Nowe wymagania kwalifikacyjne dla nauczycieli szkół za granicą

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 15 marca 2012 r.
Poleć znajomemu
Dokument archiwalny

Od 2 marca obowiązują nowe przepisy rozporządzenia o kwalifikacjach nauczycieli. Do 1 września 2014 r. nauczyciele pracujący w szkołach za granicą muszą uzupełnić swoje kwalifikacje.

Od 2 marca obowiązują nowe przepisy rozporządzenia o kwalifikacjach nauczycieli. Do 1 września 2014 r. nauczyciele pracujący w szkołach za granicą muszą uzupełnić swoje kwalifikacje.

Definicja „szkoły za granicą”

Do rozporządzenia dodano definicję szkoły podstawowej za granicą, gimnazjum za granicą i liceum ogólnokształcące za granicą. Są to odpowiednio szkoły podstawowe, gimnazja lub licea ogólnokształcące oraz zespoły tych szkół, a także szkolne punkty konsultacyjne, przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, realizujące plany nauczania uzupełniającego.

Kwalifikacje nauczycieli w poszczególnych typach szkół za granicą

Kwalifikacje nauczycieli w klasach I-III szkół podstawowych za granicą

Nauczyciele posiadający kwalifikacje do:

Konieczność uzupełnienia kwalifikacji o:

Cel kursu

 • nauczania języka polskiego w szkołach podstawowych

 • 160- godzinny kurs kwalifikacyjny

Uzupełnienie przygotowania o wiedzę i umiejętności w zakresie edukacji wczesnoszkolnej - metodyki pracy z najmłodszymi uczniami. Zapoznanie ze specyfiką nauczania zintegrowanego w grupach różnowiekowych i o różnym poziomie umiejętności językowych.

 • zajmowania stanowiska nauczyciela w klasach I-III szkół podstawowych

 • 20-godzinny kurs kwalifikacyjny

Kwalifikacje do nauczania języka polskiego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i liceach ogólnokształcących za granicą

Nauczyciele posiadający kwalifikacje do nauczania:

Konieczność uzupełnienia kwalifikacji o:

Cel kursu

 • języka polskiego w odpowiednich typach szkół

 • 20 -godzinny kurs kwalifikacyjny

Przygotowanie do nauczania języka polskiego zgodnie z planem nauczania uzupełniającego.

 • języków obcych w odpowiednich typach szkół

 • 160 - godzinny kurs kwalifikacyjny

 • w klasach I - III  szkół podstawowych

 • 160 - godzinny kurs kwalifikacyjny, który nada uprawnienia do nauczania języka polskiego w klasach IV-VI szkół podstawowych

Uzupełnienie wiedzy i umiejętności w zakresie edukacji językowej, metodyki nauczania języka polskiego jako drugiego, a także literatury i kultury polskiej.

Kwalifikacje do nauczania wiedzy o Polsce

Nauczyciele posiadający  przygotowanie do nauczania:

Konieczność uzupełnienia kwalifikacji o:

Cel kursu

 • historii

 • 40 - godzinny kurs kwalifikacyjny

Przygotowanie do nauczania wiedzy o Polsce.

Zróżnicowanie długości kursu wynika z tego, że nauczyciele historii, języka polskiego, geografii i wiedzy o społeczeństwie posiadają wiedzę stanowiącą część nauczania tego przedmiotu.

 • języka polskiego, geografii, wiedzy o społeczeństwie

 • 80 - godzinny kurs kwalifikacyjny

 • w danym typie szkoły (dot. innych przedmiotów niż ww.)

 • 120 - godzinny kurs kwalifikacyjny

Ukończenie kursu pilotażowego także daje kwalifikacje!

Wymóg ukończenia ww. kursu kwalifikacyjnego spełniają nauczyciele, którzy ukończyli przed 2 marca 2012 r lub ukończą pilotażowy kurs w zakresie wykorzystania ram programowych kształcenia uzupełniającego w przygotowaniu programów nauczania dla szkół, zespołów szkół i szkolnych punktów konsultacyjnych za granicą, realizowany w ramach projektu „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania - zgodnych z polską podstawą programową kształcenia ogólnego - przeznaczonych dla uczniów - dzieci obywateli polskich za granicą” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet III „Wysoka jakość systemu oświaty” Działanie 3.3., Poddziałanie 3.3.3., w łącznym wymiarze określony jak wyżej.  

Kursy kwalifikacyjne organizowane wyłącznie na zlecenie MEN!

Kursy kwalifikacyjne w zakresie nauczania uzupełniającego dla nauczycieli szkół za granicą będą organizowane wyłącznie na zlecenie Ministra Edukacji Narodowej. Do tych kursów nie stosuje się zatem §14 rozporządzenia MEN z 19 listopada 2009 r., który daje prawo organizowania kursów kwalifikacyjnych na zlecenie organu prowadzącego placówkę doskonalenia nauczycieli.

Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel