Do 2 września MEN podzieli między gminy dotacje dla przedszkoli

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 3 lipca 2013 r.
Poleć znajomemu

Wyższe dotacje dla przedszkoli, wprowadzone ostatnią nowelizacją ustawy o systemie oświaty będą rozdzielone pomiędzy gminy do dnia 2 września 2013 roku - tak wynika z projektu rozporządzenia, które określa zasady udzielania i rozliczania tych dotacji.

Wyższe dotacje dla przedszkoli, wprowadzone ostatnią nowelizacją ustawy o systemie oświaty będą rozdzielone pomiędzy gminy do dnia 2 września 2013 roku - tak wynika z projektu rozporządzenia, które określa zasady udzielania i rozliczania tych dotacji.

Procedura podziału dotacji dla przedszkoli

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało projekt rozporządzenia, które przedstawia:

  • tryb udzielania dotacji celowej z budżetu państwa,
  • sposób i terminy ustalania informacji o liczbie dzieci, którym wójt (burmistrz, prezydent miasta) nie wskazał miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego, mimo ciążącego na gminie obowiązku zapewnienia tym dzieciom miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego
  • sposób rozliczenia powyższej dotacji wraz ze wzorem formularza rocznego rozliczenia wykorzystania tej dotacji.

Podmiot zobowiązany

Termin

Termin w 2013 r.

Podział i uruchomienie środków

Minister Edukacji Narodowej

10 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej dokonuje podziału środków pomiędzy poszczególne gminy

Do 2 września 2013 r.

Wojewoda

7 dni od otrzymania  informacji z MEN  o sposobie podziału składa wniosek o Ministra Finansów o uruchomienie środków

Przekazanie wojewodzie oraz wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) informacji zawierającej listę dzieci, którym gmina ma obowiązek zapewnić miejsce w przedszkolu, nieprzyjętych do placówki wychowania przedszkolnego

Dyrektor:

  • publicznego przedszkola,
  • publicznej szkoły podstawowej,
  • niepublicznego przedszkola, o którym mowa w art. 90 ust. 1b UoSO
oraz osoba kierująca publiczną inną formą wychowania przedszkolnego, lub niepubliczną inną formą wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 90 ust. 1c UoSO

Do 15 maja roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który została przeprowadzona rekrutacja

Nie dotyczy
(przepis wchodzi w życie 1 stycznia 2015 r.)

Przekazanie wojewodzie informacji, którym z dzieci wymienionych na ww. liście, wskazano miejsce korzystania z wychowania przedszkolnego zgodnie z art. 14 ust. 4b UoSO, wg stanu na dzień 30 września roku szkolnego, na który została przeprowadzona rekrutacja

Wójt (burmistrz, prezydenta miasta)

Do 15 października roku szkolnego, na który została przeprowadzona rekrutacja

Nie dotyczy
(przepis wchodzi w życie 1 stycznia 2015 r.)

Rozliczenie dotacji

Gminy

Do 15 stycznia roku następnego po roku, w którym dotacja została udzielona

Za rok 2013 obejmuje wydatki poniesione w okresie od 1 września do 31 grudnia 2013 r.

Źródło:
  • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (projekt z 25 czerwca 2013 r., wersja skierowana do uzgodnień międzyresortowych)
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel