Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r., poz. 1041)

Dokument archiwalny
Zobacz inne wersje:
Dz.U.09.200.1537
2009-12-22 Dz.U.09.218.1701
2012-10-31 Dz.U.12..1196 § 1
tekst jednolity Dz.U.14..1041
2015-01-01 Dz.U.14..1142 § 1
2015-09-01 Dz.U.15..1251 § 1
rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej1)
z dnia 19 listopada 2009 r.
w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli
(Dz.U. z dnia 27 listopada 2009 r.)
Na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1.
Rozporządzenie określa:
1)
warunki i tryb tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz organizację i sposób działania placówek doskonalenia nauczycieli, w tym zakres ich działalności obowiązkowej;
2)
zadania doradców metodycznych, warunki i tryb powierzania nauczycielom zadań doradcy metodycznego;
3)
zadania, które mogą być realizowane wyłącznie przez placówki doskonalenia nauczycieli posiadające akredytację oraz publiczne placówki doskonalenia nauczycieli, o których mowa w art. 5 ust. 3b pkt 1 lit. b, ust. 3c i ust. 3d pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
§ 2.
1.
Placówkę doskonalenia nauczycieli, zwaną dalej "placówką doskonalenia", tworzy się na podstawie aktu założycielskiego, który określa jej nazwę, cel, organ prowadzący, siedzibę i terytorialny zasięg działania.
2.
Placówka doskonalenia działa na podstawie statutu. Statut określa w szczególności:
1)
nazwę placówki doskonalenia oraz jej szczegółowe cele;
2)
organ prowadzący placówkę doskonalenia;
3)
zadania placówki doskonalenia;
4)
organizację placówki doskonalenia;
5)
tryb wprowadzania zmian w statucie.
3.
Organ prowadzący placówkę doskonalenia:
1)
nadaje placówce doskonalenia statut;
2)
przesyła akt założycielski i statut placówki doskonalenia do wiadomości organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny;
3)
zapewnia środki finansowe na jej utrzymanie oraz organizacyjne i kadrowe warunki do realizacji zadań statutowych.
4.
Przepis ust. 3 pkt 2 nie dotyczy:
1)
publicznych placówek doskonalenia o zasięgu ogólnokrajowym prowadzonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
2)
publicznych placówek doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;
3)
publicznych placówek doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw rolnictwa.
§ 3.
W placówkach doskonalenia nie tworzy się rady pedagogicznej.
§ 4.
1.
Przekształcenie publicznej placówki doskonalenia może polegać na:
1)
zmianie organizacji placówki doskonalenia lub zakresu wykonywanych przez nią zadań;
2)
włączeniu placówki doskonalenia do innej placówki doskonalenia;
3)
połączeniu kilku placówek doskonalenia w jedną placówkę doskonalenia.
2.
W przypadku publicznych placówek doskonalenia prowadzonych przez różne organy przekształcenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, może nastąpić po zawarciu pisemnego porozumienia między tymi organami. Porozumienie powinno określać tryb przekształcenia oraz sposób finansowania placówki doskonalenia, a w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 - również wskazywać, który z organów będzie wykonywać zadania organu prowadzącego.
§ 4a.
 1. § 4a dodany z dniem 1 września 2015 r. przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U.2015.1251)
Publiczna placówka doskonalenia może zostać połączona w zespół ze szkołą lub placówką, o której mowa w art. 2 pkt 3-5, 7 i 10 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
§ 5.
1.
Publiczna placówka doskonalenia może być zlikwidowana przez organ prowadzący, po zapewnieniu przez ten organ nauczycielom możliwości ukończenia form doskonalenia i dokształcania rozpoczętych w likwidowanej placówce doskonalenia.
2.
Organ prowadzący publiczną placówkę doskonalenia na co najmniej 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadamia kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę placówki doskonalenia o zamiarze i przyczynach jej likwidacji.
3.
Przepis ust. 2 nie dotyczy publicznych placówek doskonalenia, o których mowa w § 2 ust. 4.
§ 6.
1.
Publiczną placówką doskonalenia kieruje nauczyciel mianowany lub dyplomowany, któremu powierzono stanowisko dyrektora.
2.
Publiczną placówką doskonalenia może również kierować osoba niebędąca nauczycielem powołana na stanowisko dyrektora przez organ prowadzący.
3.
Osoba, o której mowa w ust. 2, nie może sprawować nadzoru pedagogicznego. W przypadku powołania takiej osoby na stanowisko dyrektora nadzór pedagogiczny sprawuje nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze w publicznej placówce doskonalenia.
§ 7.
1.
Stanowisko dyrektora publicznej placówki doskonalenia może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:
1)
ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w placówce doskonalenia, określone w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli;
2)
ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą;
3)
posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
4)
uzyskał:
a)
co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
b)
pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
c)

w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej

- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w § 8 ust. 3, przed powierzeniem stanowiska dyrektora;
5)
spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
6)
nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
7)
nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
8)
nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
9)
nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.).
2.
Stanowisko dyrektora publicznej placówki doskonalenia może zajmować osoba niebędąca nauczycielem, która:
1)
posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
2)
ukończyła studia magisterskie;
3)
posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
4)
ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;
5)
nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
6)
spełnia wymagania, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 5, 7 i 9.
§ 8.
1.
Stanowisko dyrektora publicznej placówki doskonalenia powierza nauczycielowi organ prowadzący.
2.
Kandydata na stanowisko dyrektora publicznej placówki doskonalenia wyłania się w drodze konkursu. Kandydatowi wyłonionemu w wyniku konkursu nie można odmówić powierzenia stanowiska dyrektora.
3.
Jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata, organ prowadzący powierza stanowisko dyrektora publicznej placówki doskonalenia ustalonemu przez siebie kandydatowi spełniającemu wymagania określone w § 7 ust. 1, po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę placówki doskonalenia.
4.
 1. § 8 ust. 4 uchylony z dniem 1 września 2015 r. przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U.2015.1251)
(uchylony)
5.
 1. § 8 ust. 5 zmieniony z dniem 1 września 2015 r. przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U.2015.1251)
W celu przeprowadzenia konkursu organ prowadzący publiczną placówkę doskonalenia powołuje komisję konkursową w składzie:
1)
trzech przedstawicieli organu prowadzącego;
2)
dwóch przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
3)
po jednym przedstawicielu zakładowych organizacji związkowych, z tym że przedstawiciel związku zawodowego nie może być zatrudniony w publicznej placówce doskonalenia, której konkurs dotyczy;
4)
jeden nauczyciel zatrudniony w publicznej placówce doskonalenia wyłoniony na warunkach określonych w statucie placówki.
6.
Łączna liczba przedstawicieli organów, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, nie może być mniejsza niż łączna liczba przedstawicieli, o których mowa w ust. 5 pkt 3 i 4.
7.
Jeżeli w składzie komisji konkursowej łączna liczba przedstawicieli organów, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, byłaby mniejsza niż łączna liczba przedstawicieli, o których mowa w ust. 5 pkt 3 i 4, liczbę przedstawicieli tych organów zwiększa się proporcjonalnie, tak aby ich łączna liczba nie była mniejsza niż łączna liczba przedstawicieli, o których mowa w ust. 5 pkt 3 i 4.
8.
 1. § 8 ust. 8 uchylony z dniem 1 września 2015 r. przez § 1 pkt 2 lit. c) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U.2015.1251)
(uchylony)
9.
W przypadku publicznych placówek doskonalenia nowo zakładanych skład komisji konkursowej określa organ prowadzący, uwzględniając udział przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
10.
Przepisy ust. 2-9 stosuje się odpowiednio do osoby, o której mowa w § 6 ust. 2.
§ 8a.
 1. § 8a dodany z dniem 1 września 2015 r. przez § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U.2015.1251)
Przepisy § 6-8 nie dotyczą publicznych placówek doskonalenia, o których mowa w § 2 ust. 4.
§ 9.
W publicznej placówce doskonalenia mogą być tworzone stanowiska wicedyrektora i kierowników komórek organizacyjnych na warunkach określonych w statucie placówki.
§ 10.
1.
W publicznej placówce doskonalenia zatrudnia się:
1)
nauczycieli-konsultantów;
2)
specjalistów niebędących nauczycielami.
2.
Na stanowiskach nauczycieli-konsultantów mogą być zatrudnieni nauczyciele posiadający:
1)
kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w placówce doskonalenia, określone w przepisach, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1;
2)
stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;
3)
co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej.
3.
Na stanowiskach specjalistów mogą być zatrudnione osoby, które ukończyły studia wyższe oraz posiadają przygotowanie niezbędne do realizacji zadań statutowych publicznej placówki doskonalenia.
4.
W publicznej placówce doskonalenia mogą być zatrudnieni również nauczyciele-doradcy metodyczni, o których mowa w § 23 ust. 3 pkt 2.
5.
W publicznej placówce doskonalenia zatrudnia się ponadto pracowników ekonomicznych, inżynieryjno-technicznych, administracji i obsługi.
§ 11.
1.
Do obowiązkowych zadań publicznych placówek doskonalenia o zasięgu ogólnokrajowym prowadzonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania należy:
1)
 1. § 11 ust. 1 pkt 1 zmieniony z dniem 1 września 2015 r. przez § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U.2015.1251)
wspieranie publicznych placówek doskonalenia, poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, oraz bibliotek pedagogicznych, w zakresie wynikającym z kierunków realizacji polityki oświatowej państwa, ustalanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanych dalej "kierunkami polityki oświatowej";
2)
wspieranie publicznych placówek doskonalenia, poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, bibliotek pedagogicznych oraz nauczycieli-doradców metodycznych w organizowaniu i prowadzeniu:
a)
wspomagania szkół i placówek, o którym mowa w § 16 ust. 1 pkt 1, a także w przepisach w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych, oraz w przepisach w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych,
b)
sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek, o której mowa w § 16 ust. 1 pkt 2, a także w przepisach w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych, oraz w przepisach w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych;
3)
wspieranie szkół i placówek w zakresie realizacji ich zadań, w tym opracowywanie i publikacja materiałów informacyjnych i metodycznych;
4)
organizowanie szkoleń dla kandydatów na ekspertów komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych awansu zawodowego nauczycieli, prowadzonych zgodnie z przepisami w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy, sposobu prowadzenia listy ekspertów oraz trybu wpisywania i skreślania ekspertów z listy.
2.
Do obowiązkowych zadań publicznej placówki doskonalenia o zasięgu ogólnokrajowym prowadzonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, właściwej dla nauczycieli pracujących wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących, należy ponadto wspieranie metodyczne i doskonalenie zawodowe tych nauczycieli, w tym opracowywanie i publikacja materiałów informacyjnych i metodycznych.
§ 12.
Do obowiązkowych zadań publicznych placówek doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego należy:
1)
przygotowywanie programów doskonalenia zawodowego oraz opracowywanie i publikacja materiałów informacyjnych i edukacyjnych;
2)
organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli;
3)
organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dyrektorów w zakresie zarządzania oświatą;
4)
organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli-doradców metodycznych, o których mowa w § 23 ust. 10;
5)
wspieranie różnorodnych form współpracy i wymiany doświadczeń;
6)
wspieranie inicjatyw nauczycieli oraz wspomaganie samokształcenia i doskonalenia zawodowego;
7)
diagnozowanie potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego;
8)
opracowywanie, we współpracy z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny, priorytetów doskonalenia zawodowego;
9)
współpraca w zakresie doskonalenia zawodowego z partnerami krajowymi i zagranicznymi;
10)
organizowanie szkoleń dla kandydatów na ekspertów komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych awansu zawodowego nauczycieli, prowadzonych zgodnie z przepisami, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 4.
§ 13.
Do obowiązkowych zadań publicznych placówek doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych prowadzonych przez ministra właściwego do spraw rolnictwa, należy:
1)
przygotowywanie programów doskonalenia zawodowego oraz opracowywanie i publikacja materiałów edukacyjnych w zakresie przedmiotów zawodowych;
2)
organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli;
3)
organizowanie różnorodnych form współpracy i wymiany doświadczeń;
4)
wspieranie inicjatyw nauczycieli oraz wspomaganie samokształcenia i doskonalenia zawodowego;
5)
opracowywanie, we współpracy z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny, priorytetów doskonalenia zawodowego;
6)
współpraca w zakresie doskonalenia zawodowego z partnerami krajowymi i zagranicznymi.
§ 14.
 1. § 14 zmieniony z dniem 1 września 2015 r. przez § 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U.2015.1251)
Publiczne placówki doskonalenia, o których mowa w § 11-13, realizują:
1)
obowiązkowe zadania określone w tych przepisach oraz działania na rzecz doskonalenia systemu oświaty, o których mowa w art. 77a ust. 1a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w zakresie określonym w statutach tych placówek;
2)
inne zadania z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli, zlecone przez ich organy prowadzące;
3)
zadania związane z podnoszeniem jakości edukacji, powierzone przez ich organy prowadzące, zgodnie z art. 77a ust. 1b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
§ 15.
1.
Do obowiązkowych zadań publicznych placówek doskonalenia prowadzonych przez samorząd województwa, powiat lub gminę należy organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie:
1)
wynikającym z kierunków polityki oświatowej oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty;
2)
wymagań stawianych wobec szkół i placówek, których wypełnianie jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej, zgodnie z przepisami w sprawie nadzoru pedagogicznego;
3)
realizacji podstaw programowych, w tym opracowywania programów nauczania;
4)
diagnozowania potrzeb uczniów i indywidualizacji procesu nauczania i wychowania;
5)
przygotowania do analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, wyników sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, oraz korzystania z nich w celu doskonalenia pracy nauczycieli;
6)
potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
2.
Do obowiązkowych zadań publicznych placówek doskonalenia, o których mowa w ust. 1, należy także organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół i placówek w zakresie zarządzania oświatą.
3.
Do obowiązkowych zadań publicznych placówek doskonalenia prowadzonych przez samorząd województwa, zwanych dalej "wojewódzkimi placówkami doskonalenia", należy ponadto:
1)
organizowanie i prowadzenie, stosownie do potrzeb, doradztwa metodycznego dla nauczycieli:
a)
przedmiotów zawodowych nauczanych w zawodach unikatowych,
b)
zatrudnionych w szkołach z językiem nauczania mniejszości narodowych i etnicznych oraz językiem regionalnym;
2)
prowadzenie wojewódzkiego systemu informacji pedagogicznej, w tym gromadzenie i udostępnianie informacji dotyczących dostępnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli.
4.
W zakresie, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 lit. b, wojewódzkie placówki doskonalenia współpracują z organizacjami mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym.
5.
Publiczne placówki doskonalenia, o których mowa w ust. 1, mogą realizować również inne zadania z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli zlecone przez organ prowadzący.
§ 16.
1.
Publiczne placówki doskonalenia realizują zadania obowiązkowe w szczególności przez:
1)
organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół i placówek, polegającego na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości pracy szkoły lub placówki w zakresie określonym w § 15 ust. 1 i 2 lub innym wskazanym przez szkołę lub placówkę, wynikającym z potrzeb szkoły lub placówki, obejmującego:
a)
pomoc w diagnozowaniu potrzeb szkoły lub placówki,
b)
ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb szkoły lub placówki,
c)
zaplanowanie form wspomagania i ich realizację,
d)
wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania;
2)
organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy, w szczególności poprzez wymianę doświadczeń;
3)
prowadzenie form doskonalenia, w tym seminariów, konferencji, wykładów, warsztatów i szkoleń;
4)
udzielanie konsultacji;
5)
upowszechnianie przykładów dobrej praktyki.
2.
Przepisy ust. 1 pkt 1 i 2 nie dotyczą publicznych placówek doskonalenia, o których mowa w § 2 ust. 4.
§ 17.
(uchylony)
§ 18.
 1. § 18 uchylony z dniem 1 stycznia 2015 r. przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U.14.1142)
(uchylony)
§ 18a.
 1. § 18a dodany z dniem 1 stycznia 2015 r. przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U.14.1142)
1.
Placówki doskonalenia posiadające akredytację mogą, za zgodą organu sprawującego nadzór pedagogiczny, prowadzić:
1)
kursy kwalifikacyjne, o których mowa w przepisach wymienionych w § 7 ust. 1 pkt 1, w zakresie:
a)
przygotowania pedagogicznego dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu,
b)
pedagogiki specjalnej dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu,
c)
przygotowania pedagogicznego do nauczania języka obcego,
d)
wczesnego nauczania języka obcego;
2)
kursy kwalifikacyjne z zakresu zarządzania oświatą, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 oraz w przepisach w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek.
2.
Placówki doskonalenia, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 2, mogą, za zgodą organu sprawującego nadzór pedagogiczny, prowadzić dla nauczycieli szkół artystycznych, w tym nauczycieli praktycznej nauki zawodu, kursy kwalifikacyjne z zakresu zarządzania oświatą, o których mowa w ust. 1 pkt 2, oraz kursy kwalifikacyjne, o których mowa w przepisach wymienionych w § 7 ust. 1 pkt 1.
3.
Placówki doskonalenia, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 3, mogą, za zgodą organu sprawującego nadzór pedagogiczny, prowadzić dla nauczycieli szkół rolniczych kursy kwalifikacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2.
4.
Wniosek o wyrażenie zgody na prowadzenie kursu kwalifikacyjnego, o którym mowa w ust. 1-3, zawiera:
1)
szczegółowy plan i program kursu, odpowiadające wymogom określonym w ramowym planie i programie kursu zatwierdzonym przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, oraz termin kursu;
2)
wykaz osób przewidzianych do realizacji zajęć ujętych w szczegółowym planie kursu, wraz z informacją o posiadanych przez nie kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym;
3)
kryteria naboru uczestników, odpowiadające wymogom określonym w ramowym planie i programie kursu, uwzględniające w szczególności wymagania w zakresie posiadanego poziomu wykształcenia;
4)
informację o warunkach lokalowych i wyposażeniu, umożliwiających prawidłową realizację zajęć.
5.
Placówka doskonalenia jest obowiązana do:
1)
prowadzenia oceny wewnętrznej procesu realizacji kursu kwalifikacyjnego;
2)
prowadzenia dokumentacji kursu kwalifikacyjnego, w tym dokumentacji potwierdzającej realizację poszczególnych zajęć;
3)
przedstawienia organowi, który wyraził zgodę na prowadzenie kursu kwalifikacyjnego, sprawozdania z realizacji kursu nie później niż w terminie miesiąca po jego zakończeniu.
6.
Uczestnik kursu kwalifikacyjnego po jego ukończeniu otrzymuje świadectwo, według wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia.
7.
Placówka doskonalenia prowadzi rejestr kursów kwalifikacyjnych i rejestr wydanych świadectw.
8.
Placówki doskonalenia, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 1, mogą, na zlecenie organu prowadzącego, prowadzić dla nauczycieli za granicą kursy kwalifikacyjne, o których mowa w przepisach wymienionych w § 7 ust. 1 pkt 1. Przepisy ust. 5-7 stosuje się odpowiednio.
§ 18b.
 1. § 18b dodany z dniem 1 września 2015 r. przez § 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U.2015.1251)
Placówki doskonalenia mogą prowadzić kursy pedagogiczne dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
§ 19.
1.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli-konsultantów i nauczycieli-doradców metodycznych mogą prowadzić wyłącznie placówki doskonalenia posiadające akredytację i publiczne placówki doskonalenia, o których mowa w § 2 ust. 4.
2.
Szkolenia dla kandydatów na ekspertów komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych awansu zawodowego nauczycieli mogą prowadzić wyłącznie publiczne placówki doskonalenia, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 1 i 2.
§ 20.
1.
Zakłady kształcenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne jednostki, których zadania statutowe są związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli, mogą prowadzić doskonalenie w formach, o których mowa w § 16 pkt 3.
2.
Nauczyciele, którzy ukończyli daną formę doskonalenia zawodowego, otrzymują zaświadczenie, które zawiera nazwę i zakres ukończonej formy doskonalenia oraz łączną liczbę godzin zrealizowanych zajęć.
3.
Podmiot prowadzący daną formę doskonalenia zawodowego prowadzi rejestr wydanych zaświadczeń.
§ 21.
1.
Plan pracy publicznej placówki doskonalenia na rok kalendarzowy przygotowuje dyrektor placówki.
2.
Dyrektor publicznej placówki doskonalenia przedstawia plan pracy na kolejny rok kalendarzowy do zatwierdzenia organowi prowadzącemu w terminie do dnia 31 października poprzedniego roku.
3.
Sprawozdanie z realizacji planu pracy za dany rok kalendarzowy dyrektor publicznej placówki doskonalenia przedstawia organowi prowadzącemu i organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny w terminie do dnia 31 marca następnego roku.
§ 22.
1.
Zadania z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli są również realizowane przez zatrudnionych w publicznych szkołach i placówkach nauczycieli-doradców metodycznych.
2.
Do zadań nauczyciela-doradcy metodycznego należy w szczególności wspomaganie nauczycieli oraz rad pedagogicznych w:
1)
planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego;
2)
doborze i adaptacji lub tworzeniu programów nauczania i materiałów dydaktycznych;
3)
rozwijaniu umiejętności metodycznych;
4)
podejmowaniu działań innowacyjnych.
3.
Nauczyciel-doradca metodyczny realizuje zadania przez:
1)
udzielanie indywidualnych konsultacji;
2)
prowadzenie zajęć edukacyjnych, zajęć otwartych oraz zajęć warsztatowych;
3)
organizowanie innych form doskonalenia wspomagających pracę dydaktyczno-wychowawczą nauczycieli.
4.
Nauczyciel-doradca metodyczny planuje działania stosownie do potrzeb, we współpracy z placówkami doskonalenia, bibliotekami pedagogicznymi i bibliotekami szkolnymi oraz organami sprawującymi nadzór pedagogiczny.
§ 23.
1.
 1. § 23 ut. 1 zmieniony z dniem 1 września 2015 r. przez § 1 pkt 7 lit. a) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U.2015.1251)
Zadania doradcy metodycznego powierza nauczycielowi organ prowadzący publiczną szkołę lub placówkę, w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły lub placówki, w której nauczyciel jest zatrudniony, po uzyskaniu pozytywnej opinii dyrektora wojewódzkiej placówki doskonalenia, właściwej ze względu na miejsce zatrudnienia nauczyciela, z zastrzeżeniem § 23a.
2.
Organ prowadzący może powierzyć zadania doradcy metodycznego nauczycielowi, który posiada:
1)
kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w placówce doskonalenia, określone w przepisach, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1;
2)
stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;
3)
co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej.
3.
Zadania doradcy metodycznego mogą być wykonywane przez nauczyciela:
1)
w ramach stosunku pracy w publicznej szkole lub placówce, w której nauczyciel jest zatrudniony, z jednoczesnym obniżeniem wysokości obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych;
2)
w ramach dodatkowej umowy o pracę w publicznej placówce doskonalenia.
4.
Organ prowadzący publiczną szkołę lub placówkę, powierzając nauczycielowi zadania doradcy metodycznego, określa:
1)
szczegółowy zakres zadań nauczyciela-doradcy metodycznego;
2)
szkoły lub placówki, w których nauczyciel-doradca metodyczny realizuje swoje zadania;
3)
warunki wykonywania zadań nauczyciela-doradcy metodycznego, zgodnie z ust. 3.
5.
 1. § 23 ut. 5 zmieniony z dniem 1 września 2015 r. przez § 1 pkt 7 lit. b) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U.2015.1251)
Zadania doradcy metodycznego powierza się na okres nie krótszy niż rok i nie dłuższy niż trzy lata, z możliwością przedłużenia powierzenia zadań na kolejny okres nie krótszy niż rok.
6.
Przed przedłużeniem powierzenia zadań doradcy metodycznego organ prowadzący publiczną szkołę lub placówkę zasięga opinii dyrektora wojewódzkiej placówki doskonalenia i dyrektora szkoły lub placówki, w której nauczyciel jest zatrudniony, oraz nauczycieli korzystających z pomocy nauczyciela-doradcy metodycznego.
7.
Powierzenie zadań doradcy metodycznego może być cofnięte przez organ prowadzący publiczną szkołę lub placówkę w przypadku niewywiązywania się nauczyciela z powierzonych zadań, po zasięgnięciu opinii dyrektora wojewódzkiej placówki doskonalenia i dyrektora szkoły lub placówki, w której nauczyciel jest zatrudniony.
8.
Nadzór pedagogiczny nad realizacją zadań przez nauczyciela-doradcę metodycznego sprawuje dyrektor wojewódzkiej placówki doskonalenia.
9.
W przypadku prowadzenia przez gminę lub powiat placówki doskonalenia zadania dyrektora wojewódzkiej placówki doskonalenia o których mowa w ust. 1 i 6-8, w stosunku do nauczycieli, którym zadania doradcy metodycznego zostały powierzone przez gminę lub powiat, wykonuje dyrektor placówki doskonalenia prowadzonej przez gminę lub powiat, a w przypadku prowadzenia przez gmin lub powiat więcej niż jednej placówki doskonalenia - dyrektor placówki doskonalenia wyznaczonej przez organ prowadzący te placówki.
10.
 1. § 23 ust. 10 uchylony z dniem 1 września 2015 r. przez § 1 pkt 7 lit. c) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U.2015.1251)
(uchylony)
11.
W przypadku powierzenia nauczycielowi zadań doradcy metodycznego przez ministra właściwego do spraw rolnictwa zadania dyrektora wojewódzkiej placówki doskonalenia, o których mowa w ust. 1 i 6-8, w stosunku do tego nauczyciela-doradcy metodycznego wykonuje dyrektor publicznej placówki doskonalenia, o której mowa w § 2 ust. 4 pkt 3.
§ 23a.
 1. § 23a dodany z dniem 1 września 2015 r. przez § 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U.2015.1251)
1.
Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego powierza nauczycielowi zadania doradcy metodycznego, w uzgodnieniu z dyrektorem publicznej szkoły artystycznej, w której nauczyciel jest zatrudniony, po uzyskaniu pozytywnej opinii dyrektora publicznej placówki doskonalenia, o której mowa w § 2 ust. 4 pkt 2.
2.
Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może powierzyć zadania doradcy metodycznego nauczycielowi, który posiada:
1)
kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w placówce doskonalenia, określone w przepisach, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1;
2)
stopień nauczyciela dyplomowanego;
3)
co najmniej dziesięcioletni staż pracy pedagogicznej;
4)
znaczne osiągnięcia zawodowe, w tym również w zakresie doskonalenia zawodowego.
3.
W uzasadnionych przypadkach minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może powierzyć zadania doradcy metodycznego nauczycielowi posiadającemu stopień nauczyciela dyplomowanego lub inny stopień awansu zawodowego oraz co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej.
4.
Zadania doradcy metodycznego mogą być wykonywane przez nauczyciela:
1)
w ramach stosunku pracy w publicznej szkole artystycznej, w której nauczyciel jest zatrudniony, z jednoczesnym obniżeniem wysokości obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych;
2)
w ramach dodatkowej umowy o pracę w publicznej placówce doskonalenia, o której mowa w § 2 ust. 4 pkt 2.
5.
Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, powierzając nauczycielowi zadania doradcy metodycznego, określa:
1)
szczegółowy zakres zadań nauczyciela - doradcy metodycznego;
2)
szkoły artystyczne lub placówki, w których nauczyciel - doradca metodyczny realizuje swoje zadania;
3)
warunki wykonywania zadań nauczyciela - doradcy metodycznego, zgodnie z ust. 4.
6.
Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego powierza zadania doradcy metodycznego na okres nie krótszy niż rok i nie dłuższy niż trzy lata, z możliwością przedłużenia powierzenia zadań na kolejny okres nie krótszy niż rok.
7.
Przed przedłużeniem powierzenia zadań doradcy metodycznego minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zasięga opinii: dyrektora publicznej placówki doskonalenia, o której mowa w § 2 ust. 4 pkt 2, dyrektora szkoły artystycznej, w której nauczyciel jest zatrudniony, oraz nauczycieli korzystających z pomocy nauczyciela - doradcy metodycznego.
8.
Powierzenie zadań doradcy metodycznego może być cofnięte przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w przypadku niewywiązywania się nauczyciela z powierzonych zadań, po zasięgnięciu opinii dyrektora publicznej placówki doskonalenia, o której mowa w § 2 ust. 4 pkt 2, i dyrektora szkoły artystycznej, w której nauczyciel jest zatrudniony.
9.
Nadzór pedagogiczny nad realizacją zadań przez nauczyciela - doradcę metodycznego sprawuje dyrektor publicznej placówki doskonalenia, o której mowa w § 2 ust. 4 pkt 2.
§ 24.
1.
Utworzenie niepublicznej placówki doskonalenia wymaga uzyskania wpisu do ewidencji prowadzonej przez samorząd województwa właściwy ze względu na siedzibę placówki doskonalenia.
2.
Osoba prawna i osoba fizyczna ubiegająca się o wpis do ewidencji niepublicznej placówki doskonalenia składa wniosek o wpis wraz z następującymi dokumentami:
1)
projektem aktu założycielskiego;
2)
projektem statutu;
3)
dokumentami poświadczającymi posiadanie warunków umożliwiających realizację zadań statutowych, w szczególności zawierającymi dane dotyczące:
a)
kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego osób przewidzianych do zatrudnienia w placówce doskonalenia,
b)
warunków lokalowych i wyposażenia placówki doskonalenia.
3.
Wpis do ewidencji obejmuje następujące dane:
1)
imię i nazwisko osoby fizycznej zamierzającej prowadzić niepubliczną placówkę doskonalenia i adres jej zamieszkania albo nazw osoby prawnej zamierzającej prowadzić niepubliczną placówkę doskonalenia i adres jej siedziby;
2)
nazwę niepublicznej placówki doskonalenia;
3)
adres siedziby niepublicznej placówki doskonalenia;
4)
określenie terytorialnego zasięgu działania niepublicznej placówki doskonalenia;
5)
datę rozpoczęcia działalności przez niepubliczną placówkę doskonalenia.
4.
Samorząd województwa dokonuje wpisu do ewidencji w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o wpis oraz z urzędu doręcza osobie prawnej lub osobie fizycznej ubiegającej się o wpis zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a kopię zaświadczenia przekazuje kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na siedzibę niepublicznej placówki doskonalenia oraz organowi podatkowemu.
5.
Zaświadczenie o wpisie do ewidencji zawiera:
1)
oznaczenie samorządu województwa, który dokonał wpisu do ewidencji niepublicznej placówki doskonalenia;
2)
datę i numer wpisu do ewidencji;
3)
imię i nazwisko osoby fizycznej prowadzącej niepubliczną placówkę doskonalenia i adres jej zamieszkania albo nazwę osoby prawnej prowadzącej niepubliczną placówkę doskonalenia i adres jej siedziby;
4)
nazwę niepublicznej placówki doskonalenia;
5)
adres siedziby niepublicznej placówki doskonalenia;
6)
określenie terytorialnego zasięgu działania niepublicznej placówki doskonalenia.
6.
Samorząd województwa w drodze decyzji odmawia wpisu do ewidencji, jeżeli:
1)
wniosek o wpis nie zawiera dokumentów, o których mowa w ust. 2, lub danych, o których mowa w ust. 3, i mimo wezwania nie został uzupełniony lub
2)
statut niepublicznej placówki doskonalenia jest niezgodny z przepisami prawa i mimo wezwania do usunięcia nieprawidłowości nie został zmieniony, lub
3)
nie zostały zapewnione warunki, o których mowa w ust. 2 pkt 3, umożliwiające realizację zadań statutowych.
7.
Organ prowadzący niepubliczną placówkę doskonalenia jest obowiązany zgłosić samorządowi województwa zmiany danych objętych wpisem do ewidencji, o których mowa w ust. 3, powstałe po wpisie do ewidencji, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany. Przepisy ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.
8.
Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu w przypadkach:
1)
prawomocnego orzeczenia sądu zakazującego osobie fizycznej prowadzącej niepubliczną placówkę doskonalenia prowadzenia działalności oświatowej;
2)
stwierdzenia, w trybie nadzoru pedagogicznego, że niepubliczna placówka doskonalenia nie realizuje zadań statutowych lub nie przestrzega przepisów prawa - jeżeli organ prowadzący placówkę w wyznaczonym terminie nie zastosuje się do poleceń organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
3)
dokonania wpisu z naruszeniem prawa;
4)
zaprzestania działalności przez niepubliczną placówkę doskonalenia przez okres dłuższy niż sześć miesięcy.
9.
Wykreślenie z ewidencji następuje w drodze decyzji, w terminie określonym w decyzji, i jest równoznaczne z likwidacją niepublicznej placówki doskonalenia.
§ 25.
1.
Organ prowadzący niepubliczną placówkę doskonalenia przygotowuje plan pracy placówki na dany rok kalendarzowy.
2.
Organ prowadzący niepubliczną placówkę doskonalenia przedstawia organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny sprawozdanie z realizacji planu pracy placówki za dany rok kalendarzowy w terminie do dnia 31 marca następnego roku.
§ 26.
Organy prowadzące placówki doskonalenia dostosują statuty tych placówek do wymagań określonych w rozporządzeniu w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
§ 27.
Osoby zajmujące w dniu wejścia w życie rozporządzenia stanowisko dyrektora publicznej placówki doskonalenia, które nie spełniają wymagań określonych w rozporządzeniu, mogą zajmować to stanowisko do końca okresu, na jaki zostało ono powierzone.
§ 28.
W konkursach na stanowisko dyrektora publicznej placówki doskonalenia ogłoszonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, a także do osób wyłonionych w wyniku tych konkursów stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie warunków i trybu tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz organizacji i sposobu działania placówek doskonalenia nauczycieli, w tym zakresu ich działalności obowiązkowej oraz zadań doradców metodycznych, warunków i trybu powierzania nauczycielom zadań doradcy metodycznego (Dz.U. Nr 84, poz. 779) do końca okresu, na jaki następuje powierzenie stanowiska dyrektora.
§ 29.
Nauczyciele wykonujący w dniu wejścia w życie rozporządzenia zadania doradców metodycznych, którzy nie spełniają wymagań określonych w rozporządzeniu, mogą wykonywać te zadania do końca okresu, na jaki zostały one powierzone.
§ 30.
Kursy kwalifikacyjne przygotowujące do pracy edukatorskiej, na których prowadzenie została wyrażona zgoda na podstawie przepisów rozporządzenia, o którym mowa w § 28, są realizowane zgodnie z przepisami tego rozporządzenia.
§ 31.
Plan pracy publicznej placówki doskonalenia na rok 2010 dyrektor publicznej placówki doskonalenia przedstawia do zatwierdzenia organowi prowadzącemu w terminie do dnia 31 grudnia 2009 r.
§ 32.
1.
Niepubliczne placówki doskonalenia wpisane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia do rejestru niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli prowadzonego przez kuratora oświaty wpisuje się z dniem wejścia w życie rozporządzenia do ewidencji, o której mowa w § 24 ust. 1, prowadzonej przez samorząd województwa.
2.
Kuratorzy oświaty w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia przekażą samorządom województw dokumentację dotyczącą niepublicznych placówek doskonalenia, o których mowa w ust. 1.
§ 33.
1.
Wnioski o wpis niepublicznej placówki doskonalenia do rejestru, o którym mowa w § 32 ust. 1, złożone i nierozpatrzone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia kurator oświaty przekazuje do samorządu województwa w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia. Informację o przekazaniu wniosku o wpis kurator oświaty przekazuje osobie prawnej lub osobie fizycznej ubiegającej się o wpis.
2.
Samorząd województwa dokonuje wpisu do ewidencji, o której mowa w § 24 ust. 1, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku o wpis, o którym mowa w ust. 1, oraz z urzędu doręcza osobie prawnej lub osobie fizycznej ubiegającej się o wpis zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a kopię zaświadczenia przekazuje kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na siedzibę niepublicznej placówki doskonalenia oraz organowi podatkowemu.
§ 34.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.
1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz.U. Nr 216, poz. 1591).
Załącznik 1 Świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego (Wzór)

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel