Dodatek stażowy pracowników niepedagogicznych - szykują się zmiany

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 17 kwietnia 2014 r.
Poleć znajomemu
Dokument archiwalny

Pracownicy niepedagogiczny zatrudnieni w szkołach publicznych mają prawo do dodatku za wieloletnią pracę. Obowiązujące przepisy nasuwają wątpliwości, jak naliczać staż pracy w przypadku, gdy pracownik samorządowy jest zatrudniony w kilku szkołach. Resort pracy chce zrezygnować z podziału na dodatkowe i podstawowe zatrudnienie, przy zachowaniu zasady, że pokrywające okresy pracy u różnych pracodawców nie mogą być liczone podwójnie.

Pracownicy niepedagogiczny zatrudnieni w szkołach publicznych mają prawo do dodatku za wieloletnią pracę. Obowiązujące przepisy nasuwają wątpliwości, jak naliczać staż pracy w przypadku, gdy pracownik samorządowy jest zatrudniony w kilku szkołach. Resort pracy chce zrezygnować z podziału na dodatkowe i podstawowe zatrudnienie, przy zachowaniu zasady, że pokrywające okresy pracy u różnych pracodawców nie mogą być liczone podwójnie.

Brak definicji czyni przepis niezrozumiałym

W obecnym stanie prawnym „jeżeli praca w urzędzie lub jednostce stanowi dodatkowe zatrudnienie, do okresu dodatkowego zatrudnienia nie podlegają zaliczeniu okresy zatrudnienia podstawowego.” (§7 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r.). Stosowanie tego przepisu w praktyce nasuwa wątpliwości ze strony pracodawców, jak i pracowników. Ani ww. rozporządzenie ani ustawa o pracownikach samorządowych nie wyjaśnia bowiem jak rozumieć pojęcie „dodatkowego” i „podstawowego” zatrudnienia. Pomysłodawcy projektu zauważają też, że nie ma analogicznego podziału w przypadku nabywania prawa do nagrody jubileuszowej.

Aktualne brzmienie §7 ust. 3 ww. rozporządzenia jest także niejasne w świetle art. 38 ust. 5 ustawy o pracownikach samorządowych, który mówi, że „do okresów pracy uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowej i jednorazowej odprawy w związku
z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy wlicza się wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze”.

Określone w rozporządzeniu warunki ustalania okresów pracy dla celów dodatku za wieloletnią pracę powinny uwzględniać zasadę ustawową i w sposób nieuprawniony nie różnicować okresów pracy uwzględnianych przy ustalaniu uprawnień pracownika do tego dodatku i nagrody jubileuszowej.
Zmiana rozporządzenia ma polegać na uchyleniu ust. 3 w § 7 oraz dodaniu w to miejsce ust. 2a w brzmieniu: „W razie równoczesnego pozostawania więcej niż w jednym stosunku pracy do okresu pracy uprawniającego do dodatku za wieloletnią pracę wlicza się jeden z tych okresów.”.

Źródło:

  • Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (projekt z 14 marca 2014 r., skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych).
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel