Oceny z religii i etyki na świadectwie - projekt nowelizacji rozporządzenia

Monika Fidler

Monika Fidler

Data publikacji: 15 kwietnia 2016 r.
Poleć znajomemu

Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie świadectw i dyplomów przewiduje możliwość wydawania wraz ze świadectwem szkolnym pisemnej informacji o rocznych ocenach opisowych. Od 1 września br. ma wejść w życie również przepis dotyczący wpisywania na świadectwach promocyjnych i ukończenia szkoły ocen klasyfikacyjnych z religii oraz etyki. Poznaj 6 najważniejszych zmian w projektowanym rozporządzeniu.

6 zmian w nowelizacji rozporządzenia w sprawie świadectw

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych przewiduje:

1. uregulowanie sposobu wpisywania na świadectwa promocyjne i ukończenia szkoły ocen klasyfikacyjnych z zajęć religii i etyki, nowelizacja przewiduje trzy możliwości:

 • jeżeli uczeń nie uczęszczał ani na religię, ani na etykę na świadectwie szkolnym promocyjnym i ukończenia szkoły wpisuje się poziomą kreskę,
 • jeżeli uczeń uczęszczał na jedne z tych zajęć wpisuje się ocenę z religii albo etyki (bez wskazywania z jakich zajęć jest to ocena), oraz
 • gdy uczeń uczęszczał na oba zajęcia, wpisuje się dwie oceny.
Rozwiązania te mają na celu podtrzymanie spójności dziennika lekcyjnego, arkusza ocen, a także świadectw promocyjnych oraz ukończenia szkoły,

2. możliwość wydawania uczniowi wraz ze świadectwem promocyjnym (wpisem do indeksu) pisemną informację o opisowych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z ustalonych przez szkołę zajęć edukacyjnych oraz zachowania (w związku z art. 44i ust. 4 ustawy o systemie oświaty),

3. uzupełnienie przepisów o regulacje dotyczące zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego oraz opracowanie wzoru takiego zaświadczenia, które będzie wydawane absolwentom ponadpodstawowych szkół średnich posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości (w związku z art. 44zzp ustawy o systemie oświaty),

4. usprawnienie i decentralizację procedury legalizacji świadectw, indeksów, dyplomów i zaświadczeń oraz wydawanie apostille do tych dokumentów:

 • świadectwom, dyplomom państwowym i innym drukom szkolnym przeznaczonym do obrotu prawnego w państwie będącym stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze 5 października 1961 r. apostille będzie nadawał:
- właściwy kurator oświaty w odniesieniu do świadectw i indeksów wydawanych przez szkoły,

- właściwy dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej w odniesieniu do świadectw ukończenia poszczególnych typów szkół, świadectw dojrzałości i aneksów do świadectw dojrzałości, świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie, dyplomów i zaświadczeń wydawanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne,

- minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w odniesieniu do świadectw, wydawanych przez szkoły, zespoły szkół i szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej,

 • zdecentralizowanie obecnego procesu legalizacji dokumentów dokonywanego przez MEN oznacza, że po nowelizacji rozporządzenia okręgowe komisje egzaminacyjne będą dokonywały legalizacji wydawanych przez siebie świadectw, aneksów, dyplomów i zaświadczeń, natomiast minister właściwy do spraw oświaty i wychowania będzie legalizował jedynie świadectwa wydawane przez szkoły, zespoły szkół i szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej,
5. określenie odrębnego nowego wzoru legitymacji szkolnej wydawanej uczniom szkół policealnych i szkół dla dorosłych (wzór nr 66b), dzięki czemu poświadczanie ważności takich legitymacji będzie odbywało się semestralnie, a nie rocznie jak w przypadku pozostałych szkół, wprowadzono 2 terminy, w których szkoła może potwierdzić ważności legitymacji ucznia lub słuchacza - do 1 marca i do 30 września,

6. uregulowanie kwestii wpisywania na świadectwie szkolnym promocyjnym i ukończenia szkoły nazw zajęć edukacyjnych z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego oraz z zajęć historii i kultury własnej.

Nowy wzór legitymacji dla uczniów szkół policealnych i dla dorosłych

Po wejściu w życie nowelizowanego rozporządzenia w obiegu znajdą się następujące legitymacje dla uczniów szkoły policealnej i słuchaczy dla dorosłych:

 1. legitymacja ważna do 30 września 2016 r. wydana na wzorze nr 66 - z ręcznie wpisanym numerem PESEL na drugiej stronie legitymacji,
 2. legitymacja ważna do 30 września 2016 r. wydana na nowym wzorze nr 66a z wydrukowanym polem przeznaczonym do wpisania numerem PESEL na pierwszej stronie,
 3. legitymacja ważna do 30 września 2016 r. wydana na nowym wzorze nr 66b.
Oznacza to, że w obrocie prawnym dla uczniów szkół policealnych i słuchaczy dla dorosłych będą funkcjonowały 3 różne wzory legitymacji, z których każda będzie uprawniała do korzystania z ulg przy przejazdach środkami publicznego transportu. Może to powodować chaos w obiegu dokumentów i trudności lub wątpliwości w zakresie korzystaniu z tych ulg. W związku z tym przyjęto, że legitymacje szkolne wydane tym uczniom zgodnie ze wzorem nr 66 i 66a zachowują ważność jedynie do 30 września 2016 r.

Natomiast szkoły policealne dla młodzieży i szkoły dla dorosłych w tym samym terminie wymienią legitymacje szkolne wydane na drukach według dotychczasowych wzorów nr 66 i 66a na nowe legitymacje szkolne wydane na drukach według wzoru nr 66b. Wymiana będzie bezpłatna.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia - oprócz przepisów dotyczących:
 • umieszczania ocen z etyki i religii, który ma wejść w życie 1 września 2016 r.,
 • zmian w usprawnieniu i decentralizacji procedury legalizacji świadectw, indeksów, dyplomów i zaświadczeń oraz wydawania apostille do tych dokumentów, które wejdą w życie 1 stycznia 2017 r.

Źródło:

 • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (projekt z 6 kwietnia 2016 r., skierowany do konsultacji społecznych).
Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel