Nowa podstawa programowa oraz ramowe plany nauczania – projekty skierowane do prekonsultacji

Monika Fidler

Monika Fidler

Data publikacji: 1 grudnia 2016 r.
Poleć znajomemu
Nowa podstawa programowa oraz ramowe plany nauczania – projekty skierowane do prekonsultacji

Resort edukacji przekazał do opiniowania wszystkim zainteresowanym w ramach prekonsultacji 2 projekty dotyczące podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz ramowych planów nauczania. Opinie można przesyłać do 9 grudnia br. Przedstawiamy szczegóły projektów!

Etapy edukacyjne w szkole podstawowej

Kształcenie w szkole podstawowej będzie trwało 8 lat i będzie podzielone na 2 etapy:

 • I etap edukacyjny obejmujący klasy I–III szkoły podstawowej – edukacja wczesnoszkolna – kształcenie zintegrowane,
 • II etap edukacyjny obejmujący klasy IV–VIII szkoły podstawowej, nauczanie przedmiotowe (takie przedmioty jak: język polski, język obcy nowożytny, drugi język nowożytny, muzyka, plastyka, historia, wiedza o społeczeństwie, przyroda, geografia, biologia, chemia, fizyka, matematyka, informatyka, technika, wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie do życia w rodzinie, etyka, język mniejszości narodowej lub etnicznej, język regionalny – język kaszubski).

W ramach zajęć dodatkowych będą nadal realizowane zajęcia z religii (podstawy programowe do nauczania religii są opracowywane przez właściwe władze zwierzchnie lub właściwy związek wyznaniowy i przekazywane do MEN do wiadomości).

Nowe przedmioty wprowadzane do szkoły podstawowej to:

 • geografia, biologia, chemia, fizyka – odpowiednio od V klasy szkoły podstawowej,
 • doradztwo zawodowe – od VII klasy szkoły podstawowej.
Nowa podstawa programowa uwzględnia również elementy gier strategicznych oraz programowania.

Od kiedy będzie obowiązywała nowa podstawa programowa

Nowa podstawa programowa będzie wdrażana stopniowo. Od roku szkolnego 2017/2018 nowa podstawa będzie stosowana w:

 • przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego,
 • w klasach I, IV szkoły podstawowej,
 • w klasie VII szkoły podstawowej.

Dotychczasowa podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych będzie obowiązywała w klasach II, III, V i VI w roku szkolnym 2017/2018, a następnie w klasach III i VI w roku szkolnym 2018/2019.

Podział na grupy – jak dotychczas

Będzie obowiązywał podział na grupy w klasach IV–VIII szkoły podstawowej, branżowej szkole I i II stopnia, liceum ogólnokształcącym, technikum i szkole policealnej – jeśli liczba uczniów jest większa niż wskazano poniżej:

 • informatyka – liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej – nie więcej niż 24 uczniów,
 • języki obce (obowiązkowe) – w oddziałach nie więcej niż 24 uczniów,
 • nie więcej niż połowa godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z podziałem na grupy – w przypadku konieczności prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych – w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów.

Podział na grupy zostanie utrzymany także m.in.:

 • na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego, dla których z treści programu nauczania dla zawodu wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych – w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów,
 • w przypadku prowadzenia kształcenia zawodowego na podstawie modułowego programu nauczania dla zawodu, zgodnie z wymogami określonymi w modułowym programie nauczania dla zawodu,
 • na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego – zajęcia mogą być  prowadzone w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej, a w przypadku zespołu szkół – także w grupie międzyszkolnej, liczącej nie więcej niż 26 uczniów, z tym że:

jeżeli w skład grupy oddziałowej, międzyoddziałowej, międzyklasowej lub międzyszkolnej wchodzą uczniowie niepełnosprawni uczęszczający do oddziałów integracyjnych lub uczniowie oddziałów specjalnych – liczba uczniów w grupie nie może być większa niż liczba uczniów odpowiednio w oddziale integracyjnym lub specjalnym określona w przepisach w sprawie ramowych statutów szkół publicznych.

Liczba godzin w zakresie rozszerzonym

Na przedmioty w zakresie rozszerzonym należy przeznaczyć na:

 • język polski, historię muzykę, historię sztuki, język łaciński i kulturę antyczną oraz filozofię – po 8 godzin tygodniowo z każdego przedmiotu, w czteroletnim okresie nauczania,
 • język obcy nowożytny, historię, wiedzę o społeczeństwie, geografię, biologię, chemię, fizykę, matematykę oraz informatykę – po 6 godzin tygodniowo z każdego przedmiotu, w czteroletnim okresie nauczania.

Kształcenie ogólne w szkole podstawowej – cele i rozwijanie umiejętności

Cele kształcenia ogólnego w szkole podstawowej:

 • wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu, szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele),
 • wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej,
 • formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób,
 • rozwijanie kompetencji takich, jak kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość,
 • rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania,
 • ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności,
 • rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki,
 • wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat,
 • wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji,
 • kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym i odpowiedzialności za zbiorowość,
 • zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy.

Nauczanie języków obcych w szkole podstawowej

W klasach I–VI szkoły podstawowej uczniowie będą się uczyli jednego języka obcego nowożytnego, natomiast w klasach VII i VIII – dwóch języków. Począwszy od klasy VII uczniowie mogą także realizować nauczanie dwujęzyczne, jeżeli szkoła zorganizuje taką formę kształcenia.

Technologie informacyjno-komunikacyjne

Szkoła podstawowa ma wyposażyć uczniów w kompetencje potrzebne do korzystania z różnych cyfrowych zasobów informacyjnych, wyszukiwania i krytycznej analizy informacji, bezpiecznego poruszania się w przestrzeni cyfrowej, w tym nawiązywania i utrzymywania opartych na wzajemnym szacunku relacji z innymi użytkownikami sieci.

Edukacja zdrowotna

Zadaniem szkoły jest kształtowanie postaw prozdrowotnych uczniów, w tym wdrożenie ich do zachowań higienicznych, bezpiecznych dla zdrowia własnego i innych osób, ponadto ugruntowanie wiedzy z zakresu prawidłowego odżywiania się, korzyści płynących z aktywności fizycznej, stosowania profilaktyki.

Kształtowanie postawa obywatelskich, społecznych, patriotycznych

Zadaniem szkoły jest wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, przywiązania do historii i tradycji narodowych, przygotowanie i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego, w tym do angażowania się w wolontariat. Szkoła dba o wychowanie dzieci i młodzieży w duchu tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka. Kształtuje postawę szacunku dla środowiska przyrodniczego, w tym upowszechnia wiedzę o zasadach zrównoważonego rozwoju, motywuje do działań na rzecz ochrony środowiska, rozwija zainteresowanie ekologią.

Doradztwo zawodowe

Zadaniem szkoły jest przygotowanie uczniów do wyboru kierunku kształcenia i zawodu. Szkoła prowadzi zajęcia  z zakresu doradztwa zawodowego.

Programy nauczania i program wychowawczo-profilaktyczny podstawą działalności edukacyjnej szkoły

Szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny szkoły mają tworzyć spójną całość i uwzględniać wszystkie wymagania opisane w podstawie programowej. Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno całej szkoły, jak i każdego nauczyciela. Obok zadań wychowawczych i profilaktycznych nauczyciele mają za zadanie wykonywanie działań opiekuńczych odpowiednio do istniejących potrzeb.

Szkoła ma zagwarantowaną autonomię w zakresie stworzenia własnego programu wychowawczego, który oprócz celów i zadań dydaktycznych oraz założeń zawiązanych z szerszym kontekstem społecznym, powinien także uwzględniać miejscowe priorytety wychowawcze  i środki realizacji. W opracowaniu i realizacji przez szkołę programu wychowawczo-profilaktycznego ważna jest stała i bezpośrednia współpraca z rodzicami oraz innymi podmiotami zaangażowanymi w edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą działalność szkoły.

Wspomaganie rozwoju ucznia

Szkoła oraz poszczególni nauczyciele mają prowadzić działania mające na celu zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości. Uczniom z niepełnosprawnościami, w  tym uczniom z upośledzeniem  umysłowym w stopniu lekkim, nauczanie dostosowuje się ponadto do ich  możliwości psychofizycznych oraz tempa uczenia się.

Jak przesyłać opinie do MEN

Opinie do projektów podstawy programowej kształcenia ogólnego do szkół podstawowych oraz ramowych planów nauczania można przesyłać do 9 grudnia br.:

 • e-mailowo na adresy: podstawa programowa [email protected], ramowe plany nauczania [email protected],
 • telefonicznie: Departament Podręczników, Programów i Innowacji MEN, tel. 22 3474 792.
Po zakończeniu prekonsultacji (w grudniu) projekty rozporządzeń będą skierowane do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. Podpisanie projektów planowane jest na drugą połowę lutego. Projekty opublikowano na stronie internetowej MEN.

Źródło:

Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel