6 planowanych zmian dotyczących wczesnego wspomagania rozwoju dzieci

Data publikacji: 4 lipca 2017 r.
Poleć znajomemu
6 planowanych zmian dotyczących wczesnego wspomagania rozwoju dzieci

Od nowego roku szkolnego zmienią się przepisy dotyczące wczesnego wspomagania dzieci. Główne zmiany mają polegać na uszczegółowieniu zadań zespołu w zakresie współpracy w innymi podmiotami oraz z rodzicami dziecka. Przedstawiamy 6 planowanych zmian!

Jakie zmiany wprowadza rozporządzenie

Projekt rozporządzenia MEN w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci ma na celu zapewnienie dzieciom niepełnosprawnym odpowiednich do ich potrzeb oddziaływań polegających na pobudzaniu rozwoju psychoruchowego i społecznego. Nowe przepisy przewidują:

1) uszczegółowienie zadań zespołu wczesnego wspomagania w zakresie współpracy z rodzicami dziecka, z pomiotem leczniczym i ośrodkiem pomocy społecznej – wśród podmiotów, z którymi współpracuje zespół, wskazano także przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, oddział przedszkolny w szkole podstawowej oraz inne podmioty, w których dziecko jest objęte oddziaływaniami terapeutycznymi,

2) doprecyzowanie warunków, jakie musi spełniać jednostka oświaty, w której organizowane jest wczesne wspomaganie – jednostka musi zatrudniać kadrę posiadającą kwalifikacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 Karty Nauczyciela oraz dysponować pomieszczeniami do zajęć indywidualnych i grupowych, wyposażonymi w sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne,

3) wskazanie, że potrzeby rozpoznawane są w kontekście funkcjonowania dziecka i jego rodziny, ukierunkowane na rozwijanie aktywności i uczestnictwa dziecka w życiu społecznym oraz likwidowanie barier w środowisku ograniczającym jego funkcjonowanie, uwzględnienie wpływu czynników środowiskowych – zarówno barier, jak i czynników wspierających, w celu rozwijania kompetencji społecznych i komunikacyjnych przygotowujących dziecko do funkcjonowania w grupie proponuje się, aby zajęcia w ramach wczesnego wspomagania prowadzone były w formie grupowej, z udziałem ich rodzin lub innych dzieci objętych wczesnym wspomaganiem,

4) wskazanie, że zespół, we współpracy z rodzicami, określa cele rozwojowe ukierunkowane na poprawę funkcjonowania dziecka, wzmacnianie jego uczestnictwa w życiu społecznym i przygotowanie do nauki w szkole, likwidację barier utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu społecznym – zespół nadal będzie szczegółowo dokumentował działania prowadzone w ramach indywidualnego programu wczesnego wspomagania, proponuje się, aby dokumentacja ta zawarta była w arkuszu obserwacji dziecka, który zawiera ocenę sprawności dziecka w zakresie: motoryki dużej, motoryki małej, percepcji, komunikacji, rozwoju emocjonalnego i zachowania, a także ocenę postępów oraz trudności w funkcjonowaniu,

5) wskazanie, że miesięczny wymiar godzin zajęć wczesnego wspomagania ustala dyrektor w zależności od potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka określonych przez zespół. Natomiast, w przypadkach uzasadnionych potrzebami dziecka i jego rodziny, za zgodą organu prowadzącego przedszkole, szkołę, ośrodek, poradnię lub inną formę wychowania przedszkolnego, miesięczny wymiar godzin zajęć wczesnego wspomagania może być wyższy niż 8 godzin. Tak jak do tej pory, zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu,

6) określenie zakresu współpracy zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z podmiotem leczniczym w celu zintegrowania wielodyscyplinarnych oddziaływań i wsparcia, które udzielane jest dziecku, ma ona obejmować diagnozę potrzeb dziecka, wsparcie medyczno-rehabilitacyjne oraz zapewnienie sprzętu specjalistycznego, w tym zaopatrzenia ortopedycznego, a także opieki zdrowotnej nad dzieckiem i jego rodziną oraz porad i konsultacji dotyczących wspomagania rozwoju dziecka. 

Rozporządzenie ma wejść w życie 1 września 2017 r.
Źródło:
  • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (projekt z 29 czerwca 2017 r.).
Opracowanie: Monika Fidler 

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel