Nowy wzór karty wypoczynku i nowe terminy zgłaszania - w projekcie rozporządzenia

Monika Fidler

Monika Fidler

Data publikacji: 28 stycznia 2016 r.
Poleć znajomemu
Nowy wzór karty wypoczynku i nowe terminy zgłaszania - w projekcie rozporządzenia

Od 1 kwietnia br. powinny zacząć obowiązywać przepisy wykonawcze do zmian dotyczących wypoczynku dzieci i młodzieży. Przewidują one m.in. nowy wzór karty wypoczynku, określenie liczby uczestników w grupie pozostających pod opieką jednego wychowawcy czy nowe terminy zgłaszania. Krótkie formy wypoczynku - które często są organizowane przez szkoły - będą wymagały zgłoszenia na 3 dni przed terminem rozpoczęcia.

Od kwietnia będzie obowiązywać nowy wzór karty wypoczynku

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wypoczynku dla dzieci i młodzieży stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 92t ustawy o systemie oświaty. Określa on:

 • termin złożenia zgłoszenia wypoczynku, jego formy, dokumenty dołączane do zgłoszenia oraz wzór,
 • liczbę uczestników w grupie pozostających pod opieką jednego wychowawcy,
 • termin przekazania karty wypoczynku oraz jej wzór,
 • obowiązki kierownika i wychowawcy wypoczynku, w tym obowiązek prowadzenia przez wychowawcę dziennika zajęć realizowanych podczas wypoczynku, oraz jego wzór,
 • obowiązki kierownika i wychowawcy wypoczynku organizowanego przez szkoły i placówki, który nie wymaga zgłoszenia do kuratora oświaty,
 • program kursów na kierownika lub wychowawcę wypoczynku, w tym formy i wymiar zajęć,
 • wzór karty kwalifikacyjnej,
 • wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu na kierownika lub wychowawcę wypoczynku,
 • dokumenty potwierdzające posiadane przez kadrę przygotowanie do prowadzenia zajęć w ramach kursu na kierownika lub wychowawcę wypoczynku.
(§ 2-8 projektu rozporządzenia).
Proponowany termin wejścia w życie rozporządzenia - 1 kwietnia 2016 r. - jest związany z terminem wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym, która wchodzi w tym samym czasie.

Pozytywna opinia komendanta straży pożarnej niezbędna przy zgłaszaniu wypoczynku

Zgłoszenie wypoczynku organizowanego w kraju będzie wymagało od organizatora dostarczenia kopii pozytywnej opinii właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej w zakresie spełniania przez obiekt wymagań ochrony przeciwpożarowej, szkic poszczególnych pomieszczeń obiektu z określeniem ich funkcji lub szkic sposobu zagospodarowania terenu. Rozwiązanie to uniemożliwi organizację wypoczynku dzieci i młodzieży w obiektach niespełniających wymagań bezpieczeństwa pożarowego. Pozytywna opinia będzie ważna przez 3 lata od daty wydania, jeżeli warunki ochrony przeciwpożarowej nie ulegną zmianie.

Dokumentem dołączanym do zgłoszenia wypoczynku organizowanego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej będzie oświadczenie organizatora o zawarciu umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia na rzecz uczestników wypoczynku.

Terminy zgłaszania wypoczynku dotyczą także wiosennej i zimowej przerwy świątecznej

Organizator wypoczynku będzie musiał przedstawić kuratorowi oświaty zgłoszenie wypoczynku w terminach od:

 • 1 marca w roku szkolnym, w którym organizowany jest wypoczynek - w przypadku wypoczynku organizowanego w okresie ferii letnich oraz wiosennej przerwy świątecznej,
 • 1 października w roku szkolnym, w którym organizowany jest wypoczynek - w przypadku wypoczynku organizowanego w okresie ferii zimowych oraz zimowej przerwy świątecznej
(§ 2 ust. 3 projektowanego rozporządzenia).
Nowym rozwiązaniem w stosunku do obowiązujących przepisów jest możliwość zgłaszania wypoczynku organizowanego w czasie wiosennej i zimowej przerwy świątecznej.

Zgłoszenie wypoczynku przez organizatora ze względu na miejsce organizacji wypoczynku nastąpi nie później niż na:

 • 21 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku (wzór zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do projektowanego rozporządzenia),
 • 14 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku - w przypadku zgłoszenia półkolonii (wzór zgłoszenia stanowi załącznik nr 2),
 • 14 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku - w przypadku zgłoszenia wypoczynku organizowanego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (wzór zgłoszenia stanowi załącznik nr 3)
(§ 2 ust. 4 projektowanego rozporządzenia).

Formy wypoczynku, dla których określono krótszy termin zgłoszenia, mają mniejszy zakres informacji podawanych w zgłoszeniu. W przypadku organizacji półkolonii i wypoczynku organizowanego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, nie będzie wymagana dokumentacja, taka jak np. opinia straży pożarnej czy szkic poszczególnych pomieszczeń obiektu, stąd krótszy termin jego akceptacji.

Nowym rozwiązaniem jest możliwość dokonania przez kuratora oświaty weryfikacji zgłoszenia wypoczynku, który został przedstawiony przez organizatora w innym terminie niż określone powyżej, np.:
 • w sytuacjach uzasadnionych względami społecznymi,
 • w przypadkach losowych, życiowych organizatora, wystąpienia żywiołów,
 • w przypadku nieoczekiwanego darczyńcy, który finansuje wypoczynek,
jednak nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku (§ 2 ust. 5 projektowanego rozporządzenia).

Forma zgłoszenia wypoczynku - wyłącznie elektronicznie

Projekt umożliwia przedstawianie zgłoszeń wypoczynku wyłącznie w formie elektronicznej, uwierzytelnionej przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Rozwiązanie to ma ułatwić organizatorom procedurę zgłaszania wypoczynku.

Określono również liczbę uczestników wypoczynku pozostających pod opieką jednego wychowawcy - nie będzie mogła przekraczać 20 osób (§ 3 projektowanego rozporządzenia). Liczba ta może ulec zmniejszeniu w przypadku:

 • grupy z dziećmi do 10. roku życia oraz grupy mieszanej, w której są dzieci do 10. roku życia - liczba uczestników pozostających pod opieką jednego wychowawcy wypoczynku nie może przekraczać 15 osób,
 • grupy, w której uczestnikami są dzieci i młodzież niepełnosprawna wymagająca stałej opieki lub pomocy - zmniejszenie liczby uczestników następuje w zależności od rodzaju niepełnosprawności.

Nie można łączyć obowiązków kierownika i wychowawcy wypoczynku

Zakres czynności wykonywanych przez kierownika oraz wychowawcę wypoczynku wyklucza łączenie tych funkcji (§ 4 projektowanego rozporządzenia). Rozwiązanie przyczyni się do zapewnienia bezpiecznych warunków i właściwej opieki.

Nowym obowiązkiem kierownika będzie przechowywanie kopii dokumentów potwierdzających niekaralność kadry wypoczynku (oświadczeń i zaświadczeń).

Kierownik wypoczynku, który nie podlega zgłoszeniu kuratorowi oświaty, w szczególności:

 1. opracowuje program i harmonogram wypoczynku,
 2. opracowuje regulamin i zapoznaje z nim wszystkich uczestników wypoczynku,
 3. zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu oraz sprawuje nadzór,
 4. zapoznaje uczestników wypoczynku z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania,
 5. określa zadania wychowawcy wypoczynku w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wypoczynku,
 6. nadzoruje zaopatrzenie uczestników wypoczynku w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej pomocy,
 7. organizuje transport, wyżywienie i noclegi dla uczestników wypoczynku,
 8. dokonuje podziału zadań wśród uczestników wypoczynku,
 9. dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wypoczynku,
 10. dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wypoczynku po jego zakończeniu
(§ 5 ust. 3 projektowanego rozporządzenia).

Wychowawca wypoczynku, który nie podlega zgłoszeniu, w szczególności:

 1. sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczestnikami wypoczynku,
 2. współdziała z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu,
 3. sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczestników wypoczynku, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,
 4. nadzoruje wykonywanie zadań przydzielonych uczestnikom wypoczynku,
 5. wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika wypoczynku
(§ 5 ust. 4 projektowanego rozporządzenia).

W załączniku nr 5 projektowanego rozporządzenia określono wzór dziennika zajęć.

Krótkie formy wypoczynku wymagają zgłoszenia na 3 dni przed terminem rozpoczęcia

Szkoła lub placówka będzie musiała zawiadomić organ prowadzący i organ nadzoru pedagogicznego o organizacji wypoczynku trwającego do 3 dni, który nie podlega zgłoszeniu do kuratora oświaty, nie później niż na 3 dni przed jego terminem. Rozwiązanie to umożliwi szkołom i placówkom organizowanie krótkich form wypoczynku na podobnych zasadach, jak w trakcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych (w załączniku nr 6 określono wzór karty wypoczynku). 

Źródło:

 • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wypoczynku dla dzieci i młodzieży (projekt z 23 grudnia 2015 r.).
 • Ustawa z 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1629).

Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel