Co się zmieni w organizacji przedszkoli publicznych

Bożena Winczewska

Bożena Winczewska

Data publikacji: 21 lutego 2017 r.
Poleć znajomemu
Co się zmieni w organizacji przedszkoli publicznych

Reforma oświaty to wiele zmian, również tych związanych z nową organizacją placówek publicznych. Na podstawie nowych przepisów MEN wydało projekt rozporządzenia w sprawie organizacji publicznych szkół i przedszkoli, który przewiduje m.in. nową procedurę tworzenia arkuszy organizacyjnych. Sprawdzamy, co się zmieni!

Co przewiduje projekt rozporządzenia

Przepisy, na podstawie których przedszkola określały swoją organizację, przestaną obowiązywać od dnia wejścia w życie rozporządzenia w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli (art. 322 i 367 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe). W projekcie rozporządzenia z 23 stycznia br. określono m.in.:

 • elementy tworzące nazwę przedszkola,
 • tryb nadawania imienia przedszkolu,
 • warunki i sposób używania nazwy przedszkola na pieczęciach i tablicy urzędowej,
 • szczegółowa organizacja pracy przedszkola,
 • zakres informacji, jakie powinny być zawarte w arkuszu organizacji przedszkola oraz terminy jego opracowywania, opiniowania i zatwierdzania.

Nadawanie nazwy przedszkola…

Projekt nie zmienia dotychczas obowiązujących zasad – jak obecnie nazwa publicznego przedszkola ma zawierać:

 • określenie „Przedszkole”, z dodaniem odpowiedniego określenia, gdy jest to przedszkole specjalne, integracyjne lub z tym rodzajem oddziałów,
 • ustalony przez organ prowadzący numer porządkowy przedszkola wyrażony cyfrą arabską,
 • imię przedszkola, jeżeli zostało nadane,
 • adres siedziby przedszkola.

Przepisy umożliwiają zawarcie w nazwie języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego w tych przedszkolach, w których prowadzone są zajęcia edukacyjne  w tych językach.

W przedszkolach specjalnych określenie „specjalne” i rodzaj niepełnosprawności dzieci będą pomijane w nazwie nie tylko na tablicy urzędowej, lecz także na pieczęciach, którymi opatruje się legitymację przedszkolną.

… i jego imienia

Przedszkole, które nie ma imienia, może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego, w którym powinno uzasadnić wybór imienia oraz określić plan działań związanych z jego nadaniem i przewidywany terminem uroczystości. Organ prowadzący będzie miał 30 dni na zajęcie stanowisko w tej sprawie. Organem przedszkola uprawnionym do składania wniosku w tej sprawie będzie rada przedszkola, a w przypadku jej braku musi to być wspólny wniosek rady pedagogicznej i rady rodziców. W przypadku zmiany lub uchylenia nadania imienia obowiązuje taka sama procedura jak przy nadawaniu imienia.

Nowa organizacja pracy przedszkola – 4 ważne zmiany

Projektowane rozporządzenie zachowuje dotychczasowe rozwiązania dotyczące liczebności dzieci w oddziale, czasu trwania godzin zajęć oraz czasu zajęć prowadzonych w przedszkolu z dziećmi w różnym wieku a także określania organizacji pracy przedszkola przez dyrektora. Wprowadzono jednak kilka zmian:

1) upoważniając radę rodziców do występowania z wspólnie z dyrektorem do organu prowadzącego przedszkole w sprawie ustalenia przerw w działalności przedszkola, w przypadku braku rady przedszkola,

2) uzależniając powierzenia oddziałów opiece jednego lub dwu nauczycieli nie tylko od czasu pracy oddziału, ale także od realizowanych w przedszkolu zadań,

3) rozszerzając kategorie niepełnosprawności dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym i wskazując jedynie górną granicę liczby dzieci niepełnosprawnych w oddziale przedszkola specjalnego i oddziale specjalnym w przedszkolu ogólnodostępnym – oddziały integracyjne i specjalne utworzone przed dniem wejścia w życie nowych przepisów będą mogły zachować dotychczasową liczbę dzieci w oddziałach do czasu zakończenia korzystania przez te dzieci z wychowania przedszkolnego,

4) umożliwiając dyrektorowi tworzenie na czas określony lub nieokreślony zespołów nauczycieli w zależności od potrzeb wynikających z zadań statutowych przedszkola, potrzeb programowych lub innych uwarunkowań, w jakich ono funkcjonuje.

Dotychczasowe statuty przedszkoli publicznych będą aktualne nie dłużej niż do 30 listopada 2017 r., w związku z tym rada pedagogiczna powinna w odpowiednim czasie opracować jego projekt, biorąc pod uwagę nowe przepisy.

Arkusz organizacji przedszkola – nowe terminy i procedura

Projekt rozporządzenia wskazuje terminy opracowania, opiniowania i zatwierdzania arkusza organizacji przedszkola oraz rozszerza wykaz treści, jakie powinien on zawierać. Określona w projekcie procedura przewiduje, że:

 • dyrektor opracowuje arkusz i przedstawia radzie pedagogicznej do zaopiniowania na 10 dni przed terminem, w którym opinie powinny wydać zakładowe organizacje związkowe,
 • zakładowe organizacje związkowe wydają opinie do 8 kwietnia danego roku,
 • dyrektor przekazuje arkusz do organu prowadzącego w terminie do 10 kwietnia danego roku, po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną oraz zakładowe organizacje związkowe,
 • organ prowadzący przekazuje arkusz do zaopiniowania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny na 10 dni przed terminem wydania przez niego opinii,
 • organ sprawujący nadzór pedagogiczny wydaje opinie nie później niż do 2 maja danego roku,
 • organ prowadzący przedszkole zatwierdza arkusz organizacji do 25 maja danego roku, po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
Na rok szkolny 2017/2018 przewidziano dłuższe terminy w związku z wprowadzaną z reformą ustroju szkolnego:
 • do 21 kwietnia 2017 r. powinno nastąpić przekazanie opracowanego arkusza do organu prowadzącego przedszkole, po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną i zakładowe organizacje związkowe,
 • w terminie 10 dni od dnia otrzymania arkusza, nie później niż do 19 kwietnia 2017 r. należy uzyskać opinie zakładowych organizacji związkowych,
 • do 29 maja 2017 r. organ prowadzący powinien zatwierdzić arkusz, po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 • w terminie 10 dni od dnia otrzymania arkusza, nie później niż do 8 maja organ sprawujący nadzór pedagogiczny powinien wydać opinię.

Przy każdej zmianie arkusza organizacji dokonywanej do 30 września wymagane jest uzyskanie opinii organizacji związkowych i organu sprawującego nadzór, wydawanych w terminie 7 dni od dnia otrzymania zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji przedszkola. Po 30 września organ prowadzący przedszkole zatwierdza zmiany w terminie 7 dni od dnia otrzymania zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji.

Projektowane rozporządzenie nie dotyczy przedszkoli niepublicznych, które działają na podstawie statutu nadanego przez osobę prowadzącą. Do jej kompetencji należy ustalenie w statucie, przy zastosowaniu odpowiednio przepisów art. 102 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo oświatowe spraw, które powinien zawierać statut niepublicznego przedszkola, w tym organizację pracy przedszkola.

Źródło:

 • Projekt rozporządzenia w sprawie organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (projekt z 23 stycznia 2017 r.).
Bożena Winczewska

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel