Kształcenie uczniów niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie - projekt rozporządzenia

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 23 kwietnia 2015 r.
Poleć znajomemu
Kształcenie uczniów niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie - projekt rozporządzenia

Od 1 września 2015 r. jedno rozporządzenie będzie regulować w całości warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki dzieci niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie. Większość proponowanych rozwiązań jest analogiczna, jak dotychczas. Wprowadzone zmiany wychodzą naprzeciw postulatom m.in. rodziców uczniów niepełnosprawnych, nauczycieli oraz dyrektorów szkół i dotyczą m.in. utrzymania statusu oddziału integracyjnego, mimo spadku liczby uczniów oraz wprowadzenia mniej stygmatyzującego określenia dla uczniów upośledzonych.

Od 1 września 2015 r. jedno rozporządzenie będzie regulować w całości warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki dzieci niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie. Większość proponowanych rozwiązań jest analogiczna, jak dotychczas. Wprowadzone zmiany wychodzą naprzeciw postulatom m.in. rodziców uczniów niepełnosprawnych, nauczycieli oraz dyrektorów szkół i dotyczą m.in. utrzymania statusu oddziału integracyjnego, mimo spadku liczby uczniów oraz wprowadzenia mniej stygmatyzującego określenia dla uczniów upośledzonych.

8 ważnych zmian w organizowaniu kształcenia, wychowania i opieki dzieci niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie

Z dniem 1 września 2015 r. stracą moc obowiązująca dwa rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej:

 • z 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz ośrodkach (Dz.U. z 2014 r. poz. 392),
 • z 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkoła i oddziałach ogólnodostępnych oraz integracyjnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 414).
 1. określenie "upośledzenie umysłowe" zastąpione zostanie określeniem "niepełnosprawność intelektualna"; nowe określenie jest mniej stygmatyzujące dla uczniów i jest następstwem terminologii zastosowanej w art. 3 pkt 18b ustawy o systemie oświaty, która będzie obowiązywać od 1 września 2015 r.;
 2. kształcenie specjalne będzie mogło się odbywać w innych formach wychowania przedszkolnego; kwestia ta jest już uregulowana w ustawie o systemie oświaty w art. 71b ust. 1.

 

 

 1. elastyczny limit liczby dzieci w oddziałach integracyjnych lub specjalnych; za zgodą organu prowadzącego liczba dzieci w tych oddziałach będzie mogła być niższa niż wynika to z  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół. Dzięki temu rozwiązaniu, oddział integracyjny, w którym zmniejszy się liczba uczniów z niepełnosprawnościami w trakcie roku szkolnego nie utraci charakteru integracyjnego; przepis ten umożliwi także zorganizowanie oddziału integracyjnego lub specjalnego o mniejszej liczebności, gdy wynika to ze specyfiki niepełnosprawności, w tym trudności związanych z funkcjonowaniem w bardziej licznym oddziale, koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa oraz zorganizowania pracy w sposób najlepiej odpowiadającym potrzebom uczniów.
 2. sytuacja uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do ośrodków umożliwiającym dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym i niepełnosprawnościami sprzężonymi, będzie zróżnicowana w zależności od rodzaju niepełnosprawności. Dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim organizuje się zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, co uznaje się za spełnienie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Nie organizuje się dla nich kształcenia specjalnego. Z kolei dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi (jeżeli jedną z nich nie jest niepełnosprawność w stopniu głębokim) organizuje się kształcenie specjalne;
 3. kształcenie, wychowanie i opiekę dla dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie organizuje się w: szkołach ogólnodostępnych, w szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi, szkołach integracyjnych, szkołach ogólnodostępnych z oddziałami specjalnymi, szkołach specjalnych oraz młodzieżowych ośrodkach wychowawczych. Z kolei kształcenie, wychowanie i opiekę dla dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym organizuje się w szkołach ogólnodostępnych, szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi, szkołach integracyjnych, szkołach ogólnodostępnych z oddziałami specjalnymi, szkołach specjalnych oraz młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach wychowawczych;
 4. liczba dzieci w grupie w innej formie wychowania przedszkolnego ma wynosić od 3 do 25 dzieci;
 5. dla ucznia objętego kształceniem specjalnym będzie trzeba dostosować program wychowania przedszkolnego w oparciu o IPET, uwzględniający zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
 6. zajęcia rewalidacyjne powinny być uwzględnione w IPET dla uczniów niewidomych, niesłyszących, z afazją lub z autyzmem. W przypadku uczniów niewidomych są to: nauka orientacji przestrzennej i poruszania się, systemu Braille'a lub innych alternatywnych metod komunikacji. Dla uczniów niesłyszących, z afazją lub autyzmem organizuje się w szczególności naukę języka migowego lub innych alternatywnych metod komunikacji. Inne zajęcia organizuje się w zależności od indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, określonych w orzeczeniu poradni oraz w IPET;
zie można stosować do 30 września 2015 r.

 

Rozporządzenie ma wejść w życie 1 września 2015 r.

Źródło:

 • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (projekt z 8 kwietnia 2015 r., wersja skierowana do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych)
Opracowanie:

 

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel