szerokopasmowego dostępu do Internetu o symetrycznej przepustowości co najmniej 100 Mb/s;
3)
w szkole posiadającej infrastrukturę o parametrach umożliwiających korzystanie z Internetu o symetrycznej przepustowości co najmniej 100 Mb/s – wykorzystuje istniejącą infrastrukturę do podłączenia w szkole komputerów, w miejscu wskazanym przez dyrektora szkoły, do szerokopasmowego dostępu do Internetu o symetrycznej przepustowości co najmniej 100 Mb/s oraz podłącza co najmniej jeden punkt dostępowy umożliwiający bezprzewodowe korzystanie z szerokopasmowego dostępu do Internetu o symetrycznej przepustowości co najmniej 100 Mb/s. 
Art. 9.
Ustanowienie służebności przesyłu na gruntach stanowiących własność organu prowadzącego szkołę lub jednostki samorządu terytorialnego, na której terenie zlokalizowana jest ta szkoła, w celu doprowadzenia przyłącza telekomunikacyjnego do tej szkoły jest nieodpłatne w okresie świadczenia szkole usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu.
Rozdział 3
Finansowanie zadań operatora OSE
Art. 10.
1.
Wykonywanie przez operatora OSE zadań, o których mowa w art. 5 i art. 6, finansowane jest ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowej udzielanej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji lub z budżetu środków europejskich.
2.
Korzystanie przez szkołę:
1)
z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu o symetrycznej przepustowości 100 Mb/s lub usługi o niższych parametrach, świadczonej przez operatora OSE,
2)
z usług, o których mowa w art. 5 pkt 3, świadczonych przez operatora OSE,
3)
z usług, o których mowa w art. 5 pkt 5
-
jest nieodpłatne.
3.
Operator OSE pobiera opłatę wyłącznie za świadczenie szkole usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu o przepustowości przekraczającej 100 Mb/s, jeżeli organ prowadzący szkołę albo dyrektor szkoły, za zgodą tego organu, wystąpi z wnioskiem o świadczenie takiej usługi.
4.
Opłatę ustala się w wysokości odpowiadającej różnicy między kosztem świadczenia przez operatora OSE usługi, o której mowa w ust. 3, a kosztem świadczenia usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu o symetrycznej przepustowości 100 Mb/s.
5.
Operator OSE prowadzi odrębną ewidencję przychodów i kosztów związanych:
1)
ze świadczeniem usługi, o której mowa w ust. 3;
2)
z wykonywaniem innych zadań operatora OSE.
6.
Operator OSE nie osiąga zysku z tytułu realizacji zadań określonych w ustawie.
Art. 11.
Ze środków dotacji celowej, o której mowa w art. 10 ust. 1, operator OSE w celu wykonywania zadań, o których mowa w art. 5, art. 5a i art. 6, może ponosić wydatki:
1)
na nabycie i eksploatację infrastruktury telekomunikacyjnej, urządzeń i systemów informatycznych, wartości niematerialnych i prawnych, przygotowanie dokumentacji oraz analiz niezbędnych do przeprowadzenia procesu inwestycyjnego, w szczególności na sporządzenie projektów technicznych, oraz na wsparcie w procesie zakupowym i instalacyjnym;
2)
na wykonanie robót budowlanych, w tym nabycie niezbędnych materiałów, dotyczących infrastruktury i urządzeń, o których mowa w pkt 1, oraz na pokrycie związanych z tymi robotami należności publicznoprawnych, należnych na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności za wydanie decyzji, zgód i zezwoleń;
3)
na pokrycie kosztów administracyjnych, w tym kosztów zatrudnienia osób uczestniczących w realizacji zadań operatora OSE na podstawie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych, oraz kosztów związanych z zapewnieniem wsparcia użytkownikom OSE;
4)
związane z uzyskaniem:
a)
dostępu telekomunikacyjnego, o którym mowa w art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1907),
b)
dostępu, o którym mowa w art. 139 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, oraz dostępu, o którym mowa w art. 13, art. 17, art. 27 i art. 33 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2062);
5)
na najem, dzierżawę lub leasing infrastruktury telekomunikacyjnej;
6)
na usługi:
a)
transmisji danych,
b)
dzierżawy łączy telekomunikacyjnych, 
c)
dostawy energii,
d)
serwisu i naprawy infrastruktury i urządzeń, o których mowa w pkt 1,
e)
utrzymania i rozwoju oprogramowania i innych wartości niematerialnych i prawnych,
f)
doradcze, w tym opinie prawne lub ekspertyzy,
g)
o których mowa w art. 6 ust. 2;
7)
na najem powierzchni wraz z kosztami eksploatacyjnymi;
8)
na nabycie, tworzenie i utrzymanie usług bezpieczeństwa teleinformatycznego, o których mowa w art. 5 pkt 3;
9)
na nabycie, tworzenie, utrzymanie i udostępnianie usług, o których mowa w art. 5 pkt 5;
10)
na pokrycie należności publicznoprawnych oraz kosztów obsługi finansowej;
11)
na opracowanie, druk i dystrybucję materiałów informacyjnych i szkoleniowych;
12)
na organizację szkoleń, seminariów i warsztatów;
13)
na:
a)
nabycie i udostępnianie sprzętu komputerowego i innych urządzeń multimedialnych,
b)
nabycie, udostępnianie i utrzymywanie usług bezprzewodowego dostępu do Internetu i urządzeń umożliwiających korzystanie z tych usług,
c)
nabycie, tworzenie, udostępnianie i utrzymywanie oprogramowania
-
o których mowa w art. 5a.
Art. 12.
1.
Operator OSE składa wniosek o udzielenie dotacji celowej do ministra właściwego do spraw informatyzacji na wezwanie tego ministra.
2.
Wniosek dotyczy co najmniej 1 pełnego roku kalendarzowego i zawiera opis zadań planowanych do zrealizowania przez operatora OSE w okresie objętym wnioskiem wraz z uzasadnieniem ich celowości oraz oszacowanie wysokości środków niezbędnych do realizacji tych zadań w tym okresie.
3.
Wniosek składa się najpóźniej w terminie 30 dni od dnia doręczenia operatorowi OSE wezwania ministra właściwego do spraw informatyzacji.
Rozdział 4
Przepisy epizodyczne, przepisy przejściowe i przepis końcowy
Art. 13.
W 2017 r. operator OSE składa wniosek, o którym mowa w art. 12 ust. 1, do dnia 31 grudnia 2017 r.
Art. 14.
Tworzy się OSE.
Art. 15.
1.
Maksymalny limit wydatków budżetu państwa przeznaczonych na wykonywanie zadań wynikających z niniejszej ustawy wynosi w:
1)
2018 r. – 13 000 000 zł;
2)
2019 r. – 77 000 000 zł;
3)
2020 r. - 179 000 000 zł;
4)
2021 r. – 138 000 000 zł;
5)
2022 r. – 164 000 000 zł;
6)
2023 r. – 164 000 000 zł;
7)
2024 r. – 164 000 000 zł;
8)
2025 r. – 164 000 000 zł;
9)
2026 r. – 164 000 000 zł;
10)
2027 r. – 164 000 000 zł.
2.
Minister właściwy do spraw informatyzacji monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o których mowa w ust. 1, i dokonuje oceny wykorzystania tego limitu według stanu na koniec każdego kwartału, a w przypadku IV kwartału – według stanu na dzień 20 listopada danego roku.
3.
W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczenia przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków określonego w ust. 1 oraz w przypadku gdy w okresie od początku roku kalendarzowego do dnia ostatniej oceny, o której mowa w ust. 2, część limitu rocznego przypadającego proporcjonalnie na ten okres zostanie przekroczona co najmniej o 10%, stosuje się mechanizm korygujący polegający na zmniejszeniu wydatków budżetu państwa będących skutkiem finansowym niniejszej ustawy.
4.
Organem właściwym do wdrożenia mechanizmu korygującego, o którym mowa w ust. 3, jest minister właściwy do spraw informatyzacji.
Art. 16.
Operator OSE świadczy usługi, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3 i art. 6, od dnia 1 września 2018 r. 
Art. 17.
Przepisy niniejszej ustawy dotyczące szkoły stosuje się również do dotychczasowych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, z wyjątkiem szkół dla dorosłych, oraz do dotychczasowych szkół artystycznych, a także do klas dotychczasowych gimnazjów i klas dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych, które są prowadzone w szkołach innego typu, do czasu zakończenia kształcenia w tych szkołach lub klasach, zgodnie z odpowiednio przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949) oraz przepisami wydanymi na podstawie art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.
Art. 18.
1.
Przepisu art. 7 ust. 5 nie stosuje się do szkół wskazanych w harmonogramie, o którym mowa w art. 7 ust. 1, przed dniem 1 lipca 2020 r.
2.
Organ prowadzący szkołę, o której mowa w ust. 1, zapewnia tej szkole szerokopasmowy dostęp do Internetu o symetrycznej przepustowości co najmniej 100 Mb/s najpóźniej od dnia 1 stycznia 2021 r.
Art. 19.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 13, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel