Koniec ze śmieciowymi umowami dla nauczycieli w placówkach niepublicznych

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 27 października 2017 r.
Poleć znajomemu
Koniec ze śmieciowymi umowami dla nauczycieli w placówkach niepublicznych

Nauczyciele, którzy obecnie świadczą pracę na podstawie umów cywilnoprawnych lub w ramach prowadzonej działalności gospodarczej mogą spodziewać się unormowania ich sytuacji. Nowelizacja Karty Nauczyciela zakłada obowiązek zatrudniania wszystkich nauczycieli w na podstawie umowy o pracę.

W placówkach niepublicznych praca świadczona jest z pominięciem stosunku pracy wbrew przepisom Kodeksu pracy

Zasady zatrudniania nauczycieli w placówkach niepublicznych nie są uregulowane w Karcie Nauczyciela. W związku z tym odpowiednie stosowanie znajdują przepisy Kodeksu pracy, zgodnie z którymi przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Zatrudnienie w takich warunkach jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy. Nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu warunków wykonywania pracy, określonych powyżej. Do prowadzenia zajęć w placówkach niepublicznych nierzadko nawiązywane są z nauczycielami umowy cywilnoprawne, których istota z jednej strony nie jest dostosowana do charakteru pracy nauczyciela, z drugiej zaś ogranicza możliwość korzystania przez nauczycieli z uprawnień pracowniczych.

Prowadzenie zajęć stanowiących realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego czy też prowadzenie obowiązkowych zajęć edukacyjnych w szkole wiąże się z koniecznością osobistego świadczenia przez nauczyciela umówionego rodzaju pracy na rzecz pracodawcy, w określonym miejscu i w określonych godzinach, w sposób ciągły, jak również niezbędne jest, aby wykonywane zadania były poddane bieżącemu nadzorowi. Charakter tej pracy przesądza zatem, że zatrudnienie ww. nauczycieli nosi cechy stosunku pracy i powinno być dokonywane na podstawie umowy o pracę.

Obowiązek zatrudniania nauczycieli na podstawie umowy o pracę

Nowelizacja Karty Nauczyciela ma m.in. przeciwdziałać świadczeniu pracy przez nauczycieli placówek niepublicznych z pominięciem przepisów dotyczących stosunku pracy.

Od 1 września 2018 r. nauczyciele:

a) publicznych przedszkoli, szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego,

b) przedszkoli niepublicznych, niepublicznych placówek, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 Karty Nauczyciela, oraz szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,

c) publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego

mają być obowiązkowo zatrudniani na podstawie umowy o pracę według przepisów Kodeksu pracy

Oznacza to, że nauczyciele nie będą mogli już świadczyć pracy na podstawie umów cywilnoprawnych oraz w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel