Nowa podstawa programowa - nowe kwalifikacje nauczycieli

Data publikacji: 23 kwietnia 2012 r.
Poleć znajomemu

W związku z nową podstawą programową kształcenia ogólnego, której realizacja rozpocznie się w klasach pierwszych liceum ogólnokształcącego od roku szkolnego 2012/2013, zmienione zostało rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Zmiana wprowadza odrębne regulacje dotyczące kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela przedmiotów uzupełniających na IV etapie edukacyjnym, tj. historii i społeczeństwa oraz przyrody. Nowe przepisy wchodzą w życie 4 maja 2012 r.

W związku z nową podstawą programową kształcenia ogólnego, której realizacja rozpocznie się w klasach pierwszych liceum ogólnokształcącego od roku szkolnego 2012/2013, zmienione zostało rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Zmiana wprowadza odrębne regulacje dotyczące kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela przedmiotów uzupełniających na IV etapie edukacyjnym, tj. historii i społeczeństwa oraz przyrody. Nowe przepisy wchodzą w życie 4 maja 2012 r.

Historia i społeczeństwo

Kwalifikacje do nauczania historii i społeczeństwa jako przedmiotu uzupełniającego w szkołach ponadgimnazjalnych będzie posiadała osoba spełniająca wymagania kwalifikacyjne do nauczania historii. Zajęcia z tego przedmiotu uzupełniającego będą mogły być prowadzone również przez zespół dwóch lub więcej osób, z których jedna będzie posiadała kwalifikacje do nauczania historii, a pozostałe osoby będą posiadały kwalifikacje do nauczania wiedzy o społeczeństwie, wiedzy o kulturze, filologii klasycznej lub filozofii.

Przyroda

Kwalifikacje do nauczania przyrody w liceum będzie posiadała osoba spełniająca wymagania kwalifikacyjne do nauczania w liceum biologii, geografii, fizyki lub chemii. Zajęcia te będzie mógł prowadzić każdy z nauczycieli ww. przedmiotów. Dopuszczono również możliwość prowadzenia zajęć z przyrody jako przedmiotu uzupełniającego przez zespół dwóch lub więcej osób posiadających kwalifikacje do nauczania biologii, geografii, fizyki lub chemii.

Praca w bibliotekach szkolnych

Ponadto rozporządzenie umożliwi zatrudnianie w bibliotekach szkolnych osób, które posiadają wykształcenie na poziomie wymaganym do pracy w szkole danego typu,
a w zakresie bibliotekarstwa ukończyły studia pierwszego stopnia lub zakład kształcenia nauczycieli.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Poszerzono również katalog osób posiadających kwalifikacje do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka o osoby, które ukończyły studia wyższe w zakresie fizjoterapii, rehabilitacji ruchowej lub terapii pedagogicznej, oraz osoby, które ukończyły studia magisterskie na kierunku psychologia, studia wyższe na kierunku pedagogika lub studia wyższe na kierunku pedagogika specjalna, a ponadto ukończyły studia podyplomowe w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapii pedagogicznej, terapii rodzin lub innego rodzaju terapii właściwej dla pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, o ile spełniają pozostałe wymagania kwalifikacyjne, tj. posiadają przygotowanie pedagogiczne, jak również o osoby, które mają kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela-logopedy.

Języki obce w MOW i MOS

Doprecyzowano wymogi kwalifikacyjne do nauczania języków obcych w szkołach wchodzących w skład młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii.

Świetlice szkolne i internaty

Poszerzono katalog osób posiadających kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela-wychowawcy w świetlicach szkolnych i internatach. Poza nauczycielami wskazanymi w dotychczasowych przepisach kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela-wychowawcy w świetlicach szkolnych i internatach będą posiadały również osoby mające kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły, w której prowadzone są świetlica szkolna lub internat, tj. nauczyciele języków obcych, bibliotekarze, psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi, nauczyciele szkolnictwa specjalnego.

O planowanych zmianach pisaliśmy w Aktualnościach w artykule: ”Planowane zmiany w kwalifikacjach nauczycieli”.

Źródło informacji:

Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl).

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. z 2012 r. poz. 426)

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel