Nowe rozporządzenie ws. indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży - projekt

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 15 kwietnia 2014 r.
Poleć znajomemu
Dokument archiwalny

Indywidualne przygotowanie przedszkolne oraz indywidualne nauczanie z uczniami klas I-III szkoły podstawowej będzie mogło być realizowane przez dwóch nauczycieli, zaś zajęcia będą prowadzone w miejscu pobytu dziecka lub ucznia. Nowe przepisy są odpowiedzią na zmiany w systemie oświaty, dokonane w ostatnich latach oraz uwzględniają dotychczasowe doświadczenia organizowania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania.

Indywidualne przygotowanie przedszkolne oraz indywidualne nauczanie z uczniami klas I-III szkoły podstawowej będzie mogło być realizowane przez dwóch nauczycieli, zaś zajęcia będą prowadzone w miejscu pobytu dziecka lub ucznia. Nowe przepisy są odpowiedzią na zmiany w systemie oświaty, dokonane w ostatnich latach oraz uwzględniają dotychczasowe doświadczenia organizowania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania.

Nowe rozwiązania

W nowym rozporządzeniu wprowadzono:

 1. możliwość prowadzenia zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz zajęć indywidualnego nauczania z uczniami klas I-III szkoły podstawowej przez dwóch nauczycieli wychowania przedszkolnego;
 2. zasadę, że zajęcia prowadzi się w miejscu pobytu dziecka lub ucznia, wskazując jednocześnie otwarty katalog miejsc, w których dziecko może przebywać tj. w szczególności dom rodzinny, placówki, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy o systemie oświaty (a nie jak dotychczas jedynie specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze) lub placówkę opiekuńczo-wychowawczą, o której mowa w art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 oraz poz. 154 i 866). Dzięki takiej regulacji zostanie zapewniona możliwość organizowania zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania, uwzględniająca indywidualną sytuację danego dziecka lub ucznia;
 3. regulację umożliwiającą prowadzenie zajęć w tygodniowym wymiarze godzin wyższym niż wymiar określony bezpośrednio w rozporządzeniu. Proponowane rozwiązanie umożliwi organizację indywidualnego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania w sposób jak najpełniej odpowiadający potrzebom rozwojowym i edukacyjnym dziecka lub ucznia;
 4. rozwiązanie, zgodnie z którym na wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia i na podstawie dołączonego do wniosku zaświadczenia lekarskiego, z którego wynika, że stan zdrowia ucznia umożliwia uczęszczanie do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub szkoły, dyrektor zaprzestaje organizacji odpowiednio indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz indywidualnego nauczania oraz powiadamia organ prowadzący. Dodanie przepisu da możliwość zakończenia organizowania odpowiednio indywidualnego przygotowania przedszkolnym lub indywidualnego nauczania niezwłocznie po ustaniu takiej potrzeby, co będzie miało wpływ na szybszy powrót ucznia do szkoły i grupy rówieśniczej.
Zmiany już obowiązujących rozwiązań

W projekcie zmieniono:

 1. regulację dotyczącą możliwości organizowania dla ucznia zajęć na terenie przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub szkoły, ograniczając je wyłącznie do zajęć organizowanych w odrębnym pomieszczeniu w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego lub w szkole, wyłącznie w sytuacji, gdy spełnione są jednocześnie dwa warunki:
  1. w orzeczeniu wskazano możliwość realizacji indywidualnego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania w odrębnym pomieszczeniu odpowiednio w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego lub szkole (§ 5 ust. 2 pkt 1 projektu rozporządzenia), oraz
  2. odpowiednio przedszkole, inna forma lub szkoła dysponuje odrębnymi pomieszczeniami (§ 5 ust. 2 pkt 2 projektu rozporządzenia).
Zmiana ta ma na celu jasne i precyzyjne określenie sytuacji, w której zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania mogą być organizowane w odrębnym pomieszczeniu w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego lub szkole;
 1. redakcję przepisu wskazującego na obowiązek realizacji w indywidualnym nauczaniu zarówno treści wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego, jak i obowiązkowych zajęć edukacyjnych wynikających z ramowego planu nauczania danego typu i rodzaju szkoły (§ 5 ust. 1 dotychczasowego rozporządzenia).
Doprecyzowanie niektórych przepisów

W projekcie nowego rozporządzenia dookreślono, że:

 1. wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia, na podstawie którego dyrektor może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego lub objętych obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi zgodnie z ramowymi planami nauczania w szkołach publicznych, musi mieć formę pisemną i zawierać uzasadnienie. Dookreślenie przepisu ma na celu ujednolicenie stosowania przez dyrektorów przedszkoli i szkół tej regulacji i tym samym ujednolicenie wymagań formalnych stawianych nauczycielom wnioskującym o odstąpienie od realizacji niektórych treści podstawy programowej;
 2. udział dzieci i młodzieży objętych odpowiednio indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym lub zajęciami indywidualnego nauczania w różnych formach uczestniczenia w życiu przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub szkoły, w tym na wskazanych przez dyrektora zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jest realizowany poza tygodniowym wymiarem godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz zajęć indywidualnego nauczania. Pozwoli to na uniknięcie rozbieżności interpretacyjnych dotyczących udziału dzieci i młodzieży w różnych formach uczestniczenia w życiu przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub szkoły, które niekiedy realizowane były w ramach tygodniowego wymiaru godzin zajęć, a zatem w sposób nieprawidłowy.
Wraz z wejściem w życie projektowanego rozporządzenia utraci moc obowiązujące rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. Nr 175, poz. 1086).

Źródło:

 • strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl)
 • projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (projekt z dnia 14 marca 2014 r., skierowany do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych)
Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel