Organizacja nauki języka mniejszości – projekt rozporządzenia

Data publikacji: 6 lipca 2017 r.
Poleć znajomemu
Organizacja nauki języka mniejszości – projekt rozporządzenia

Od 1 września będzie obowiązywać nowe rozporządzenie dotyczące nauki języka przez mniejszości narodowe oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym. Przedstawiamy 5 obszarów zmian, w tym nowy wzór wniosku rodziców o objęcie ucznia nauką języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub nauką własnej historii i kultury.

5 obszarów zmian w przepisach

Projektowane przepisy umożliwią szkołom organizowanie nauki języka mniejszości oraz własnej historii i kultury uczniom należącym do mniejszości narodowych, etnicznych i społeczności posługującej się językiem regionalnym. W projekcie ustalono m.in.:

1)  Formy organizacyjne nauczania, prowadzonego w przedszkolach, szkołach oraz zespołach międzyprzedszkolnych i międzyszkolnych – mogą być realizowane w formie dodatkowej nauki języka mniejszości lub języka regionalnego, przez prowadzenie zajęć edukacyjnych w dwóch językach: polskim i języku mniejszości lub języku regionalnym, przez prowadzenie zajęć edukacyjnych w języku mniejszości lub języku regionalnym. Wskazano również, że przedszkola, szkoły i placówki publiczne mogą prowadzić zajęcia artystyczne lub inne dodatkowe zajęcia w ramach godzin, które na wniosek dyrektora może przyznać organ prowadzący. Szkoły i placówki mogą prowadzić ponadto naukę geografii państwa, z którego obszarem kulturowym utożsamia się mniejszość narodowa.

2) Wymiar godzin przeznaczonych na to nauczanie w przedszkolach i w poszczególnych typach szkół - wymiar godzin ustalono w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

3) Tryb organizacji nauczania – projekt określa zasady tworzenia międzyprzedszkolnych lub międzyszkolnych zespołów nauczania, ich minimalną i maksymalną liczebność oraz obowiązującą formę nauczania. Zespoły te tworzone są przez organ prowadzący wówczas, gdy z powodu zbyt małej liczby zgłoszonych uczniów lub braku nauczyciela nie ma możliwości zorganizowania nauczania języka mniejszości lub języka regionalnego. Dyrektor przedszkola lub szkoły będzie zobowiązany do przekazania organowi prowadzącemu do 30 września danego roku szkolnego listę dzieci lub uczniów zgłoszonych na naukę języka mniejszości lub języka regionalnego. W grupie przedszkolnej i w zespole międzyprzedszkolnym nauka języka mniejszości lub języka regionalnego prowadzona jest w formie dodatkowej nauki języka, w wymiarze 6 zajęć przedszkolnych. Liczba uczniów w zespole międzyprzedszkolnym lub międzyszkolnym nie może być mniejsza niż 3 i większa niż 16 uczniów.  

4) Wzór wniosku rodziców dotyczący organizacji nauki języka mniejszości oraz własnej historii i kultury oraz wzór oświadczenia rodziców o wycofaniu tego wniosku – wniosek będzie składany dyrektorowi przedszkola lub dyrektorowi szkoły nie później niż do 20 września danego roku szkolnego. Przewidziano możliwość, aby w uzasadnionych przypadkach, dyrektor przedszkola/szkoły mógł odstąpić od wskazanego terminu i zorganizować naukę pod warunkiem dysponowania wolnymi miejscami.

5)  Programy nauczania i podręczniki dla uczniów uczęszczających na zajęcia z języka mniejszości, języka regionalnego, własnej historii i kultury – nauczanie to odbywa się na podstawie programów nauczania dopuszczonych do użytku w szkole przez dyrektora szkoły oraz podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty.

Nowe rozporządzenie zastąpi rozporządzenie MEN z 14 listopada 2007 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym. Planowane wejście w życie nowych przepisów to 1 września 2017 r.

Źródło:

  • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (projekt z 28 czerwca 2017 r.).
Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel