Będzie nowe rozporządzenie w sprawie oceny pracy nauczycieli

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 23 lipca 2019 r.
Poleć znajomemu
Będzie nowe rozporządzenie w sprawie oceny pracy nauczycieli

Z przyczyn formalnych Ministerstwo Edukacji Narodowej musi wydać nowe rozporządzenie w sprawie dokonywania oceny pracy nauczycieli. Nowe przepisy będą jednak analogiczne jak dotychczas, z tą różnicą, że zniknie regulacja dotycząca kryteriów oceny pracy.

Od 1 września 2019 r. ocena pracy nie będzie obowiązkowa

Przez jeden rok szkolny obowiązywały przepisy, które nakładały obowiązek dokonywania oceny pracy nauczycieli – co 5 lat pracy w szkole oraz po zakończeniu stażu. Przepisy te zostają uchylone i powraca ocena pracy dokonywana wyłącznie z inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek nauczyciela oraz uprawnionych organów. Ministerstwo Edukacji Narodowej odstąpiło też od utrzymania uregulowania kryteriów oceny pracy na poziomie rozporządzenia, co spowodowało zmianę delegacji ustawowej do  określenia zasad oceniania nauczycieli. W konsekwencji konieczne stało się opracowanie nowego rozporządzenia w sprawie oceny pracy nauczycieli.

Nowe rozporządzenie nie wnosi nowych rozwiązań

Mimo, że zostanie wydane nowe rozporządzenie, będzie ono odwzorowaniem rozporządzenia MEN z 29 maja 2018 r. z pominięciem usuniętych z Karty Nauczyciela rozwiązań dotyczących oceny pracy po zakończeniu stażu, oceny okresowej i kryteriów oceny pracy.

W szczególności utrzymane zostaną rozwiązania wprowadzone od 1 września 2018 r. tj.:

  1. dyrektor będzie miał obowiązek niezwłocznie poinformować nauczyciela o wszczęciu procedury oceny pracy z własnej inicjatywy lub na wniosek jednego z uprawnionych podmiotów;
  2. nauczyciel nadal będzie miał 5 dni roboczych na wniesienie pisemnych uwag i zastrzeżeń do projektu oceny pracy;
  3. dyrektor będzie miał 5 dni roboczych od dnia otrzymania odwołania od oceny pracy na przekazanie go do organu odwoławczego.
Rozporządzenie wejdzie w życie 1 września 2019 r.
Źródło:
  • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, szczegółowego zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego (projekt z 4 lipca 2019 r.).
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel