6 planowanych zmian dotyczących wczesnego wspomagania rozwoju dzieci

Data publikacji: 4 lipca 2017 r.
Poleć znajomemu
6 planowanych zmian dotyczących wczesnego wspomagania rozwoju dzieci

Od nowego roku szkolnego zmienią się przepisy dotyczące wczesnego wspomagania dzieci. Główne zmiany mają polegać na uszczegółowieniu zadań zespołu w zakresie współpracy w innymi podmiotami oraz z rodzicami dziecka. Przedstawiamy 6 planowanych zmian!

Jakie zmiany wprowadza rozporządzenie

Projekt rozporządzenia MEN w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci ma na celu zapewnienie dzieciom niepełnosprawnym odpowiednich do ich potrzeb oddziaływań polegających na pobudzaniu rozwoju psychoruchowego i społecznego. Nowe przepisy przewidują:

1) uszczegółowienie zadań zespołu wczesnego wspomagania w zakresie współpracy z rodzicami dziecka, z pomiotem leczniczym i ośrodkiem pomocy społecznej – wśród podmiotów, z którymi współpracuje zespół, wskazano także przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, oddział przedszkolny w szkole podstawowej oraz inne podmioty, w których dziecko jest objęte oddziaływaniami terapeutycznymi,

2) doprecyzowanie warunków, jakie musi spełniać jednostka oświaty, w której organizowane jest wczesne wspomaganie – jednostka musi zatrudniać kadrę posiadającą kwalifikacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 Karty Nauczyciela oraz dysponować pomieszczeniami do zajęć indywidualnych i grupowych, wyposażonymi w sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne,

3) wskazanie, że potrzeby rozpoznawane są w kontekście funkcjonowania dziecka i jego rodziny, ukierunkowane na rozwijanie aktywności i uczestnictwa dziecka w życiu społecznym oraz likwidowanie barier w środowisku ograniczającym jego funkcjonowanie, uwzględnienie wpływu czynników środowiskowych – zarówno barier, jak i czynników wspierających, w celu rozwijania kompetencji społecznych i komunikacyjnych przygotowujących dziecko do funkcjonowania w grupie proponuje się, aby zajęcia w ramach wczesnego wspomagania prowadzone były w formie grupowej, z udziałem ich rodzin lub innych dzieci objętych wczesnym wspomaganiem,

4) wskazanie, że zespół, we współpracy z rodzicami, określa cele rozwojowe ukierunkowane na poprawę funkcjonowania dziecka, wzmacnianie jego uczestnictwa w życiu społecznym i przygotowanie do nauki w szkole, likwidację barier utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu społecznym – zespół nadal będzie szczegółowo dokumentował działania prowadzone w ramach indywidualnego programu wczesnego wspomagania, proponuje się, aby dokumentacja ta zawarta była w arkuszu obserwacji dziecka, który zawiera ocenę sprawności dziecka w zakresie: motoryki dużej, motoryki małej, percepcji, komunikacji, rozwoju emocjonalnego i zachowania, a także ocenę postępów oraz trudności w funkcjonowaniu,

5) wskazanie, że miesięczny wymiar godzin zajęć wczesnego wspomagania ustala dyrektor w zależności od potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka określonych przez zespół. Natomiast, w przypadkach uzasadnionych potrzebami dziecka i jego rodziny, za zgodą organu prowadzącego przedszkole, szkołę, ośrodek, poradnię lub inną formę wychowania przedszkolnego, miesięczny wymiar godzin zajęć wczesnego wspomagania może być wyższy niż 8 godzin. Tak jak do tej pory, zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu,

6) określenie zakresu współpracy zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z podmiotem leczniczym w celu zintegrowania wielodyscyplinarnych oddziaływań i wsparcia, które udzielane jest dziecku, ma ona obejmować diagnozę potrzeb dziecka, wsparcie medyczno-rehabilitacyjne oraz zapewnienie sprzętu specjalistycznego, w tym zaopatrzenia ortopedycznego, a także opieki zdrowotnej nad dzieckiem i jego rodziną oraz porad i konsultacji dotyczących wspomagania rozwoju dziecka. 

Rozporządzenie ma wejść w życie 1 września 2017 r.
Źródło:
  • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (projekt z 29 czerwca 2017 r.).
Opracowanie: Monika Fidler 

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel