Nauczyciele nadal bez urlopu na żądanie

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 5 lipca 2013 r.
Poleć znajomemu
Dokument archiwalny

47 dni roboczych urlopu wypoczynkowego, wykorzystywanego nie tylko w ferie, lecz także w dni wolne od zajęć, jednakże bez prawa do urlopu na żądanie - tak MEN zamierza ukształtować urlop wypoczynkowy w szkołach feryjnych od 1 stycznia 2014 r.

47 dni roboczych urlopu wypoczynkowego, wykorzystywanego nie tylko w ferie, lecz także w dni wolne od zajęć, jednakże bez prawa do urlopu na żądanie - tak MEN zamierza ukształtować urlop wypoczynkowy w szkołach feryjnych od 1 stycznia 2014 r.

W pierwszym roku pracy - 30 dni urlopu

Nowa Karta Nauczyciela ma precyzyjnie określać wymiar urlopu nauczycieli zatrudnionych w szkołach feryjnych - będzie to 47 dni roboczych w roku kalendarzowym. Przy czym nauczyciel będzie miał prawo do co najmniej 28 dni kalendarzowych, a dyrektor szkoły do 14 dni kalendarzowych nieprzerwanego wypoczynku. Nauczycielowi podejmującemu pracę po raz pierwszy będzie przysługiwał urlop w wymiarze 30 dni roboczych w roku. Obecnie, nauczyciel rozpoczynający pracę w szkole, nabywa prawo do urlopu w dniu poprzedzającym ferie szkolne.

Urlop zgodnie z planem urlopów lecz bez urlopu na żądanie

Termin korzystania z urlopu będzie ustalany w planie urlopów opracowanym przez dyrektora szkoły na podstawie wniosków urlopowych składanych przez nauczycieli oraz z uwzględnieniem konieczności zapewnienia prawidłowej organizacji pracy szkoły. Dla dyrektora szkoły plan urlopów ustali organ prowadzący. Przy czym - odmiennie niż to zostało uregulowane w Kodeksie pracy - plan urlopów nauczycieli będzie obejmował pełny wymiar urlopu bez możliwości korzystania z urlopu na żądanie.

Resort edukacji nie przychylił się do przyznania nauczycielom prawa do urlopu na żądanie, uznając, że obowiązek planowania całego urlopu wynika z potrzeby zapewnienia prawidłowej organizacji pracy szkoły. Zdaniem MEN, przyznanie prawa do urlopu na żądanie, z którego nauczyciele mogliby korzystać w dniu, w które w szkole nie odbywają się zajęcia lekcyjne, mogłoby zakłócać realizację procesu dydaktyczno - wychowawczego.
Urlop także w dni wolne od zajęć dydaktycznych

Nauczyciel będzie mógł skorzystać z urlopu nie tylko w czasie ferii, lecz również w dni wolne od zajęć dydaktycznych (tj. np. w przerwie świątecznej lub w dniach ustalonych przez dyrektora szkoły, jako dni wolne od zajęć).

Dyrektor szkoły będzie mógł wykorzystywać urlop wypoczynkowy w ciągu całego roku, bez ograniczenia do dni wolnych od zajęć. To rozwiązanie uzasadnia charakter zadań wykonywanych na tym stanowisku.
W czasie wakacji - albo urlop albo praca

Jeśli nauczyciel nie zdecyduje się na urlop w dni, w których nie odbywają się lekcje - będzie w tym czasie pozostawał do dyspozycji dyrektora i wykonywał inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły lub czynności związane z doskonaleniem zawodowym. Dotyczy to również okresu ferii letnich i zimowych, co do którego nauczyciel nie złożył wniosku o urlop.

Proporcjonalny wymiar urlopu do okresu przepracowanego

Proponuje się także, by wymiar urlopu nauczyciela ulegał obniżeniu w przypadku, gdy nauczyciel wraca do pracy po trwającym co najmniej miesiąc okresie:

  • urlopu bezpłatnego,
  • tymczasowego aresztowania,
  • odbywania kary pozbawienia wolności,
  • nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy,
  • urlopu dla poratowania zdrowia.

Wymiar urlopu w tych przypadkach będzie ustalany proporcjonalnie do okresu przepracowanego w danym roku.

Mimo pierwotnych planów, trwający ponad miesiąc urlop wychowawczy nauczyciela nie będzie skutkował obniżeniem wymiaru urlopu wypoczynkowego.
Praca na podstawie jednej umowy w dwóch typach szkół

Planuje się także uregulowanie kwestii urlopu nauczyciela, który w ramach jednego stosunku pracy realizuje obowiązki w szkole, w której przewidziano ferie szkolne  i w szkole nieferyjnej. W takim przypadku, nauczyciel będzie miał prawo do urlopu w wymiarze proporcjonalnym do tygodniowego obowiązkowego wymiaru pensum, realizowanego w danej szkole.

Urlop uzupełniający za 2013 - na dotychczasowych zasadach

Nauczyciele, którzy przed dniem wejścia w życie nowych przepisów nie wykorzystają należnego im urlopu uzupełniającego, będę z niego korzystać na dotychczasowych zasadach.

Źródło:

  • Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (wersja przekazana w dniu 26 czerwca 2013 r. do rozpatrzenia przez stały komitet Rady Ministrów).
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel