Co się zmieni w organizacji przedszkoli publicznych

Bożena Winczewska

Bożena Winczewska

W latach 1995-2007 dyrektor Wydziału Wychowania i Kształcenia Specjalnego KO
Data publikacji: 21 lutego 2017 r.
Poleć znajomemu
Co się zmieni w organizacji przedszkoli publicznych

Reforma oświaty to wiele zmian, również tych związanych z nową organizacją placówek publicznych. Na podstawie nowych przepisów MEN wydało projekt rozporządzenia w sprawie organizacji publicznych szkół i przedszkoli, który przewiduje m.in. nową procedurę tworzenia arkuszy organizacyjnych. Sprawdzamy, co się zmieni!

Co przewiduje projekt rozporządzenia

Przepisy, na podstawie których przedszkola określały swoją organizację, przestaną obowiązywać od dnia wejścia w życie rozporządzenia w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli (art. 322 i 367 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe). W projekcie rozporządzenia z 23 stycznia br. określono m.in.:

 • elementy tworzące nazwę przedszkola,
 • tryb nadawania imienia przedszkolu,
 • warunki i sposób używania nazwy przedszkola na pieczęciach i tablicy urzędowej,
 • szczegółowa organizacja pracy przedszkola,
 • zakres informacji, jakie powinny być zawarte w arkuszu organizacji przedszkola oraz terminy jego opracowywania, opiniowania i zatwierdzania.
Nadawanie nazwy przedszkola…

Projekt nie zmienia dotychczas obowiązujących zasad – jak obecnie nazwa publicznego przedszkola ma zawierać:

 • określenie „Przedszkole”, z dodaniem odpowiedniego określenia, gdy jest to przedszkole specjalne, integracyjne lub z tym rodzajem oddziałów,
 • ustalony przez organ prowadzący numer porządkowy przedszkola wyrażony cyfrą arabską,
 • imię przedszkola, jeżeli zostało nadane,
 • adres siedziby przedszkola.

Przepisy umożliwiają zawarcie w nazwie języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego w tych przedszkolach, w których prowadzone są zajęcia edukacyjne  w tych językach.

W przedszkolach specjalnych określenie „specjalne” i rodzaj niepełnosprawności dzieci będą pomijane w nazwie nie tylko na tablicy urzędowej, lecz także na pieczęciach, którymi opatruje się legitymację przedszkolną.
… i jego imienia

Przedszkole, które nie ma imienia, może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego, w którym powinno uzasadnić wybór imienia oraz określić plan działań związanych z jego nadaniem i przewidywany terminem uroczystości. Organ prowadzący będzie miał 30 dni na zajęcie stanowisko w tej sprawie. Organem przedszkola uprawnionym do składania wniosku w tej sprawie będzie rada przedszkola, a w przypadku jej braku musi to być wspólny wniosek rady pedagogicznej i rady rodziców. W przypadku zmiany lub uchylenia nadania imienia obowiązuje taka sama procedura jak przy nadawaniu imienia.

Nowa organizacja pracy przedszkola – 4 ważne zmiany

Projektowane rozporządzenie zachowuje dotychczasowe rozwiązania dotyczące liczebności dzieci w oddziale, czasu trwania godzin zajęć oraz czasu zajęć prowadzonych w przedszkolu z dziećmi w różnym wieku a także określania organizacji pracy przedszkola przez dyrektora. Wprowadzono jednak kilka zmian:

1) upoważniając radę rodziców do występowania z wspólnie z dyrektorem do organu prowadzącego przedszkole w sprawie ustalenia przerw w działalności przedszkola, w przypadku braku rady przedszkola,

2) uzależniając powierzenia oddziałów opiece jednego lub dwu nauczycieli nie tylko od czasu pracy oddziału, ale także od realizowanych w przedszkolu zadań,

3) rozszerzając kategorie niepełnosprawności dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym i wskazując jedynie górną granicę liczby dzieci niepełnosprawnych w oddziale przedszkola specjalnego i oddziale specjalnym w przedszkolu ogólnodostępnym – oddziały integracyjne i specjalne utworzone przed dniem wejścia w życie nowych przepisów będą mogły zachować dotychczasową liczbę dzieci w oddziałach do czasu zakończenia korzystania przez te dzieci z wychowania przedszkolnego,

4) umożliwiając dyrektorowi tworzenie na czas określony lub nieokreślony zespołów nauczycieli w zależności od potrzeb wynikających z zadań statutowych przedszkola, potrzeb programowych lub innych uwarunkowań, w jakich ono funkcjonuje.

Dotychczasowe statuty przedszkoli publicznych będą aktualne nie dłużej niż do 30 listopada 2017 r., w związku z tym rada pedagogiczna powinna w odpowiednim czasie opracować jego projekt, biorąc pod uwagę nowe przepisy.
Arkusz organizacji przedszkola – nowe terminy i procedura

Projekt rozporządzenia wskazuje terminy opracowania, opiniowania i zatwierdzania arkusza organizacji przedszkola oraz rozszerza wykaz treści, jakie powinien on zawierać. Określona w projekcie procedura przewiduje, że:

 • dyrektor opracowuje arkusz i przedstawia radzie pedagogicznej do zaopiniowania na 10 dni przed terminem, w którym opinie powinny wydać zakładowe organizacje związkowe,
 • zakładowe organizacje związkowe wydają opinie do 8 kwietnia danego roku,
 • dyrektor przekazuje arkusz do organu prowadzącego w terminie do 10 kwietnia danego roku, po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną oraz zakładowe organizacje związkowe,
 • organ prowadzący przekazuje arkusz do zaopiniowania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny na 10 dni przed terminem wydania przez niego opinii,
 • organ sprawujący nadzór pedagogiczny wydaje opinie nie później niż do 2 maja danego roku,
 • organ prowadzący przedszkole zatwierdza arkusz organizacji do 25 maja danego roku, po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
Na rok szkolny 2017/2018 przewidziano dłuższe terminy w związku z wprowadzaną z reformą ustroju szkolnego:
 • do 21 kwietnia 2017 r. powinno nastąpić przekazanie opracowanego arkusza do organu prowadzącego przedszkole, po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną i zakładowe organizacje związkowe,
 • w terminie 10 dni od dnia otrzymania arkusza, nie później niż do 19 kwietnia 2017 r. należy uzyskać opinie zakładowych organizacji związkowych,
 • do 29 maja 2017 r. organ prowadzący powinien zatwierdzić arkusz, po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 • w terminie 10 dni od dnia otrzymania arkusza, nie później niż do 8 maja organ sprawujący nadzór pedagogiczny powinien wydać opinię.

Przy każdej zmianie arkusza organizacji dokonywanej do 30 września wymagane jest uzyskanie opinii organizacji związkowych i organu sprawującego nadzór, wydawanych w terminie 7 dni od dnia otrzymania zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji przedszkola. Po 30 września organ prowadzący przedszkole zatwierdza zmiany w terminie 7 dni od dnia otrzymania zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji.

Projektowane rozporządzenie nie dotyczy przedszkoli niepublicznych, które działają na podstawie statutu nadanego przez osobę prowadzącą. Do jej kompetencji należy ustalenie w statucie, przy zastosowaniu odpowiednio przepisów art. 102 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo oświatowe spraw, które powinien zawierać statut niepublicznego przedszkola, w tym organizację pracy przedszkola.

Źródło:

 • Projekt rozporządzenia w sprawie organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (projekt z 23 stycznia 2017 r.).
Bożena Winczewska

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel