Kształcenie uczniów niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie - projekt rozporządzenia

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych.
Data publikacji: 23 kwietnia 2015 r.
Poleć znajomemu
Kształcenie uczniów niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie - projekt rozporządzenia

Od 1 września 2015 r. jedno rozporządzenie będzie regulować w całości warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki dzieci niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie. Większość proponowanych rozwiązań jest analogiczna, jak dotychczas. Wprowadzone zmiany wychodzą naprzeciw postulatom m.in. rodziców uczniów niepełnosprawnych, nauczycieli oraz dyrektorów szkół i dotyczą m.in. utrzymania statusu oddziału integracyjnego, mimo spadku liczby uczniów oraz wprowadzenia mniej stygmatyzującego określenia dla uczniów upośledzonych.

8 ważnych zmian w organizowaniu kształcenia, wychowania i opieki dzieci niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie

Z dniem 1 września 2015 r. stracą moc obowiązująca dwa rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej:

 • z 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz ośrodkach (Dz.U. z 2014 r. poz. 392),
 • z 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkoła i oddziałach ogólnodostępnych oraz integracyjnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 414).
 1. określenie "upośledzenie umysłowe" zastąpione zostanie określeniem "niepełnosprawność intelektualna"; nowe określenie jest mniej stygmatyzujące dla uczniów i jest następstwem terminologii zastosowanej w art. 3 pkt 18b ustawy o systemie oświaty, która będzie obowiązywać od 1 września 2015 r.;
 2. kształcenie specjalne będzie mogło się odbywać w innych formach wychowania przedszkolnego; kwestia ta jest już uregulowana w ustawie o systemie oświaty w art. 71b ust. 1.

 

 

 1. elastyczny limit liczby dzieci w oddziałach integracyjnych lub specjalnych; za zgodą organu prowadzącego liczba dzieci w tych oddziałach będzie mogła być niższa niż wynika to z  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół. Dzięki temu rozwiązaniu, oddział integracyjny, w którym zmniejszy się liczba uczniów z niepełnosprawnościami w trakcie roku szkolnego nie utraci charakteru integracyjnego; przepis ten umożliwi także zorganizowanie oddziału integracyjnego lub specjalnego o mniejszej liczebności, gdy wynika to ze specyfiki niepełnosprawności, w tym trudności związanych z funkcjonowaniem w bardziej licznym oddziale, koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa oraz zorganizowania pracy w sposób najlepiej odpowiadającym potrzebom uczniów.
 2. sytuacja uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do ośrodków umożliwiającym dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym i niepełnosprawnościami sprzężonymi, będzie zróżnicowana w zależności od rodzaju niepełnosprawności. Dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim organizuje się zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, co uznaje się za spełnienie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Nie organizuje się dla nich kształcenia specjalnego. Z kolei dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi (jeżeli jedną z nich nie jest niepełnosprawność w stopniu głębokim) organizuje się kształcenie specjalne;
 3. kształcenie, wychowanie i opiekę dla dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie organizuje się w: szkołach ogólnodostępnych, w szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi, szkołach integracyjnych, szkołach ogólnodostępnych z oddziałami specjalnymi, szkołach specjalnych oraz młodzieżowych ośrodkach wychowawczych. Z kolei kształcenie, wychowanie i opiekę dla dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym organizuje się w szkołach ogólnodostępnych, szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi, szkołach integracyjnych, szkołach ogólnodostępnych z oddziałami specjalnymi, szkołach specjalnych oraz młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach wychowawczych;
 4. liczba dzieci w grupie w innej formie wychowania przedszkolnego ma wynosić od 3 do 25 dzieci;
 5. dla ucznia objętego kształceniem specjalnym będzie trzeba dostosować program wychowania przedszkolnego w oparciu o IPET, uwzględniający zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
 6. zajęcia rewalidacyjne powinny być uwzględnione w IPET dla uczniów niewidomych, niesłyszących, z afazją lub z autyzmem. W przypadku uczniów niewidomych są to: nauka orientacji przestrzennej i poruszania się, systemu Braille'a lub innych alternatywnych metod komunikacji. Dla uczniów niesłyszących, z afazją lub autyzmem organizuje się w szczególności naukę języka migowego lub innych alternatywnych metod komunikacji. Inne zajęcia organizuje się w zależności od indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, określonych w orzeczeniu poradni oraz w IPET;
zie można stosować do 30 września 2015 r.

 

Rozporządzenie ma wejść w życie 1 września 2015 r.

Źródło:

 • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (projekt z 8 kwietnia 2015 r., wersja skierowana do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych)
Opracowanie:

 

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel