Oceny z religii i etyki na świadectwie - projekt nowelizacji rozporządzenia

Monika Fidler

Monika Fidler

Redaktor Portalu Oświatowego
Data publikacji: 15 kwietnia 2016 r.
Poleć znajomemu

Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie świadectw i dyplomów przewiduje możliwość wydawania wraz ze świadectwem szkolnym pisemnej informacji o rocznych ocenach opisowych. Od 1 września br. ma wejść w życie również przepis dotyczący wpisywania na świadectwach promocyjnych i ukończenia szkoły ocen klasyfikacyjnych z religii oraz etyki. Poznaj 6 najważniejszych zmian w projektowanym rozporządzeniu.

6 zmian w nowelizacji rozporządzenia w sprawie świadectw

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych przewiduje:

1. uregulowanie sposobu wpisywania na świadectwa promocyjne i ukończenia szkoły ocen klasyfikacyjnych z zajęć religii i etyki, nowelizacja przewiduje trzy możliwości:

 • jeżeli uczeń nie uczęszczał ani na religię, ani na etykę na świadectwie szkolnym promocyjnym i ukończenia szkoły wpisuje się poziomą kreskę,
 • jeżeli uczeń uczęszczał na jedne z tych zajęć wpisuje się ocenę z religii albo etyki (bez wskazywania z jakich zajęć jest to ocena), oraz
 • gdy uczeń uczęszczał na oba zajęcia, wpisuje się dwie oceny.
Rozwiązania te mają na celu podtrzymanie spójności dziennika lekcyjnego, arkusza ocen, a także świadectw promocyjnych oraz ukończenia szkoły,

2. możliwość wydawania uczniowi wraz ze świadectwem promocyjnym (wpisem do indeksu) pisemną informację o opisowych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z ustalonych przez szkołę zajęć edukacyjnych oraz zachowania (w związku z art. 44i ust. 4 ustawy o systemie oświaty),

3. uzupełnienie przepisów o regulacje dotyczące zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego oraz opracowanie wzoru takiego zaświadczenia, które będzie wydawane absolwentom ponadpodstawowych szkół średnich posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości (w związku z art. 44zzp ustawy o systemie oświaty),

4. usprawnienie i decentralizację procedury legalizacji świadectw, indeksów, dyplomów i zaświadczeń oraz wydawanie apostille do tych dokumentów:

 • świadectwom, dyplomom państwowym i innym drukom szkolnym przeznaczonym do obrotu prawnego w państwie będącym stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze 5 października 1961 r. apostille będzie nadawał:
- właściwy kurator oświaty w odniesieniu do świadectw i indeksów wydawanych przez szkoły,

- właściwy dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej w odniesieniu do świadectw ukończenia poszczególnych typów szkół, świadectw dojrzałości i aneksów do świadectw dojrzałości, świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie, dyplomów i zaświadczeń wydawanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne,

- minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w odniesieniu do świadectw, wydawanych przez szkoły, zespoły szkół i szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej,

 • zdecentralizowanie obecnego procesu legalizacji dokumentów dokonywanego przez MEN oznacza, że po nowelizacji rozporządzenia okręgowe komisje egzaminacyjne będą dokonywały legalizacji wydawanych przez siebie świadectw, aneksów, dyplomów i zaświadczeń, natomiast minister właściwy do spraw oświaty i wychowania będzie legalizował jedynie świadectwa wydawane przez szkoły, zespoły szkół i szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej,
5. określenie odrębnego nowego wzoru legitymacji szkolnej wydawanej uczniom szkół policealnych i szkół dla dorosłych (wzór nr 66b), dzięki czemu poświadczanie ważności takich legitymacji będzie odbywało się semestralnie, a nie rocznie jak w przypadku pozostałych szkół, wprowadzono 2 terminy, w których szkoła może potwierdzić ważności legitymacji ucznia lub słuchacza - do 1 marca i do 30 września,

6. uregulowanie kwestii wpisywania na świadectwie szkolnym promocyjnym i ukończenia szkoły nazw zajęć edukacyjnych z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego oraz z zajęć historii i kultury własnej.

Nowy wzór legitymacji dla uczniów szkół policealnych i dla dorosłych

Po wejściu w życie nowelizowanego rozporządzenia w obiegu znajdą się następujące legitymacje dla uczniów szkoły policealnej i słuchaczy dla dorosłych:

 1. legitymacja ważna do 30 września 2016 r. wydana na wzorze nr 66 - z ręcznie wpisanym numerem PESEL na drugiej stronie legitymacji,
 2. legitymacja ważna do 30 września 2016 r. wydana na nowym wzorze nr 66a z wydrukowanym polem przeznaczonym do wpisania numerem PESEL na pierwszej stronie,
 3. legitymacja ważna do 30 września 2016 r. wydana na nowym wzorze nr 66b.
Oznacza to, że w obrocie prawnym dla uczniów szkół policealnych i słuchaczy dla dorosłych będą funkcjonowały 3 różne wzory legitymacji, z których każda będzie uprawniała do korzystania z ulg przy przejazdach środkami publicznego transportu. Może to powodować chaos w obiegu dokumentów i trudności lub wątpliwości w zakresie korzystaniu z tych ulg. W związku z tym przyjęto, że legitymacje szkolne wydane tym uczniom zgodnie ze wzorem nr 66 i 66a zachowują ważność jedynie do 30 września 2016 r.

Natomiast szkoły policealne dla młodzieży i szkoły dla dorosłych w tym samym terminie wymienią legitymacje szkolne wydane na drukach według dotychczasowych wzorów nr 66 i 66a na nowe legitymacje szkolne wydane na drukach według wzoru nr 66b. Wymiana będzie bezpłatna.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia - oprócz przepisów dotyczących:
 • umieszczania ocen z etyki i religii, który ma wejść w życie 1 września 2016 r.,
 • zmian w usprawnieniu i decentralizacji procedury legalizacji świadectw, indeksów, dyplomów i zaświadczeń oraz wydawania apostille do tych dokumentów, które wejdą w życie 1 stycznia 2017 r.

Źródło:

 • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (projekt z 6 kwietnia 2016 r., skierowany do konsultacji społecznych).
Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel